Insolvence; úpadek; oddlužení; společné oddlužení manželů; věřitel; přihláška pohledávky; námitky; nesouhlas s oddlužením; hlasování o přijetí způsobu oddlužení, § 389 odst. 2, písm. a) IZ ve znění od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2017, § 389 odst. 2 písm. a) IZ ve znění od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2019, § 403 odst. 2 IZ ve znění od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2019

To, zda věřitel hlasuje o přijetí způsobu oddlužení, nemá vliv na právní účinky jeho nesouhlasu s oddlužením dlužníka podle § 389 odst. 2 písm. a/ insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. července 2017. 

Zmírnění křivd; restituční nárok; odnětí a nevydání věci; peněžitá náhrada; pozemek; změna poměrů, § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., § 28a zákona č. 229/1991 Sb., zákon č. 182/1988 Sb. ve znění od 1. 9. 1990

Za přiměřenou a rozumnou výši peněžité náhrady za nevydané pozemky podle § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) lze pokládat (s výhradou změny poměrů) šestinásobek ceny odňatých nemovitostí určené podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. 

Havarijní pojištění; pojistná událost; pojistná smlouva; odmítnutí pojistného plnění; hrubě zkreslené údaje, § 2809 o. z.

Ustanovení § 2809 o. z. nebrání smluvním stranám pojistné smlouvy sjednat si možnost odmítnutí pojistného plnění pro případ, že se oprávněná osoba bude domáhat pojistného plnění uvedením vědomě nepravdivých údajů o vzniku a okolnostech tvrzené pojistné události. 

Náhrada škody; nemajetková újma; pojištění odpovědnosti za škodu; pojištění vozidla; regresní nárok; bezdůvodné obohacení, § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., § 24 odst. 9 zákona č. 168/1999 Sb., § 427 obč. zák., § 430 odst. 1 obč. zák., § 441 obč. zák.

Právní vztahy, z nichž vyplývá právo poškozeného na pojistné plnění podle § 6 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb. i postižní právo České kanceláře pojistitelů podle § 10 i § 24 odst. 9 tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 168/1999 Sb. ve znění účinném k datu škodní události. Vznikla-li škoda vlastníku (provozovateli) nepojištěného vozidla při provozu jeho vozidla, které řídila jiná osoba, jež také odpovídá za škodu, má vlastník právo na plnění z garančního fondu pouze v rozsahu nároku na náhradu škody na zdraví (včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku podle § 6 odst. 4 tohoto zákona), již může uplatnit 

Výprosa; osoba blízká; společná domácnost; vyklizení nemovitosti, § 659 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 1042 o. z., § 2189 o. z.

Užívá-li někdo nemovitost (byt) jako člen domácnosti výprosníka, jehož výprosa doposud trvá, může souhlas s jeho užíváním nemovitosti odvolat a požadovat jeho vyklizení jen výprosník, od kterého odvozuje právní důvod užívání, nikoliv půjčitel. 

Spoluvlastnictví; vlastnictví bytu; byt; jednotka; prohlášení vlastníka; věcná legitimace; procesní společenství účastníků; solidární společník, § 1168 o. z., § 19 zákona č. 131/2000 Sb., § 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., § 5 o. s. ř., § 91 odst. 2 o. s. ř., § 118a o. s. ř., § 159a odst. 1 o. s. ř.

Městská část spravující jednotky, které jí svěřil vlastník – hlavní město Praha, má právní zájem na odstranění vad prohlášení podle § 1168 o. z. Účastníky řízení podle § 1168 o. z. o odstranění vad prohlášení musí být všichni vlastníci jednotek dotčení vadami prohlášení. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, § 298 IZ., § 304 IZ.

Insolvenční soud může schválit konečnou zprávu v jiném znění, než ve kterém ji předložil insolvenční správce, jde-li o změny nebo doplnění, které nemění základní obsah konečné zprávy (§ 304 odst. 4 písm. b/ insolvenčního zákona). Jestliže insolvenční soud v insolvenčním řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen konkursem, pravomocně rozhodl podle ustanovení § 298 insolvenčního zákona o vydání tzv. čistého výtěžku zpeněžení zajištění zajištěnému věřiteli 

(Bez anotace) Incidenční spory (žaloba odpůrčí), Zástavní právo (o. z.), Hromadná věc (o. z.), § 3 IZ., § 241 IZ.

Právní jednání, jímž dlužník uzavře zástavní smlouvu ke svému závodu, není jen proto právním jednáním, které vede k úpadku dlužníka. „Přiměřenou protihodnotou“ ve smyslu ustanovení § 241 odst. 5 písm. a/ insolvenčního zákona se rozumí protihodnota majetkové povahy poskytnutá dlužníku. 

(Bez anotace) Insolvenční řízení, Insolvenční správce, Incidenční spory (vylučovací žaloba), Žaloba (rei)vindikační [ Žaloba ], Žaloba vylučovací (excindační), Majetková podstata, Uplatňování pohledávky, Přihláška pohledávky, Odstoupení od smlouvy, Výhrada vlastnického práva, Neúčinnost právního jednání, § 1 IZ., § 2 písm. j) IZ., § 2 písm. e) IZ., § 5 písm. a) IZ., § 36 odst. 1 IZ., § 40 odst. 1 IZ. ve znění do 31. 05. 2019, § 40 odst. 2 IZ. ve znění do 31. 05. 2019, § 205 odst. 4 IZ., § 217 odst. 1 IZ., § 217 odst. 2 IZ., § 225 IZ., § 229 odst. 3 IZ., § 253 IZ., § 260 IZ., § 2 o. z., § 2002 o. z., § 2004 odst. 1 o. z., § 2004 odst. 2 o. z., § 2005 o. z., § 2132 o. z., § 2134 o. z., § 2991 odst. 1 o. z., § 2999 odst. 1 o. z.

I. Neúčinnost výhrady vlastnického práva dle § 2134 o. z. působí v insolvenčním řízení vůči majetkové podstatě ze zákona a plnění dle takové kupní smlouvy náleží pro účely zpeněžení v insolvenčním řízení do majetkové podstaty kupujícího (dlužníka) dle § 205 odst. 4 insolvenčního zákona. Tím se neúčinnost prosadí i vůči insolvenčním věřitelům, kteří jsou uspokojováni z majetkové podstaty. II. Dospěje-li insolvenční správce při pořizování soupisu majetkové podstaty dlužníka k závěru, že v držení dlužníka se nachází majetek, k němuž byla sjednána výhrada vlastnického práva tak, že nepůsobí vůči věřitelům dlužníka (kupujícího) [§ 2134 o. z.], je oprávněn sepsat takový majetek do majetkové podstaty dlužníka (jako majetek, na který se pohlíží jako na dlužníkův) a uplatnit tuto námitku jako obranu v řízení o vylučovací žalobě, kterou se prodávající domáhá vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka právě s poukazem na výhradu vlastnického práva. 

Společné jmění manželů; rozvod; vypořádání jmění; vlastnictví, § 742 odst. 1 písm. b) o. z., § 690 obč. zák.

Je-li v době trvání společného jmění manželů ze společných prostředků hrazen hypoteční úvěr na nemovitost ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, ve které bydlí (respektive ji užívá) rodina manželů, a jde-li tedy i o peníze vynaložené na potřeby života rodiny a rodinné domácnosti, je třeba zjistit, jakou částku by bylo nutno vynaložit na zajištění stejného či podobného bydlení na základě jiného právního důvodu (zejména nájmu). Kdyby částka vynaložená na splátky hypotečního úvěru byla stejná nebo nižší, neměl by ten, na jehož nemovitost byly prostředky takto vynaloženy, v zásadě povinnost tento vnos nahrazovat. Kdyby však měsíční splátky hypotečního úvěru byly vyšší než náklady na zajištění obdobného bydlení z jiného právního důvodu, bude třeba přistoupit k poměrné úhradě toho, co bylo vynaloženo na splátky hypotečního úvěru.