(Bez anotace) Dominantní postavení, Nekalá soutěž, Reklama, Zlehčování, § 2980 o. z. § 2984 o. z.

11. 12. 2019

Osoba s dominantním postavením na trhu může své postavení zneužít podle čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie výkonem práva k ochranné známce, je-li doprovázen výjimečnými okolnostmi, v jejichž důsledku dochází k potlačení soutěže na relevantním trhu.

Označení výrobku jiného soutěžitele údajem „starší generace“ při srovnání se srovnatelným konkurenčním výrobkem označeným údajem „nová generace“ vyvolává u průměrného spotřebitele představu, že první z výrobků je technicky překonaný či zaostalejší; proto je takové označení způsobilé přivodit dotčenému soutěžiteli újmu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 05. 2019, sp. zn. 23 Cdo 5955/2017)