(Bez anotace) Pozůstalost (o. z.), Zastavení řízení, Stát, § 154 předpisu č. 292/2013 Sb.

V situaci, kdy tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, nelze majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty pro jeho nesouhlas vydat a bylo by v zásadě na místě projednání pozůstalosti, lze uvážit, zda by náklady státu a náklady účastníků řízení vzniklé se zjišťováním dědiců a s vlastním projednáním pozůstalosti nebyly výrazně nepřiměřené hodnotě a charakteru zůstavitelem zanechaného majetku. Případný závěr o výrazném nepoměru mezi majetkem, který by měl být projednán, a finanční a časovou náročností dalšího řízení o pozůstalosti, může vést k aplikaci ustanovení § 154 z. ř. s., přičemž tím, komu bude majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty vydán, může být i stát. 

(Bez anotace) Nekalá soutěž, § 2976 odst. 1 o. z., § 2 odst. 1 písm. g) předpisu č. 110/1997 Sb., § 3 odst. 4 písm. a) předpisu č. 58/2018 Sb., čl. 3 Nařízení () č. 1924/2006, čl. 7 odst. 3 Nařízení () č. 1169/2011

Z pouhého zjištění, že výrobky, jež mají veřejnoprávní povahu doplňků stravy, jsou v hospodářském styku označovány informacemi o vlivu těchto výrobků na zdraví člověka, nelze učinit závěr, že uvádění takto označených výrobků na trh je ve smyslu § 2976 odst. 1 o. z. jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže způsobilým klamat zákazníky. Porušení právních předpisů o označování doplňků stravy informacemi o vlivu těchto výrobků na zdraví člověka je jednáním v nekalé soutěži, jde-li o jednání v hospodářském styku, jež představuje porušení dobrých mravů soutěže a současně je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům. Způsobilost tohoto jednání přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům přitom nemusí být výlučně důsledkem klamání zákazníků 

(Bez anotace) Předběžné opatření, Náhrada škody, § 77a odst. 1 o. s. ř., § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

Jestliže soud vyhověl žalobě nebo jinému návrhu ve věci samé, nezakládá odpovědnost navrhovatele předběžného opatření za škodu nebo jinou újmu předběžným opatřením vzniklou jen to, že předběžné opatření předtím zaniklo právní mocí zamítavého rozhodnutí, které bylo posléze zrušeno (§ 77a odst. 1, § 77 odst. 1 písm. b/ o. s. ř.). Pokračuje-li řízení ve věci samé po zrušení pravomocného rozhodnutí, kterým soud žalobu nebo jiný návrh ve věci samé zamítl, soud podle § 109 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. přeruší řízení o již podané žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé předběžným opatřením do pravomocného skončení řízení ve věci samé. 

(Bez anotace) Správa (správce) společné věci (o. z.), Zastoupení, Běžný účet, § 237 o. s. ř., § 241a o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 243e odst. 1 o. s. ř., § 22 odst. 1 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 139 odst. 2 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 436 o. z., § 1135 o. z., § 1400 o. z., § 2435 o. z., § 2662 o. z.

Jedná-li správce společné věci jako nepřímý zástupce spoluvlastníků, svým jménem uzavírá ohledně správy společné věci smlouvy s třetími osobami a plnění z těchto smluv dále poskytuje spoluvlastníkům, je vůči jednotlivým spoluvlastníkům aktivně legitimován k vymáhání toho, co jsou povinni zaplatit za takto poskytnutá plnění (služby, dodávky vody, energií apod.). 

(Bez anotace) Exekuce, § 1147 o. z., § 348 odst. 1 o. s. ř., předpis č. 119/2001 Sb.

Zahájení a provedení exekuce prodejem nemovité věci po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nařízením jejího prodeje nebrání dříve zahájená exekuce prodejem spoluvlastnického podílu na této nemovité věci. Provedení exekuce prodejem nemovité věci má v takovém případě přednost; postup podle zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní. Prodejem věci ve veřejné dražbě ve smyslu ustanovení § 1147 o. z. se rozumí též postup podle § 348 o. s. ř. 

(Bez anotace) Započtení pohledávky, Výklad právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ], § 1987 o. z., § 97 odst. 1 o. s. ř., § 98 o. s. ř., § 556 odst. 1 o. z.

I. Nejistou nebo neurčitou ve smyslu § 1987 odst. 2 o. z. je zpravidla pohledávka, která je co do základu a (nebo) výše sporná (nejistá), a jejíž uplatnění vůči dlužníku formou námitky započtení vyvolá (namísto jednoznačného, tj. oběma dotčenými stranami akceptovaného zániku obou pohledávek v rozsahu, v jakém se kryjí) spory o existenci či výši pohledávky užité k započtení. II. Likvidita pohledávky užité k započtení je hmotněprávním předpokladem započtení; není-li taková pohledávka „jistá a určitá“, odporuje započtení ustanovení § 1987 odst. 2 o. z. a je zpravidla (relativně) neplatné. Dovolá-li se věřitel pohledávky, proti které je započítáváno, vůči dlužníku relativní neplatnosti jeho právního jednání (jednostranného započtení), účinky započtení nenastanou (pohledávka, proti které je započítáváno, nezanikne). 

Insolvenční řízení; oddlužení; věřitel; schůze věřitelů; prozatímní zástupce věřitelů; hlasovací lístek; elektronický podpis; legalizace, § 8 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 5. 2019, § 50 zákona č. 182/2006 Sb., § 80a zákona č. 182/2006 Sb., § 401 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 5. 2019, § 406 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 5. 2019

Je-li hlasovací lístek, jehož prostřednictvím věřitel hlasuje o přijetí způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, opatřen pouze uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za věřitele jednat, není tím ve smyslu ustanovení § 401 odst. 1 insolvenčního zákona splněna podmínka úředně ověřeného podpisu a k hlasovacímu lístku se (proto) nepřihlíží. Odvolání proti usnesení o schválení oddlužení je ve smyslu ustanovení § 406 odst. 4 insolvenčního zákona přípustné i tehdy, podá-li je věřitel, kterému hlasování o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů znemožnil nesprávný úřední postup insolvenčního soudu a který (v odvolání) se schváleným způsobem oddlužení nesouhlasí; jde-li o vadu, která mohla ovlivnit volbu způsobu oddlužení, je takové odvolání i důvodné. 

Insolvenční řízení; insolvenční správce; oceňování majetku; majetková podstata dlužníka; soupis majetkové podstaty; vyúčtování; hotové výdaje; znalecký posudek; věřitelský výbor, § 39 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2008 do 31. 5. 2019, § 219 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění od 20. 7. 2009, § 302 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 7. 2017

Jde-li o obtížně ocenitelný majetek, jehož ocenění pro účely soupisu znalci zadá insolvenční správce bez žádosti věřitelského výboru, aniž by takovému postupu bránily skutečnosti uvedené v § 219 odst. 3 části věty za středníkem insolvenčního zákona, lze takto vzniklý náklad na znalečném hradit z majetkové podstaty bez dalšího zkoumání účelnosti využití znalce a bez předchozího souhlasu věřitelského výboru ve smyslu § 39 odst. 3 insolvenčního zákona. Jde-li (naopak) o obtížně ocenitelný majetek, jehož ocenění pro účely soupisu zadá insolvenční správce znalci bez žádosti věřitelského výboru, ačkoli lze důvodně předpokládat, že náklady na ocenění majetku znalcem budou vyšší než přínos pro majetkovou podstatu získaný tímto způsobem jeho ocenění, lze takto vzniklý náklad na znalečném hradit z majetkové podstaty jen při splnění podmínek uvedených v § 39 odst. 3 insolvenčního zákona. 

Finanční podpora; bonus; příspěvek; distribuce elektřiny; energetika, § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 4 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 9 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 32 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 180/2005 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 6a zákona č. 180/2005 Sb. ve znění do 31. 12. 2012, § 54 odst. 13 zákona č. 165/2012 Sb.

V případě prodlení provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy s úhradou některé z forem podpory výroby elektřiny (zeleného bonusu, výkupní ceny či příspěvku k ceně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla) ve výši stanovené pro rok 2012 má výrobce elektřiny právo na úroky z prodlení. Odmítl-li provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy uhradit výrobci tuto podporu, přešla s účinností od 1. 1. 2013 povinnost k jejímu zaplacení včetně úroku z prodlení na operátora trhu. 

Insolvenční správce; odměna; záloha; oddlužení; splátkový kalendář; výtěžek zpeněžení, § 7 zákona č. 182/2006 Sb., § 10 zákona č. 182/2006 Sb., § 11 zákona č. 182/2006 Sb., § 38 zákona č. 182/2006 Sb., § 91 zákona č. 182/2006 Sb., § 313 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., § 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb., § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb.

Usnesení, jímž insolvenční soud rozhoduje o tom, zda insolvenčnímu správci povolí zálohu na odměnu a hotové výdaje, je rozhodnutím, které vydává při výkonu dohlédací činnosti [§ 10 písm. b) insolvenčního zákona ve spojení s § 11 insolvenčního zákona] a proti němuž není odvolání přípustné, jelikož insolvenční zákon nestanoví jinak (§ 91 insolvenčního zákona).