Výkon rozhodnutí; vykonávací řízení; dražba; účastenství; příklep; obmeškaný vydražitel, § 336n odst. 1 o. s. ř., § 336m odst. 2 o. s. ř.

20. 2. 2017
Přihlášený věřitel je účastníkem řízení o vypořádání dluhů obmeškalého vydražitele dle ustanovení § 336n odst. 1 o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 607/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.607.2016.1)

Anotace:
Nabytím právní moci usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího podání vstupuje řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti do závěrečné fáze – rozvrhu rozdělované podstaty. Pokud je však předchozí usnesení o příklepu zrušeno z důvodu, že obmeškaný vydražitel (vydražitel ve smyslu ustanovení § 336m odst. 2 o. s. ř.) nezaplatil ani v dodatečné lhůtě nejvyšší podání, rozhodne soud po nařízeném jednání nejprve o dluzích obmeškaného vydražitele podle § 336n odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud ve sledovaném usnesení řešil otázku účastenství v rámci vykonávacího řízení při jednání, kdy jsou projednávány dluhy právě takového obmeškaného vydražitele.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 67/2017)