Nejvyšší soud se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti

Dvacátý sedmý senát Nejvyššího soudu, kterému předsedal JUDr. Filip Cileček, v usnesení ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, vyložil, jaké změny – oproti úpravě obsažené v obchodním zákoníku – přinesl zákon o obchodních korporacích v oblasti rozdělování zisku akciové společnosti. 

Rostoucí podíl ukládaných peněžitých trestů je dílčím úspěchem, musíme se zaměřit také na odklony v trestním řízení; nejsme spokojeni především s tím, jak pomalu se prosazuje dohoda o vině a trestu

Nejvyšší soud vítá statistiky, které hovoří o častějším udělování peněžitých trestů v České republice. (Peněžitý trest byl v loňském roce uložen 18,12 % všech odsouzených.) V tomto trendu je však třeba pokračovat. Podle údajů z Okresního soudu v Domažlicích, kde bylo loni uloženo až 44 % peněžitých trestů, mají soudy ještě rezervy. Nejvyšší soud spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím se už také více zaměřují i na snahu o častější využívání tzv. odklonů v trestním řízení. Nejvyšší soud tomu chce napomoci také legislativními návrhy, z nichž některé publikuje v této zprávě. 

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pokřtil právě vydaný XIV. svazek Encyklopedie českých právních dějin, který je věnován Soudnictví

Malá slavnost spojená se křtem dalšího dílu unikátní encyklopedie se uskutečnila v úterý 9. dubna přímo v zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Akci spolupořádaly Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law. Projekt Encyklopedie českých právních dějin začali od roku 2013 připravovat členové právněhistorické společnosti The European Society for History of Law. Hlavními autory, resp. redaktory, jsou doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M., Ph.D. Každý ze svazků čítá 850 – 950 stran, předpokládá se vydání až 22 svazků. Od dob Ottova slovníku naučného nikdo v České republice nerealizoval tak rozsáhlý projekt. 

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává první letošní číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Svým rozsahem téměř 30 stran je poněkud delší, než obvykle. A to proto, že publikuje rozhovory hned se třemi z hlavních zahraničních hostů mezinárodní konference Nejvyšší soudy v měnící se době, která se uskutečnila v závěru loňského roku v Brně a Bratislavě. Dále představujeme nové soudce Nejvyššího soudu a vracíme se také k nedávné návštěvě předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala v Thajsku, při které jednal s nejvyššími představiteli tamní justice. Jako tradičně publikujeme také aktuální foto budované přístavby sídla Nejvyššího soudu v Brně. Je velmi pravděpodobné, že už na podzim se do ní budeme stěhovat. 

Nejvyšší soud dnes veřejně vyhlásil rozsudek k problematice soudní ochrany proti zrušení anebo pozastavení členství v politické straně

Nejvyšší soud České republiky rozhodl 26. března 2019 v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce R. L. proti žalované České straně sociálně demokratické tak, že zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2016 a tomuto odvolacímu soudu vrátil věc k dalšímu řízení. 

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., se v Tel Avivu zúčastnil setkání národních expertů, soudců a státních zástupců k problematice praní špinavých peněz a financování terorismu

V posledním březnovém týdnu uspořádal Finanční akční výbor (FATF) v izraelském Tel Avivu mezinárodní konferenci k problematice praní špinavých peněz a financování terorismu. Zúčastnili se jí rovněž zástupci českých soudů a také předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Finanční akční výbor je mezinárodní a mezivládní organizací, která má celosvětový vliv při vytváření standardů a hodnocení jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Tisková zpráva: Modrá sbírka Nejvyššího soudu nově vychází pod názvem Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi

Ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer právě vychází letošní první číslo tzv. modré sbírky Nejvyššího soudu, nově nazvané" Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi". Původní název "Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu" bylo potřeba změnit. Mimo jiné proto, že modrá sbírka už díky svému obsahu přestala být čtenáři vnímána jako přílohový sešit zelené sbírky. 

Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobkyně akciové společnosti AMÁDEUS REAL vůči žalovanému statutárnímu městu Ostrava. AMÁDEUS REAL, a. s., je povinna zaplatit městu náklady dovolacího řízení ve výši 818.928,- Kč

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 14. 3. 2019, vyhlášeném dne 21. 3. 2019 ve zkráceném znění na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu, konstatoval, že rozsudek odvolacího soudu je v dovoláním dotčených právních otázkách výkladu právního úkonu a kompetence rady obce a obecního úřadu, správný. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně zamítl a zároveň rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení. 

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. března 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. března 2019 jsou součástí této tiskové zprávy. 

Nejvyšší soud se zapojil do nultého ročníku brněnské „Noci práva“

Procházkou centrem Brna, které se účastnilo několik desítek zájemců, se zastaveními u jednotlivých historických budov, kde v minulosti ve městě sídlil anebo měl detašovaná pracoviště Nejvyšší soud, jsme se zapojili do nultého ročníku akce Noc práva.