Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo stanovisko k možnosti soudu omezit svéprávnost k výkonu volebního práva

Po vyhodnocení předložených pravomocných rozhodnutí nižších soudů, a na jejich základě, zaujalo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na návrh předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia, v zájmu zajištění jednotného rozhodování soudů v těchto věcech, dne 15. 2. 2017 následující stanovisko sp. zn. Cpjn 23/2016: I. V řízení o omezení svéprávnosti je soud oprávněn rozhodnout i o tom, zda se posuzovaná osoba omezuje ve svéprávnosti k výkonu volebního práva. II. Omezit posuzovanou osobu ve svéprávnosti k výkonu volebního práva lze jen výrokem soudního rozhodnutí (výslovně). 

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství zahajují sérii seminářů, které mají za cíl častější udělování peněžitých trestů

Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ve spolupráci s Justiční akademií zahajují dnes v Praze sérii seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty a pracovníky probační a mediační služby. Hlavním cílem je co nejvíce informovat účastníky o možnostech ukládání peněžitých trestů v trestním řízení a podporovat změny v přípravném řízení trestním tak, aby se důsledněji zjišťovaly majetkové poměry obviněných jako předpoklad pro budoucí uložení peněžitého trestu. 

Trestná činnost zastupitelů města v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací

Trestní senát Nejvyššího soudu v čele s jeho předsedou prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D. odmítl svým usnesením ze dne 23. 11. 2016 dovolání čtyř obviněných, jejichž trestná činnost spočívala v nezákonných manipulacích při výběru dodavatele veřejné zakázky. Původně bylo trestní stíhání společně vedeno proti pěti osobám, z nichž některé zastávaly pozici zastupitelů města. 

Bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová vstoupila do Právnické síně slávy

JUDr. Iva Brožová, od března 2002 do ledna 2015 předsedkyně Nejvyššího soudu, se v pátek 3. února 2017 v Praze stala hlavní osobností galavečera u příležitosti vyhlašování ankety Právník roku. Do Právnické síně slávy, v prestižní soutěži, kterou každoročně pořádá Česká advokátní komora spolu s vydavatelstvím EPRAVO.CZ, byla uvedena za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu a zásadové postoje při obhajobě soudcovské nezávislosti, související i s jejím odvoláním z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu prezidentem Václavem Klausem, které následně zrušil až Ústavní soud. 

Nejvyšší soud zveřejňuje konečnou podobu stanoviska k elektronické komunikaci mezi soudy a účastníky řízení

Plénum Nejvyššího soudu schválilo Stanovisko k podáním činěným v elektronické podobě a k doručování elektronicky vyhotovených písemností soudem, prováděnému prostřednictvím veřejné datové sítě už dne 5. 1. 2017. Veřejnost ještě tentýž den seznámil Nejvyšší soud i se schválenými právními větami. Nyní Nejvyšší soud zveřejňuje kompletní obsah stanoviska, včetně obsáhlého odůvodnění. 

Vysídlování zemědělských rodin v rámci kolektivizace venkova a jeho trestní důsledky pro vykonavatele třídního boje

Trestní senát Nejvyššího soudu vedený jeho předsedou JUDr. Petrem Šabatou zrušil na základě dovolání nejvyššího státního zástupce předchozí usnesení Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci bývalého prokurátora Okresní prokuratury v Kralupech nad Vltavou, kterého státní zástupce obžaloval ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), e) trestního zákona. Celou kauzu tak vrátil zpět k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. V těchto dnech Nejvyšší soud zveřejnil toto své listopadové usnesení na webových stránkách. 

Předseda Nejvyššího soudu se zúčastnil slavnostního otevření soudního roku Evropského soudu pro lidská práva

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleš Pavel se v pátek 27. 1. 2017 zúčastnili slavnostního otevření soudního roku Evropského soudu pro lidská práva. Ceremonie se vedle pléna Evropského soudu pro lidská práva zúčastnili předsedové nejvyšších a ústavních soudů členských států Rady Evropy, bývalí předsedové Soudu, vedení a soudci Soudního dvora Evropské unie a další vysocí justiční funkcionáři. 

Nejvyšší soud zřizuje nový senát, nové soudní oddělení, občanskoprávního a obchodního kolegia

S účinností od 1. února 2017 dochází u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ke změně rozvrhu práce a začíná zde pracovat nový senát č. 27, který bude rozhodovat ve věcech obchodních korporací a ostatních právnických osob. Řídícím předsedou tohoto senátu bude soudce JUDr. Filip Cileček, dalšími soudci pak předseda senátu JUDr. Petr Šuk a k 1. 1. 2017 nově jmenovaný soudce Nejvyššího soudu JUDr. Marek Doležal. 

Návštěva předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. u předsedy Nejvyššího soudu Mexika

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. navštívil v doprovodu předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milady Šámalové a ředitele své kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 17. – 25. ledna 2017 nejvyšší soudní instituce v Mexiku, a to zejména Nejvyšší soud Mexika, Nejvyšší soudní dvůr národů Mexika, Nejvyšší státní zastupitelství, Institut forenzních věd, Soudní radu Mexika a Vzdělávací institut pro soudce a další pracovníky soudů. Předseda Šámal v rámci návštěvy Nejvyššího soudu, kde se uskutečnilo několik pracovních jednání, promluvil také k plénu všech soudců tohoto soudu, kde obdržel od předsedy Nejvyššího soudu Mexika Edgara E. Azara čestné ocenění. 

Nejvyšší soud se plně ztotožnil se stížností ministra spravedlnosti, podanou v neprospěch obviněného ve věci tragické nehody při rallye v Lopeníku

Senát trestního kolegia Nejvyššího soudu v čele s předsedou JUDr. Petrem Šabatou při veřejném jednání dne 18. 1. 2017 konstatoval, že Krajský soud v Brně dne 2. 12. 2015 svým usnesením č. j. 5 To 256/2015, kterým byl zrušen podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 2. 2015 a podle § 260 tr. řádu byla věc vrácena státnímu zástupci k došetření, porušil zákon ve prospěch obviněného traťového komisaře P. P.