Ukončení pracovního poměru; platnost právního jednání; bezprávná výhružka; svoboda vůle, § 72 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2014, § 551 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 587 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016

O bezprávnou výhrůžku jde tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak hrozí něčím, co není oprávněna učinit, nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí. Dovolání se neplatnosti právního jednání ve smyslu § 587 odst. 1 o. z. je jednostranné právní jednání adresované druhému účastníku právního vztahu, jež vyvolává právní následky od okamžiku, kdy došlo adresátu (§ 570 odst. 1 o. z.). Lze je učinit toliko výslovně; z jeho obsahu musí být patrno, že se jím uplatňuje neplatnost konkrétního právního jednání, a musí v něm být označena vada (nedostatek svobody vůle) dotčeného právního jednání, která způsobila 

Výpověď z pracovního poměru; nadbytečnost, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 13 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2006, § 3 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 2 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 1a odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 74 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 213 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 27. 2. 2017

Zaměstnavatelé mohou plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jejich činnosti (stejně jako plnění ostatních úkolů) zajišťovat i jinak než prostřednictvím osob zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu, nejde-li o výkon závislé práce na základě smluv (dohod), jimiž se zakládají jiné než pracovněprávní vztahy. Právnické a fyzické osoby provozující činnost, při které pořádají umělecká představení, mohou rozhodnout o tom, že činnost dosud zajišťovanou prostřednictvím výkonných umělců zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu budou nadále zabezpečovat na základě občanskoprávních smluv (dohod) uzavíraných s výkonnými umělci (aniž by šlo o výkon závislé práce), popřípadě s menším 

(Bez anotace) Incidenční spory, Odporovatelnost, Osoba blízká, § 22 o. z., § 13 předpisu č. 90/2012 Sb., § 79 předpisu č. 90/2012 Sb., § 241 odst. 2 IZ.

Učinil-li dlužník coby obchodní korporace ovládaná jediným společníkem zvýhodňující právní jednání ve prospěch jiné obchodní korporace ovládané stejným jediným společníkem, jenž byl současně jediným jednatelem obou obchodních korporací, pak šlo ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 o. z. a § 241 odst. 2 insolvenčního zákona o právní jednání ve prospěch osoby dlužníku blízké. Pravidlo obsažené v ustanovení § 13 z. o. k. se nepoužije na smlouvy uzavřené mezi dvěma jednočlennými společnostmi zastoupenými stejným jediným společníkem. 

(Bez anotace) Konkurs, Daň z přidané hodnoty, Insolvenční řízení, Zpeněžování, § 168 IZ., § 298 IZ., § 305 IZ., § 2 předpisu č. 235/2004 Sb., § 4 předpisu č. 235/2004 Sb., § 108 odst. 4 předpisu č. 235/2004 Sb., § 331 o. s. ř., § 337a o. s. ř.

I. U dlužníka, který je plátcem daně z přidané hodnoty, je při zpeněžení předmětu zajištění, který tvoří „obchodní majetek“ dlužníka, obsažena v „prodejní ceně“ i daň z přidané hodnoty. Nejde o částku určenou k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele jako součást tzv. čistého výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Částka odpovídající dani z přidané hodnoty není ani nákladem spojeným se zpeněžením předmětu zajištění a nepodléhá proto zákonnému limitu dle § 298 odst. 4 insolvenčního zákona. II. Dokud není částka odpovídající v dosaženém 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Úpadek, § 3 IZ., § 128 odst. 3 IZ., § 131 odst. 2 IZ., čl. II předpisu č. 64/2017 Sb.

I. Při projednání insolvenčního návrhu podaného věřitelem může soud ve smyslu § 131 odst. 2 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. července 2017 prodloužit dlužníku lhůtu 14 dnů počítanou od okamžiku zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku, stanovenou k předložení výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity pro účely § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, jen na základě rozhodnutí vydaného před uplynutím této lhůty a za současného naplnění předpokladu, že dlužník předtím o prodloužení této lhůty požádal a žádost řádně odůvodnil důvody hodnými zvláštního zřetele. II. K výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity předloženému dlužníkem při projednání insolvenčního 

(Bez anotace) Oddlužení, Zavinění, Darování, § 414 odst. 1 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 415 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 417 odst. 1 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 418 odst. 1 písm. b) IZ. ve znění do 30. 06. 2017.

Jestliže insolvenční soud nezrušil oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. května 2019) jen proto, že dlužník se zavázal zajistit dar od konkrétního dárce, je skutečnost, že dárce si poskytnutí daru rozmyslel, jelikož nesouhlasil s průběhem insolvenčního řízení a se způsobem přezkoumání jedné z přihlášených pohledávek, pro účely rozhodování o přiznání osvobození od placení zbytku pohledávek podle § 415 insolvenčního zákona okolností, kterou dlužník „zavinil“ ve formě nedbalosti nevědomé. I kdyby totiž dlužník v době, kdy přislíbil zajištění daru, nevěděl, že dar nemusí být poskytnut, jelikož se dárce rozhodne jinak, vzhledem k okolnostem (bez příslibu daru by insolvenční soud oddlužení zrušil) a k osobním poměrům (zajištění konkrétního dárce bylo věcí dlužníka) to vědět měl. 

(Bez anotace) Podnájem, Výpověď z nájmu nebytových prostor, § 2314 o. z., § 2215 o. z., § 2278 o. z., § 80 o. s. ř., § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Nestanoví-li jinak zákon nebo dohoda účastníků, řídí se podnájem subsidiárně úpravou užití věci, která je obsahu daného podnájmu nejbližší; je však třeba vždy vycházet z povahy podnájemního vztahu jako vztahu závislého na nájemním (hlavním) vztahu (co do svého vzniku, obsahu i trvání). Zvláštní úprava přezkumu oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2314 o. z.) se na podnájemní vztah nepoužije. 

(Bez anotace) Ochrana osobnosti, § 39 předpisu č. 40/1964 Sb., § 15 předpisu č. 40/1964 Sb., § 2 písm. c) předpisu č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. f) předpisu č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. h) předpisu č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 4 předpisu č. 256/200 Sb., § 5 odst. 1 předpisu č. 256/2001 Sb.

Dohoda zdravotnického zařízení a syna zemřelé o dočasném uložení těla zemřelé ve zdravotnickém zařízení, uzavřená před 1. lednem 2014, není sama o sobě neplatná pro rozpor se zákonem. 

(Bez anotace) Pojištění odpovědnosti za škodu, § 10 předpisu č. 168/1999 Sb.

Při posouzení otázky, zda pojištěný porušil základní povinnost při provozu vozidla na pozemních komunikacích provozováním vozidla, které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí [§ 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů] a zda tedy má pojistitel vůči němu právo na regresní postih, je rozhodné, zda pojištěný věděl, či při zachování běžné péče a opatrnosti mohl vědět, že vozidlo těmto požadavkům neodpovídá. 

(Bez anotace) Oddlužení, Konkurs, Úpadek, Přechodná (intertemporální) ustanovení, Zpětná účinnost právních předpisů, § 418 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 418 IZ. ve znění od 01. 07. 2017.

Na oddlužení schválené do 30. června 2017 nelze aplikovat § 418 odst. 4 a 5 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném od 1. července 2017.