Určovací žaloba; blanketový souhlas; osvojení, § 68a zák. č. 94/1963 Sb., § 180a zák. č. 99/1963 Sb., § 181 odst. 1 a 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

31. 5. 2016

Neplatnosti souhlasu k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům, uděleného podle ustanovení § 68a zákona o rodině, se lze dovolat jen určovací žalobou podle ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 12. 2013). Účastníky řízení o určení neplatnosti souhlasu k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům musí být všichni, jichž se tento právní úkon týká; žalovaným je v takovém řízení nezletilé dítě, k jehož osvojení byl dán souhlas, zastoupené v řízení opatrovníkem ustanoveným soudem.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 811/2014)

Anotace:
V odůvodnění tohoto rozhodnutí se Nejvyšší soud podrobně zabývá problematikou možných prostředků nápravy pro případ existence vad uděleného blanketového souhlasu s osvojením. Konstatuje absenci ustanovení upravujících přezkum platnosti blanketového souhlasu v zákoně č. 94/1963 Sb., zákon o rodině (přičemž možnost takového přezkumu neobsahuje ani úprava osvojení v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), pročež posuzuje aplikovatelnost procesních postupů, zakotvených v občanském soudním řádu, které by v daných skutkových souvislostech mohly přicházet v úvahu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 4. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 79/2016)