(Bez anotace) Mzda (a jiné obdobné příjmy), § 110 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 24. 11. 2015, § 1a odst. 1 písm. c) předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 11/24/2015, § 16 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 11/24/2015, § 109 odst. 4 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění do 11/24/2015

Z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zák. práce nejsou pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zák. práce) sociálněekonomické podmínky a jim odpovídající výše nákladů na uspokojování životních potřeb v místě, kde zaměstnanec na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává práci. 

(Bez anotace) Pojištění, § 2809 o. z.

Ustanovení § 2809 o. z. nebrání smluvním stranám pojistné smlouvy sjednat si možnost odmítnutí pojistného plnění pro případ, že se oprávněná osoba bude domáhat pojistného plnění uvedením vědomě nepravdivých údajů o vzniku a okolnostech tvrzené pojistné události. 

(Bez anotace) Odpovědnost státu za újmu, Způsobilost procesní, Rodičovská odpovědnost (o. z.), Podmínky řízení, Zastoupení, § 104 odst. 2 o. s. ř., čl. 36 odst. 1 předpisu č. 2/1993 Sb., čl. 36 odst. 3 předpisu č. 2/1993 Sb., čl. 3 odst. 1 předpisu č. 104/1991 Sb.

Dospěje-li v řízení o žalobě nezletilých žalobců - cizinců zastoupených jejich rodiči soud k závěru, že žalobci nemají procesní způsobilost a jejich rodiče v rámci rodičovské odpovědnosti za ně nemohou před soudem jednat, a proto pro podání žaloby je třeba schválení opatrovnického soudu, nemůže bez dalšího rozhodnout o zastavení řízení podle § 104 odst. 2 o. s ř. pro nedostatek podmínky řízení, který se nezdařilo odstranit, jestliže předtím opatrovnický soud zastavil řízení o schválení úkonu z důvodu nedostatku pravomoci (mezinárodní příslušnosti). Dojde-li soud k závěru, že zde není jiný (mezinárodně příslušný) soud, který by o udělení souhlasu mohl rozhodnout, případně že rozhodnutí takového soudu je pro žalobce (jejich rodiče) reálně nedosažitelné, musí si v takovém případě otázky jinak vyhrazené opatrovnickému soudu posoudit sám se závěrem o tom, zda je nedostatek podmínky řízení vůbec dán. 

(Bez anoatce) Oddlužení (povolení, schválení), Insolvenční řízení, § 395 odst. 3 předpisu č. 182/2006 Sb. ve znění od 01. 06. 2019

Ustanovení § 395 odst. 3 insolvenčního zákona, ve znění účinném od 1. 6. 2019, jež ukládá insolvenčnímu soudu zamítnout návrh na povolení oddlužení, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, se použije pouze tehdy, bylo-li v (předchozím) insolvenčním řízení takové rozhodnutí vydáno (až) v době od 1. 6. 2019. 

(Bez anotace) Oddlužení (povolení, schválení), Oddlužení (společné oddlužení manželů), § 389 odst. 2 písm. a) předpisu č. 182/2006 Sb. ve znění od 01. 07. 2017 do 31. 05. 2019, § 389 odst. 2 písm. a) předpisu č. 182/2006 Sb. ve znění od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2017, § 403 odst. 2 předpisu č. 182/2006 Sb. ve znění od 01. 07. 2017 do 31. 05. 2019

To, zda věřitel hlasuje o přijetí způsobu oddlužení, nemá vliv na právní účinky jeho nesouhlasu s oddlužením dlužníka podle § 389 odst. 2 písm. a/ insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. července 2017. 

(Bez anotace) Zmírnění křivd (restituce), § 16 odst. 1 předpisu č. 229/1991 Sb., § 28a předpisu č. 229/1991 Sb., předpis č. 182/1988 Sb. ve znění od 01. 09. 1990

Za přiměřenou a rozumnou výši peněžité náhrady za nevydané pozemky podle § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) lze pokládat (s výhradou změny poměrů) šestinásobek ceny odňatých nemovitostí určené podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. 

(Bez anotace) Vlastnictví bytů, Byt, Jednotka, § 1168 o. z., § 19 předpisu č. 131/2000 Sb., § 34 odst. 3 předpisu č. 131/2000 Sb., § 5 o. s. ř., § 91 odst. 2 o. s. ř., § 118a o. s. ř., § 159a odst. 1 o. s. ř., § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Městská část spravující jednotky, které jí svěřil vlastník - hlavní město Praha, má právní zájem na odstranění vad prohlášení podle § 1168 o. z. Účastníky řízení podle § 1168 o. z. o odstranění vad prohlášení musí být všichni vlastníci jednotek dotčení vadami prohlášení. 

(Bez anotace) Vyklizení nemovitosti, Výprosa (o. z.), Společná domácnost, § 659 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 2189 o. z., § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Užívá-li někdo nemovitost (byt) jako člen domácnosti výprosníka, jehož výprosa doposud trvá, může souhlas s jeho užíváním nemovitosti odvolat a požadovat jeho vyklizení jen výprosník, od kterého odvozuje právní důvod užívání, nikoliv půjčitel. 

(Bez anotace) Náhrada škody, Pojištění odpovědnosti za škodu, § 45 předpisu č. 37/2004 Sb., § 8 předpisu č. 168/1999 Sb.

Uhradil-li škůdce (pojištěný) na základě rozhodnutí státního orgánu v řízení o náhradu škody poškozenému náklady řízení, má, za splnění podmínek § 45 zákona č. 37/2004 Sb. a § 8 zákona č. 168/1999 Sb., právo na náhradu těchto nákladů vůči pojistiteli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, s nímž uzavřel pojistnou smlouvu před 1. 1. 2014. 

(Bez anotace) Pojištění odpovědnosti za škodu, Náhrada škody, § 24 odst. 2 písm. b) předpisu č. 168/1999 Sb., § 427 obč. zák., § 430 odst. 1 obč. zák., § 441 obč. zák., § 24 odst. 9 předpisu č. 168/1999 Sb.

Právní vztahy, z nichž vyplývá právo poškozeného na pojistné plnění podle § 6 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb. i postižní právo České kanceláře pojistitelů podle § 10 i § 24 odst. 9 tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 168/1999 Sb. ve znění účinném k datu škodní události. Vznikla-li škoda vlastníku (provozovateli) nepojištěného vozidla při provozu jeho vozidla, které řídila jiná osoba, jež také odpovídá za škodu, má vlastník