Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2016

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 63/2016. Nejvyšší soud Vás nejprve dne 17. 5. 2016 vyzval v souladu s § 14 odst. 2 Informačního zákona k doplnění chybějícího údaje o žadateli, konkrétně data narození. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 63/2016. Povinný subjekt Vás nejprve dne 6. 5. 2016 vyzval k upřesnění této žádosti, k čemuž došlo 13. 5. 2016. Vaše upřesněná žádost tedy zní: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 51/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona (dále také jako „povinný subjekt“) obdržel dne 20. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, zaevidoval ji pod sp. zn. Zin 51/2016 a následně Vás dne 25. 4. 2016 vyzval k upřesnění této žádosti. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 19/2016

R O Z H O D N U T Í Vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o stížnosti pana J. B. (dále jen „žadatele“), proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, vedeném pod sp. zn. Zin 19/2016, jímž byla Nejvyšším soudem v postavení povinného subjektu odložena žádost o poskytnutí informace, podaná ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 12. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 68/2016 a v níž žádáte zpřístupnění následujících rozhodnutí v anonymizované verzi:  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 67/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 10. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 67/2016. Konkrétně žádáte informace, zda Nejvyšší soud rozhodoval v těchto věcech: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 65/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „povinný subjekt“ a „Informační zákon“) rozhodl o žádosti D. P. (dále také „žadatel“), doručené povinnému subjektu 9. 5. 2016 a evidované pod sp. zn. Zin 65/2016, takto:  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 62/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel 6. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 62/2016. Domáháte se v ní poskytnutí tří naposled vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozhodnutí ve věci úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti Mgr. J. Z. (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 5. 2016 o poskytnutí výroku rozhodnutí ve věci sp. zn. 22 Cdo 1425/2014 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 29. 4. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona. S odkazem na tiskovou zprávu Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016 žádáte poskytnout hodnotící zprávy Nejvyššího soudu, které monitorují činnost českých soudů na trestním úseku při rozhodování v adhezním řízení o nárocích na náhradu nemajetkové újmy.