Výpověď z pracovního poměru; výslech; prokurista; svědek; účastník; statutární orgán, § 126 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126a o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013

20. 2. 2017
Nařídí-li soud v řízení, jehož účastníkem je právnická osoba, výslech fyzické osoby, které byla právnickou osobou udělena prokura (prokuristy), o okolnostech týkajících se této právnické osoby, musí být tato fyzická osoba vyslechnuta jako svědek a nikoliv jako účastník řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1862/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1862.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se zabýval dosud neřešenou otázkou postavení prokuristy při výslechu před soudem. Zda má být v takovém případě prokurista vyslýchán jako svědek podle ustanovení § 126 odst. 1 až 3 o. s. ř. (ve znění do 31. 12. 2013), či jako účastník řízení. Specifická situace nastává, má-li být v řízení vyslechnuta fyzická osoba, která je (nebo byla) statutárním orgánem právnické osoby, jež je účastníkem řízení. Dle ustanovení § 126 odst. 4 a § 126a o. s. ř. má při výslechu v takovém případě fyzická osoba postavení účastníka řízení. Nejvyšší soud řešil, zda se tento zvláštní režim vztahuje také na prokuristu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 53/2017)

Dotčené předpisy: § 126 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126 odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 126a o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 131 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12 2013, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 7. 2013, § 14 zák. č. 213/1991 Sb. ve znění do 29. 6. 2013