Zdravotní pojišťovna; regresní nárok; poškozený; nezletilý; náležitý dohled; újma na zdraví, § 55 zák. č. 48/1997 Sb., § 450 zák. č. 40/1964 Sb.

3. 4. 2017
Rodič dítěte poškozeného na zdraví je osobou povinnou nahradit zdravotní pojišťovně náklady vynaložené v rámci systému veřejného zdravotního pojištění na léčení dítěte, jestliže újmu na jeho zdraví zavinil porušením povinnosti náležitého dohledu nad dítětem. Zdravotní pojišťovně nárok nenáleží v rozsahu, v němž se na újmě na zdraví podílelo počínání samotného dítěte (bez ohledu na to, zda zaviněné či nikoliv). Možné dopady uložení povinnosti k náhradě těchto nákladů rodiči do rodinného rozpočtu tuto povinnost rodiče nevylučují, mohou však být zvažovány z hlediska případného přiměřeného snížení výše náhrady soudem, a to zejména s přihlédnutím k okolnostem případu, k osobním a majetkovým poměrům povinné osoby i k poměrům zdravotní pojišťovny (analogické použití tzv. moderačního práva soudu podle § 450 obč. zák.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3552/2014, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.3552.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval otázkou, zda zdravotní pojišťovně vzniká regresní nárok podle § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, vůči rodiči, který zanedbal dohled nad dítětem, na jehož léčení vynaložila náklady, konkrétně na léčebné výkony související se zraněním dítěte.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 86/2017)