Nový web vyčíslí odškodnění za zranění

Na webu datanu.cz vzniká velká databáze rozsudků, které odškodňují oběti dopravních nehod. Soudcům pomůže rozhodovat, veřejnost může srovnávat. Kolik stojí bolest vytrpěná kvůli těžkému zranění při autonehodě? A jaká částka je adekvátní třeba v případě, že oběť měla do budoucna velké plány, ale zranění je zmařilo? Jak se liší výše odškodnění přiznaná soudem oproti tomu, co poškozený žádal? Novým zdrojem informací je databáze, kterou spustily Nejvyšší soud a Centrum dopravního výzkumu. „Webová aplikace obětem dopravních nehod může pomocí kalkulátoru poskytnout odborný odhad výše odškodnění za újmu na zdraví, ale slouží i ke sjednocování judikatury,“ říká Ondřej Valach z Centra dopravního výzkumu v Brně v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Dá se tak předvídat, jak vysoké odškodnění soudy poškozeným přiznají. 

Soudce Robert Fremr byl zvolen prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu

Česká justice zveřejnila článek o zvolení soudce JUDr. Roberta Fremra prvním místopředsedou Mezinárodního trestního soudu. Robert Fremr působil od roku 2004 jako soudce Nejvyššího soudu, od kterého odešel k 1. 3. 2013 z důvodu dočasného přidělení k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, kde soudil těžké případy genocidy. U Mezinárodního trestního soudu by měl působit do roku 2021. Předpokládá se, že po vypršení svého mandátu u Mezinárodního trestního soudu v Haagu se vrátí jako soudce k Nejvyššímu soudu v Brně. 

Soudce: Lékaři se bojí, že musí mazat chorobopisy

Nový způsob ochrany osobních dat podle nařízení Evropské unie, takzvané GDPR, má fungovat už od 25. května. Nikdo přitom ještě neví, co to v praxi bude znamenat. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy je totiž velký problém v tom, že zatím není dokončený příslušný prováděcí zákon. Rozhovor pro Mladou frontu DNES s JUDr. Romanem Fialou naleznete zde. 

Nejvyšší soud musí být lídrem i v prezentaci justice navenek

„Civilní věci vyřizujeme průměrně za zhruba 200 dnů, trestní věci za 40 dnů. To jsou z pohledu evropského srovnání velmi dobrá čísla, jsme na tom lépe než v Německu, daleko lépe než v Itálii. Žádáme ale ministerstvo o dva až čtyři soudce navíc, abychom mohli být efektivnější,“ říká v rozhovoru předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.. Pavel Šámal musí v čele Nejvyššího soudu řešit narůstající zatížení, generační obměnu i způsob komunikace sledovaných případů. A v rozhovoru mimo jiné říká: „Nejvyšší soud je spolu s Nejvyšším správním soudem vrcholnou institucí obecné justice. Proto by se jak předseda, tak další vrcholní funkcionáři měli vyjadřovat k tématům, která jsou pro justici významná. Musí to tak být, neboť justice nemá žádný orgán, který by ji reprezentoval jako celek.“ 

Hrozí nám odklad spravedlnosti, kritizuje chystané změny místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala se stejně jako naprostá většina jeho kolegů z Nejvyššího soudu staví proti návrhům ministerstva spravedlnosti na změny v rozhodování soudů v civilních sporech. „Možnost obrátit se na Nejvyšší soud dovoláním je v návrhu vystavěna velmi zastarale. Materiál přichází s nápady, které se už v minulosti ukázaly jako nepraktické, neosvědčily se a byly změněny, protože byly nefunkční,” říká v rozhovoru pro INFO.CZ. 

Soudce NS Krčmář: Dovolání jako řádný opravný prostředek? Jde o koncepci myšlenkově zastaralou

Nejvyšší soud nadále odmítá úpravu dovolání jako řádného opravného prostředku, kterou navrhuje věcný záměr nového Civilního řádu soudního. Drtivá většina soudců tento postoj již podruhé stvrdila na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia, jež se konalo v polovině ledna. České justici to v rozhovoru řekl předseda senátu, soudce Zdeněk Krčmář. 

Jak řešit vzrůstající nápad na nejvyšších soudech? Šámal a spol. připravují konferenci

Především příprava společné mezinárodní konference „Úloha Nejvyšších soudů v měnící se době“, která bude připomínat roli nejvyšších soudů ve stoleté historii po vzniku samostatné československé republiky v roce 1918, byla hlavním tématem dnešní pracovní návštěvy předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky JUDr. Daniely Švecové u Nejvyššího soudu v Brně. Plánovaná mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně i Bratislavě a vedle historického pohledu na vymezení, pravomoci a význam nejvyšší soudní instance v systému obecného soudnictví obou států ukáže na aktuální výzvy, kterým tyto instituce ve středoevropském prostoru čelí a na možná řešení vzrůstajícího nápadu jimi vyřizovaných věcí. Celý článek České justice naleznet zde. 

Na Nejvyšším soudu vzniká oponentní návrh části trestního řádu

Pracovní komise pro nový trestní řád jednala naposledy v polovině prosince loňského roku. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a JUDr. František Púry, Ph.D. byli pozváni, aby komisi seznámili se svými podněty, resp. připomínkami, k navrhovanému znění nového procesního kodexu. „Společně také se soudcem trestního kolegia Nejvyššího soudu a zároveň členem komise JUDr. Bc. Jiřím Říhou, Ph.D. jsme této příležitosti využili především k tomu, abychom přítomné seznámili s naším odlišným pohledem na řešení otázky opravných prostředků v trestním řízení. Navrhli jsme komisi znovu otevřít otázku řádných opravných prostředků, kterou již pracovní skupina považovala za projednanou, a to z důvodu, že řádné a mimořádné opravné prostředky je třeba projednávat jako komplexní celek,“ sdělil Šámal České justici. 

Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora: Právo nemusí být diktováno z Bruselu či Štrasburku

Hlavní město české justice, tedy Brno, navštívila v těchto dnech další významná osobnost: Pozvání předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala přijala předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová. Společně probírali zejména soudní samosprávu, zastupování účastníků v řízeních před Spolkovým soudním dvorem nebo spolupráci soudců, asistentů a odborných pracovníků soudů. Zajímavé pro obě strany bylo porovnání fungování justiční agendy nebo postavení přísedících. Článek o návštěvě předsedkyně německého Spolkového soudního dvora, který zveřejnila Česká justice, naleznete zde. 

Roman Fiala: Stát a právo, jak jsme znali, se nám rozpadají před očima

Je třeba aby Soudcovská unie byla více slyšet a aby se členy stalo více soudců. Pokud se stane prezidentem Soudcovské unie, chtěl by místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala prosadit, aby profesní komora začala být vnímána jako významné legislativní připomínkové místo ve všech otázkách, které se dotýkají činnosti justice. V rozhovoru pro Českou justici se vyjádřil např. k tomu, jaké bylo z pohledu justice volební období, jak by mělo vypadat zapojení Soudcovské unie do legislativního procesu nebo zda by se unie měla věnovat výběru administrativního personálu soudů.