JUDr. Vladimír Kůrka oceněn stříbrnou medailí Antonína Randy

Jednota českých právníku v pátek 10. listopadu ocenila na tradičním místě v pražském Karolinu čtveřici významných českých právníků. Stříbrnou medaili Antonína Randy obdržel z rukou předsedy Ústavního soudu a předsedy Jednoty českých právníků Pavla Rychetského předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Vladimír Kůrka. Jednota českých právníků jej takto vyznamenala za celoživotní přínos právnické teorii i praxi. 

Nejvyšší soud vydává třetí číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud právě vydává třetí číslo svého internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Titulní strana i úvodní článek jsou věnovány říjnové návštěvě předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettiny Limperg, především pak její přednášce na téma „Výzvy pro evropskou justici“. Mezinárodní justiční spolupráce si podrobněji všímá také článek popisující projekt Soudní sítě EU a rovněž následný rozhovor, který čtvrtletníku AEQUITAS poskytl odborný spolupracovník Centre for Socio-Legal Studies Oxfordské univerzity profesor Laurence Lustgarten. AEQUITAS se dále ohlíží i za nedávným setkání soudců civilních kolegií Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího soudu Slovenska, které se uskutečnilo v Luhačovicích. V samotném závěru internetový magazín Nejvyššího soudu volí velmi odlehčené, přímo sportovní, téma. To, když se věnuje více než dvacetileté tradici tenisových turnajů soudců. 

Právo účastníka civilního řízení jednat před soudem ve své mateřštině se nevztahuje na písemný styk soudu s účastníky a naopak

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 18. října 2017 k publikaci v tzv. zelené sbírce (Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, doplněná o některá důležitá rozhodnutí nižších soudů) rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 19 Co 218/2013, s následující právní větou: Z ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nelze dovozovat povinnost soudu zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí do jazyka, jemuž rozumí účastník řízení, který neovládá český jazyk. 

Pavel Šámal jednal se svými protějšky v Tallinu o soudcovské nezávislosti

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se ve dnech 19. – 21. října 2017 zúčastnil kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie. „Smyslem existence Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie je úzká vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností nejen z rozhodovací praxe nejvyšších soudů, ale také otázky správy soudnictví, které musí nejvyšší soudní funkcionáři řešit napříč Evropou,“ vyjádřil šéf Nejvyššího soudu. 

Setkání analytiků na Kasačním soudě v Paříži

Již čtvrté setkání právních analytiků nejvyšších soudů Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Nizozemí, Finska a České republiky tentokrát hostil ve dnech 5. - 6. 10. 2017 francouzský Kasační soud. Tým analytiků přivítal v impozantních prostorách Justičního paláce první předseda Kasačního soudu Bertrand Louvel. Českou republiku reprezentovali Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu a Katarína Deáková, poradkyně Nejvyššího soudu v otázkách evropského práva. 

Náročné výzvy současné Evropy justice zvládne

Jedním z nejočekávanějších bodů programu třídenní pracovní návštěvy předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettiny Limpergové u Nejvyššího soudu v Brně byla její přednáška na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kterou ve středu 11. října pronesla před zaplněným auditoriem velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora se věnovala problematice vztahu mezi unijním a národním právním řádem, která je častokrát – minimálně laickou veřejností – zjednodušována vymezováním se proti bruselské byrokracii či na první pohled iracionálním rozhodnutím unijních orgánů. 

Úplné znění reakce Nejvyššího soudu proti spekulativním tvrzením, která pronesl obviněný MUDr. David Rath v rozhovoru pro server SEZNAM ZPRÁVY

Nejvyšší soud se musí kategoricky ohradit proti spekulativním tvrzením, která pronesl obviněný MUDr. David Rath v rozhovoru pro server SEZNAM ZPRÁVY. Považuje tato tvrzení za zcela neodůvodněná. Protože v reportáži na uvedeném serveru nebylo zveřejněno úplné vyjádření Nejvyššího soudu, publikujeme je nyní na webových stránkách v nezkrácené podobě. 

Nejvyšší soud poctí svojí návštěvou předsedkyně Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová

Předseda Nejvyššího soudu České republiky, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pozval na třídenní pracovní návštěvu delegaci předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettinu Limpergovou. Předsedkyně Spolkového soudního dvora bude s předsedou Nejvyššího soudu ve dnech 10. až 12. října jednat zejména o samosprávě soudnictví, o zastupování účastníků v řízeních před Spolkovým soudním dvorem a o spolupráci soudců, asistentů a odborných pracovníků soudů. Zajímavým tématem budou rozvrhy práce, přidělování věcí soudcům a postavení přísedících v Německu. V rámci pracovního programu navštíví Bettina Limpergová Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a justiční akademii v Kroměříži. Ve středu 11. října osloví auditorium ve velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu s přednáškou na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kde se bude věnovat vztahu mezi unijním a vnitrostátním právním řádem a také aktuálním hrozbám, kterým čelí právní stát v Evropě. 

Nejvyšší soud podpořil nově ustavenou Soudní síť Evropské unie

Předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts představil zástupcům nejvyšších a ústavních soudů členských států Evropské unie koncept nové Soudní sítě EU. Tento projekt povede k prohloubení spolupráce mezi národními soudy a Soudním dvorem a k posílení důvěry v jednotlivé soudní systémy. Nejvyšší soud na jednání zastupovali ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel a vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva Dušan Sulitka. Společná platforma bude mít podobu webové stránky a přístup do tří databází bude možný přes přihlašovací údaje zaslané zúčastněným vysokým soudům od 1. ledna 2018. 

Nejvyšší soud k problematice zastavení exekuce, která již byla provedena

S nebývalým mediálním ohlasem se tento týden setkalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017 ve věci sp. zn. 20 Cdo 3331/2017-76. Senát občanskoprávního a obchodního kolegia v usnesení konstatoval, že "Exekuci lze vést výhradně na základě způsobilého exekučního titulu a pro případ, že tomu tak není, musí být exekuce zastavena i poté, co pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy.“ Přestože Nejvyšší soud v rámci daného řízení posuzoval výlučně tuto výše uvedenou otázku, objevily se v tisku spekulace, že takové rozhodnutí může například pro klienty úvěrových společností znamenat, že se jim budou peníze vymožené exekucí vracet. Nejvyšší soud zdůrazňuje, že touto otázkou se v rámci předmětného řízení vůbec nezabýval.