Zmeškání lhůty; odvolání; omluvitelný důvod, § 58 zák. č. 99/1963 Sb.

21. 6. 2016

Trvale nepříznivý zdravotní stav účastníka, jenž se v průběhu trvání lhůty k podání odvolání nezměnil, nelze považovat za omluvitelný důvod pro prominutí zmeškání lhůty ve smyslu ustanovení § 58 o. s. ř.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1650/2015)

Anotace:
Žalobce podal po lhůtě odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně a zároveň požádal o prominutí zmeškání lhůty, které odůvodnil zejména svým špatným zdravotním stavem (poškození sluchu, zraku a pohybového aparátu).
Nejvyšší soud zkoumal otázku, zda za omluvitelný důvod pro prominutí zmeškání lhůty mohou být považovány překážky trvalého charakteru, které měl nadto účastník řízení již v době, kdy úkon činil.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 99/2016)