(Bez anotace) Náhrada škody, Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ], Nemajetková újma (o. z.), Věc/cena zvláštní obliby (o. z.) [ Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.) ], § 2971 o. z., § 2933 o. z., § 2956 o. z., § 2952 o. z., § 2969 o. z., § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 2894 odst. 2 o. z.

14. 11. 2019

Přestože vlastník je povinen hradit újmu způsobenou jeho zvířetem bez ohledu na protiprávnost a zavinění, musí žalobce požadující náhradu nemajetkové újmy spočívající v jinak neodčinitelném osobním neštěstí (§ 2971 o. z.) tvrdit a prokázat, že újma byla způsobena protiprávním činem, například tím, že žalovaný vlastník při zacházení se psem porušil z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné. Za osobní neštěstí, které je podmínkou pro přiznání náhrady za nemajetkovou újmu podle § 2971 o. z., nelze považovat situaci, kdy chovatel psa poškozeného na zdraví jiným psem ztratil možnost zúčastňovat se s ním závodů a výstav, avšak svého psího společníka neztratil, nadále s ním žije, chodí na procházky i na cvičiště, i když již jen pro zábavu a nikoli z důvodu výcviku na závody, byť je pes jeho jediným společníkem.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 03. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018)