Účinnost podání; datové schránky; doručování, § 1 odst. 1 písm. a) zák. č. 300/2008 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., § 18 odst. 1, 2 zák. č. 300/2008 Sb., § 222 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

7. 6. 2016

Podání účastníka učiněné vůči soudu v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky je doručeno okamžikem, kdy bylo podání dodáno do datové schránky soudu.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3325/2013)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném případě zabýval otázkou účinnosti doručení podání soudu prostřednictvím datové schránky a to, zda je podání vůči soudu účinné již doručením do jeho datové schránky, nebo až přihlášením pověřeného pracovníka, či seznámení se s podáním odvolacím senátem. Daná otázka vznikla na základě situace, kdy žalobce vzal své odvolání zpět, o čemž vyrozuměl soud prostřednictvím datové schránky. Nicméně, než se toto podání dostalo do sféry odvolacího senátu, došlo k projednání odvolání.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 98/2016)