VRCHOLNÉ ORGÁNY JUSTICE


Ústavní soud
Nejvyšší správní soud
Ministerstvo spravedlnosti (Seznam soudů a soudců. Vyhledávání v obchodním a insolvečním rejstříku. Informace o průběhu soudních řízení. Elektronická úřední deska soudů. Seznam soudních znalců a tlumočníků.)
Nejvyšší státní zastupitelství

MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ INSTITUCE
Soudní dvůr Evropské unie (se sídlem v Lucemburku)
Evropský soud pro lidská práva (orgán Rady Evropy se sídlem ve Štrasburku)
Mezinárodní soudní dvůr (orgán Organizace spojených národů se sídlem v Haagu)
Stálý rozhodčí soud (nejstarší instituce pro řešení mezinárodních sporů se sídlem v Haagu)
Mezinárodní trestní soud (se sídlem v Haagu)
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (se sídlem v Haagu)
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (se sídlem v Arushe, Tanzánie)

VRCHOLNÉ ORGÁNY JUSTICE V ZAHRANIČÍ
Nejvyšší soud Slovenské republiky (se sídlem v Bratislavě)

PRÁVNÍ PŘEDPISY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Portál veřejné správy (Vyhledávání v aktuálním znění právních předpisů Sbírky zákonů.)
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv (Stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na stránkách Ministerstva vnitra)
Právo Evropské unie (Vyhledávání v právních předpisech Evropské unie.)

PROFESNÍ KOMORY
Česká advokátní komora
Notářská komora České republiky
Exekutorská komora České republiky

VYSOKÉ ŠKOLY
Spolupráce s Masarykovou univerzitou
Nejvyšší soud ČR spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu
         
Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva
(reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkureneschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání)


Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu. Prostředkem inovace je modernizace výukových metod směrovaná k propojení teorie a praxe právnického vzdělávání. Výsledkem je zvýšení flexibility a kreativity absolventů. To jim umožní lepší uplatnění v tradičních právních oblastech a uplatnění i tam, kde jsou vyžadovány znalosti z dalších oblastí, čímž se zvýší možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.


http://dovednosti.law.muni.cz

http://support.legend.cz/support/ns/ns_web.nsf/68fdca6a7e1ccc41c12576ac004593f4/8113d5fb2d557daac1257f6b005064ab/Body/11.41A0?OpenElement&FieldElemFormat=gif