Pavel Šámal jednal se svými protějšky v Tallinu o soudcovské nezávislosti

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se ve dnech 19. – 21. října 2017 zúčastnil kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie. „Smyslem existence Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie je úzká vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností nejen z rozhodovací praxe nejvyšších soudů, ale také otázky správy soudnictví, které musí nejvyšší soudní funkcionáři řešit napříč Evropou,“ vyjádřil šéf Nejvyššího soudu. 

Setkání analytiků na Kasačním soudě v Paříži

Již čtvrté setkání právních analytiků nejvyšších soudů Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Nizozemí, Finska a České republiky tentokrát hostil ve dnech 5. - 6. 10. 2017 francouzský Kasační soud. Tým analytiků přivítal v impozantních prostorách Justičního paláce první předseda Kasačního soudu Bertrand Louvel. Českou republiku reprezentovali Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu a Katarína Deáková, poradkyně Nejvyššího soudu v otázkách evropského práva. 

Náročné výzvy současné Evropy justice zvládne

Jedním z nejočekávanějších bodů programu třídenní pracovní návštěvy předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettiny Limpergové u Nejvyššího soudu v Brně byla její přednáška na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kterou ve středu 11. října pronesla před zaplněným auditoriem velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu. Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora se věnovala problematice vztahu mezi unijním a národním právním řádem, která je častokrát – minimálně laickou veřejností – zjednodušována vymezováním se proti bruselské byrokracii či na první pohled iracionálním rozhodnutím unijních orgánů. 

Úplné znění reakce Nejvyššího soudu proti spekulativním tvrzením, která pronesl obviněný MUDr. David Rath v rozhovoru pro server SEZNAM ZPRÁVY

Nejvyšší soud se musí kategoricky ohradit proti spekulativním tvrzením, která pronesl obviněný MUDr. David Rath v rozhovoru pro server SEZNAM ZPRÁVY. Považuje tato tvrzení za zcela neodůvodněná. Protože v reportáži na uvedeném serveru nebylo zveřejněno úplné vyjádření Nejvyššího soudu, publikujeme je nyní na webových stránkách v nezkrácené podobě. 

Nejvyšší soud poctí svojí návštěvou předsedkyně Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová

Předseda Nejvyššího soudu České republiky, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pozval na třídenní pracovní návštěvu delegaci předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettinu Limpergovou. Předsedkyně Spolkového soudního dvora bude s předsedou Nejvyššího soudu ve dnech 10. až 12. října jednat zejména o samosprávě soudnictví, o zastupování účastníků v řízeních před Spolkovým soudním dvorem a o spolupráci soudců, asistentů a odborných pracovníků soudů. Zajímavým tématem budou rozvrhy práce, přidělování věcí soudcům a postavení přísedících v Německu. V rámci pracovního programu navštíví Bettina Limpergová Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a justiční akademii v Kroměříži. Ve středu 11. října osloví auditorium ve velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu s přednáškou na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kde se bude věnovat vztahu mezi unijním a vnitrostátním právním řádem a také aktuálním hrozbám, kterým čelí právní stát v Evropě. 

Nejvyšší soud podpořil nově ustavenou Soudní síť Evropské unie

Předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts představil zástupcům nejvyšších a ústavních soudů členských států Evropské unie koncept nové Soudní sítě EU. Tento projekt povede k prohloubení spolupráce mezi národními soudy a Soudním dvorem a k posílení důvěry v jednotlivé soudní systémy. Nejvyšší soud na jednání zastupovali ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel a vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva Dušan Sulitka. Společná platforma bude mít podobu webové stránky a přístup do tří databází bude možný přes přihlašovací údaje zaslané zúčastněným vysokým soudům od 1. ledna 2018. 

Nejvyšší soud k problematice zastavení exekuce, která již byla provedena

S nebývalým mediálním ohlasem se tento týden setkalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017 ve věci sp. zn. 20 Cdo 3331/2017-76. Senát občanskoprávního a obchodního kolegia v usnesení konstatoval, že "Exekuci lze vést výhradně na základě způsobilého exekučního titulu a pro případ, že tomu tak není, musí být exekuce zastavena i poté, co pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce byly vymoženy.“ Přestože Nejvyšší soud v rámci daného řízení posuzoval výlučně tuto výše uvedenou otázku, objevily se v tisku spekulace, že takové rozhodnutí může například pro klienty úvěrových společností znamenat, že se jim budou peníze vymožené exekucí vracet. Nejvyšší soud zdůrazňuje, že touto otázkou se v rámci předmětného řízení vůbec nezabýval. 

Nejvyšší soud v Brně řeší nedostatečnou kapacitu svého sídla ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR přístavbou moderní kancelářské budovy

Omezenou kapacitu začal Nejvyšší soud řešit už po roce 2000. V roce 2002 odkoupil za 17 milionů korun přilehlý obytný dům v Bayerově ulici č. 3. Původní projekt získal stavební povolení již v roce 2005, kvůli chybějícím financím se však na stavbu dlouhá léta čekalo. Až předloni nalezlo Ministerstvo spravedlnosti zdroje, ze kterých je možné výstavbu financovat. V přístavbě za zhruba 115 milionů korun do podzimu 2018 vznikne zhruba 100 kancelářských míst, multifunkční jednací síň, zázemí pro archiv, důstojné místo pro knihovnu Nejvyššího soudu anebo také 20 parkovacích stání v podzemí. 

Činnost Nejvyššího soudu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Od 1. 9. 2017 je Nejvyšší soud v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR (viz § 7 zákona č. 159/2006) a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Všichni soudci ČR, jejichž jména budou zapsána do Centrálního registru oznámení, jenž sestavuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, budou povinni podávat oznámení na Nejvyšší soud periodicky ve lhůtách daných § 12 zákona o střetu zájmů. 

Nejvyšší soud vydává druhé číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává v pořadí druhé číslo svého nového internetového čtvrtletníku AEQUITAS. Také na jeho stránkách se veřejnosti magazínovou formou představují noví soudci, kterými jsou od 1. 4. 2017 na trestním úseku soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. a na úseku civilním Mgr. Zdeněk Saidl. Největší prostor aktuálního čísla AEQUITAS však tvoří ohlédnutí za mimořádně úspěšnou mezinárodní konferencí Závaznost soudních rozhodnutí, kterou Nejvyšší soud pořádal ve druhé polovině června u příležitosti předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Vracíme se také ke Karlovarským právnickým dnům, kde Nejvyšší soud po roce "obhájil prvenství" v kategorii Pocta judikátu. Soudci, kteří stáli za nejlépe hodnoceným judikátem roku 2016, vydaným dne 26. 10. 2016 pod sp. zn. 29 Cdo 5036/2015, podrobněji popisují, v čem oni sami spatřují jedinečnost tohoto rozsudku.