Věcné břemeno; zákaz konkurence, § 151n odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 151o odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

17. 1. 2018
Smlouvou lze zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka panujících pozemků tak, že vlastník zatížených pozemků je povinen zdržet se na těchto pozemcích vybudování a provozování obchodního zařízení určitého druhu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1575/2016, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1575.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval otázkou hmotného práva dosud v jeho rozhodovací praxi neřešenou, a to zda lze smlouvou zřídit věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka zatížených pozemků zdržet se v budoucnu na zatížených pozemcích vybudování a provozování obchodního zařízení s předmětem podnikání, jenž odpovídá předmětu podnikání vlastníka panujících pozemků v době uzavření předmětné smlouvy, jinak řečeno, zda lze zřízením věcného břemene na služebném pozemku omezit podnikatelské aktivity jeho vlastníka a zamezit případnému vyvíjení konkurenční činnosti ve vztahu k podnikatelským aktivitám vlastníka pozemku panujícího.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 87/2018)