Zveřejnění díla; školní dílo; licence; omezení autorského práva, § 47b zák. č. 111/1998 Sb., § 4 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., § 29 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., § 35 odst. 3 zák. č. 121/2000 Sb.

21. 6. 2016

Ustanovení § 47b zákona č. 111/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) konstruuje kvazilicenční omezení autorského práva, jehož účelem je vysokou školou nevýdělečné zveřejnění disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, tj. zveřejnění díla [§ 4 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)], které přesahuje užití školního díla pro vnitřní potřebu školy ve smyslu ustanovení § 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). I v tomto případě zákonného omezení autorského práva však platí restriktivní výklad, který musí být v souladu s tříkrokovým testem, který je výslovně vyjádřen v § 29 odst. 1 autorského zákona.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2015, sp. zn. 30 Cdo 2864/2015)

Anotace:
Otázku, zda zveřejnění závěrečné práce (disertační, rigorózní, diplomové, bakalářské) příslušnou vysokou školou bez výslovně k tomu uděleného souhlasu autora práce (studenta, absolventa apod.) je neoprávněným zásahem do autorských práv zpracovatele, řeší sledovaný rozsudek Nejvyššího soudu výkladem k aplikaci ustanovení § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění od 1. ledna 2006, kterým je upravena licence užití školního díla.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 5. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 46/2017)