Veřejná obchodní soutěž; aktivní věcná legitimace; naléhavý právní zájem; neplatnost smlouvy, § 281 zák. č. 513/1991 Sb., § 287 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

3. 1. 2017

Účastníku obchodní veřejné soutěže podle § 281 a násl. obch. zák. svědčí aktivní věcná legitimace v řízení o určení neplatnosti smlouvy, uzavřené v rámci obchodní veřejné soutěže mezi vyhlašovatelem soutěže a jiným účastníkem (navrhovatelem), a to bez ohledu na to, zda si vyhlašovatel soutěže vyhradil postupem podle § 287 odst. 2 obch. zák. právo odmítnout všechny předložené návrhy.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 31 Cdo 4001/2013, ECLI:CZ:NS:2016:31.CDO.4001.2013.1)

Anotace:
V předmětné věci se Nejvyšší soud zabýval otázkou předpokladů aktivní věcné legitimace a naléhavého právního zájmu osoby, která není stranou smlouvy uzavřené na základě obchodní veřejné soutěže či jiného veřejného výběrového řízení, na určení neplatnosti této smlouvy. Výše zmíněná otázka byla v judikatuře Nejvyššího soudu dosud řešena nejednotně. Dovolací soud proto danou věc předložil k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 22/2017)