Náhrada škody; prevenční povinnost; subsidiarita; zvláštní právní předpisy, § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., § 2901 zákona č. 89/2012 Sb., § 2910 zákona č. 89/2012 Sb.

Náhrada škody způsobené porušením prevenční povinnosti (§ 2900 a § 2901 o. z.) přichází v úvahu, jen není-li konkrétní právní úprava vztahující se na jednání, jehož protiprávnost se posuzuje. 

Výklad právních jednání; právní jednání; neplatnost právního jednání; výkon práva; výpověď smlouvy; smluvní pokuta; smlouva příkazní; paušální náklady; dotace; sankce, § 555 zákona č. 89/2012 Sb., § 556 zákona č. 89/2012 Sb., § 574 zákona č. 89/2012 Sb., § 580 zákona č. 89/2012 Sb., § 586 zákona č. 89/2012 Sb., § 588 zákona č. 89/2012 Sb., § 1998 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., § 2048 zákona č. 89/2012 Sb., § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., § 2443 zákona č. 89/2012 Sb.

Ujednání stran o tom, že „příkazník může od příkazce požadovat úhradu nákladů v určité paušalizované výši, pokud příkazce odstoupí od smlouvy nebo od projektu před datem podání žádosti o poskytnutí dotace, popřípadě tuto smlouvu před datem podání žádosti o poskytnutí dotace vypoví bez zavinění příkazníka“, není neplatným ujednáním o smluvní pokutě dle § 2048 o. z. výklad tohoto právního jednání (§ 555 a násl. o. z.) může vést k závěru, že jde o odvolání příkazu ve smyslu § 2443 o. z. Takové ujednání není neplatné jen proto, že výše paušalizované částky neodpovídá nákladům vynaloženým příkazníkem, přiměřené části jeho odměny nebo jemu vzniklé škodě. 

Pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel; promlčení; promlčecí lhůta; náhrada škody; náhrada újmy; pojistné plnění; garanční fond; Česká kancelář pojistitelů, § 619 zákona č. 89/2021 Sb., § 620 odst. 1 zákona č. 89/2021 Sb., § 626 zákona č. 89/2021 Sb., § 635 odst. 2 zákona č. 89/2021 Sb.

Nárok na plnění poskytované Českou kanceláří pojistitelů z garančního fondu (§ 24 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) se promlčuje ve lhůtě tří let počínající běžet rok od pojistné události (§ 626 o. z.). Tato lhůta skončí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy (proti přímému škůdci), na kterou se pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel vztahuje. Jestliže není znám přímý škůdce (provozovatel nezjištěného vozidla), neskončí promlčecí lhůta nároku na pojistné plnění dříve než za čtyři roky od vzniku újmy. 

Zdánlivé právní jednání; simulované právní jednání; skončení pracovního poměru; pracovněprávní vztahy; smlouva pracovní, § 545 zákona č. 89/2012 Sb., § 552 zákona č. 89/2012 Sb., § 554 zákona č. 89/2012 Sb., § 38 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015

Simulované právní jednání, při němž jednající strany navenek pouze předstírají vůli právní jednání učinit a kdy jejich projev vůle pro chybějící vážnost projevené vůle nesměřuje k vyvolání právních následků, které jsou s předstíraným projevem vůle spojeny, je právním jednáním zdánlivým (§ 552 o. z.). Ke zdánlivosti (nicotnosti) právního jednání soud přihlíží z úřední povinnosti, vyjde-li zdánlivost v řízení najevo. 

(Bez anotace) Pojištění, Zavinění, § 3 písm. a) předpisu č. 37/2004 Sb., § 3 písm. b) předpisu č. 37/2004 Sb., § 4 předpisu č. 140/1961 Sb., § 5 předpisu č. 140/1961 Sb., § 15 předpisu č. 40/2009 Sb., § 16 předpisu č. 40/2009 Sb., § 135 odst. 1 o. s. ř.

Jednání pojistníka či pojištěného v případě havarijního pojištění vozidel může představovat úmyslné jednání vylučující nahodilost skutečnosti označené jako pojistná událost v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, a to i ve formě nepřímého úmyslu (např. poškození pojištěného vozidla vědomým porušením dopravních předpisů jízdou v provozu extrémně vysokou rychlostí za dalších mimořádných okolností dopravní nehody), byť byl pojistník či pojištěný v souvislosti s tímto jednáním shledán v trestním řízení vinným nedbalostním trestným činem, jehož objektem je život, zdraví nebo majetek třetích osob. 

(Bez anotace) Advokacie, Náhrada škody, § 16 předpisu č. 85/1996 Sb.

Advokát, který zastupuje oprávněného při vymáhání pohledávky v exekuci, je povinen pravidelně ověřovat v insolvenčním rejstříku, zda nebylo zahájeno insolvenční řízení na majetek povinného. Vyjde-li v průběhu exekučního řízení najevo, že ve vztahu k majetku povinného bylo zahájeno insolvenční řízení, je advokát povinen konzultovat s oprávněným další postup nebo zajistit práva oprávněného přihlášením vymáhané pohledávky do insolvenčního řízení. 

(Bez anotace) Úroky z prodlení, Právní nástupnictví, Cena, § 3 odst. 3 předpisu č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 9 odst. 5 předpisu č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 32 odst. 3 předpisu č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 2 odst. 2 písm. d) předpisu č. 180/2005 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 54 odst. 13 předpisu č. 165/2012 Sb.

V případě prodlení provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy s úhradou některé z forem podpory výroby elektřiny (zeleného bonusu, výkupní ceny či příspěvku k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla) ve výši stanovené pro rok 2012 má výrobce elektřiny právo na úroky z prodlení. Odmítl-li provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy uhradit výrobci tuto podporu, přešla s účinností od 1. 1. 2013 povinnost k jejímu zaplacení včetně úroku z prodlení na operátora trhu. 

(Bez anotace) Insolvenční správce, Odvolání, Záloha, § 7 IZ., § 38 IZ., § 412 odst. 1 písm. b) IZ., § 3 písm. b) předpisu č. 313/2007 Sb., § 7 odst. 4 předpisu č. 313/2007 Sb., § 10 IZ., § 11 IZ., § 91 IZ., § 218 písm. c) IZ.

Usnesení, jímž insolvenční soud rozhoduje o tom, zda insolvenčnímu správci povolí zálohu na odměnu a hotové výdaje, je rozhodnutím, které vydává při výkonu dohlédací činnosti [§ 10 písm. b) insolvenčního zákona ve spojení s § 11 insolvenčního zákona] a proti němuž není odvolání přípustné, jelikož insolvenční zákon nestanoví jinak (§ 91 insolvenčního zákona). 

(Bez anotace) Odměna, Insolvenční správce (odměna, náklady), § 38 odst. 1 IZ., § 1 předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014, § 2a předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014, předpisu č. 313/2007 Sb. ve znění od 01. 01. 2014.

Bez ohledu na konečnou výši výtěžku zpeněžení má insolvenční správce při zpeněžení majetku v konkursu jednak nárok na odměnu ve výši nejméně 45.000 Kč (dle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jednak („dále“) nárok na odměnu ve výši 1.000 Kč za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky (do limitu 1.000.000 Kč) [§ 2a vyhlášky]. V těch případech, kdy ke zpeněžení majetku vůbec nedojde, platí, že podle ustanovení § 1 této vyhlášky nevznikl insolvenčnímu správci nárok na odměnu za zpeněžování. Jestliže insolvenční správce v takovém insolvenčním řízení nepřezkoumal žádnou přihlášku, lze jeho odměnu určit jen podle § 5 vyhlášky. Insolvenční správce, který v takovém insolvenčním řízení přezkoumal alespoň jednu přihlášku, má nárok na odměnu minimálně ve výši 45.000 Kč (§ 2a poslední věta vyhlášky). Úprava obsažená v ustanovení § 2a poslední věty vyhlášky (však) není „doplněním“ odměny určené podle § 1 odst. 5 vyhlášky. 

(Bez anotace) Insolvence, Incidenční spory, Zpracování, § 159 odst. 1 písm. b) předpisu č. 182/2006 Sb., § 225 předpisu č. 182/2006 Sb., § 135b předpisu č. 40/1964 Sb., § 1074 předpisu č. 89/2012 Sb., § 1075 předpisu č. 89/2012 Sb.

Vylučovací žalobou podle § 159 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona se lze úspěšně domoci i vyloučení náhradního peněžitého plnění dosaženého zpracováním věci sepsané do majetkové podstaty dlužníka. Jestliže movitá věc, která je předmětem vylučovací žaloby, zanikne zpracováním, lze pokračovat v excindačním řízení, vyplývá-li ze zákona, že okamžikem zpracování věci vzniklo žalobci (vylučovateli) vlastnické právo k věci vzniklé zpracováním; předmětem řízení je bez dalšího (bez nutnosti měnit žalobu) nová věc. V těch případech, kdy žalobci (vylučovateli) vzniklo (u věci nezpracované v dobré víře) časově omezené právo „volby