Zmírnění křivd; restituce; pozemkový úřad; pozemní komunikace; veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury; církev; náboženská společnost; vyvlastnění; věcné břemeno; územně plánovací dokumentace; zásady územního rozvoje, § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., § 170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., § 3 odst. 1, 2 zákona č. 184/2006 Sb.

27. 2. 2018
Rozhodujícím hlediskem pro posouzení, kdy je ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb. pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci, nutné právo k části pozemku vyvlastnit (formou odnětí vlastnického práva) a kdy postačí zřízení věcného břemene, je okolnost, zda restituent by mohl k této části pozemku dotčené takovou stavbou po jejím vydání realizovat své vlastnické právo, či nikoliv.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 28 Cdo 349/2017, ECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.349.2017.1)

Anotace:
V předkládaném usnesení se Nejvyšší soud zabýval otázkou výkladu a aplikace ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb. v případě, kdy oprávněná osoba uplatnila restituční nárok na vydání pozemků nacházejících se v koridoru rychlostní silnice (nyní dálnice), jež byla v Zásadách územního rozvoje (schválené územně plánovací dokumentaci) stanovena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č.115/2018)

Dotčená ustanovení: § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., § 170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., § 3 odst. 1, 2 zákona č. 184/2006 Sb., § 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.