Bezdůvodné obohacení; nájem; neplatnost smlouvy; daň z přidané hodnoty, § 451 zák. č. 40/1964 Sb., § 563 zák. č. 40/1964 Sb., § 564 zák. č. 40/1964 Sb., § 72 zák. č. 235/2004 Sb., § 105 zák. č. 235/2004 Sb., § 118a zák. č. 99/1963 Sb.

Při vyčíslování bezdůvodného obohacení, jež vzniklo užíváním cizí věci, zjišťováním obvyklého nájemného porovnávací metodou je zásadně relevantní nájemné sjednané v porovnávaných smlouvách, ať již v sobě zahrnuje daň z přidané hodnoty, či nikoli. Pakliže však věc užíval plátce daně z přidané hodnoty za okolností umožňujících uplatnění odpočtu daně na vstupu ve smyslu § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je namístě vycházet z nájemného placeného za srovnatelné objekty bez navýšení o daň z přidané hodnoty; je-li tedy v tomto případě v porovnávaných nájemných smlouvách sjednáno nájemné s daní z přidané hodnoty, je zapotřebí je od této daně očistit. 

Vkladová povinnost; ručení společníka; nesplacený vklad; zápis do obchodního rejstříku; konstitutivní účinky zápisu§ 132 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., § 134 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., § 48 odst. 1 písm. b) zák. č. 304/2013 Sb. § 154 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

I. Z ustanovení § 132 odst. 1 z. o. k. plyne, že pro určení výše, v jaké společník společnosti s ručením omezeným nesplnil vkladovou povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku, je rozhodný stav tohoto zápisu v době, kdy věřitel vyzval společníka k plnění. II. Pro určení rozsahu, ve kterém společník ručí za dluhy společnosti s ručením omezeným, je rozhodující zásadně jen údaj o rozsahu splnění vkladové povinnosti [ve smyslu § 48 odst. 1 písm. b) z. v. r.], jak je zapsán v obchodním rejstříku. III. Je-li věřiteli v okamžiku výzvy k plnění známo, že některý ze společníků společnosti s ručením omezeným poskytl (jemu či jinému věřiteli) plnění 

Ochrana vlastnického práva; negatorní žaloba; provádění stavby; sousedská práva; stavební řízení, § 1020 zák. č. 89/2012 Sb.

Vlastník pozemku nemůže požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků (§ 1020 o. z.), jestliže stavebník má platný veřejnoprávní titul (např. stavební povolení), a důvody, pro které by stavba neměla být zřizována, mohl vlastník pozemku uplatnit ve veřejnoprávním (stavebním) řízení, avšak neučinil tak. 

Exekuční řízení; prokázání splnění vzájemné povinnosti, § 43 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb.

Listinou uvedenou v § 43 odst. 2 exekučního řádu nemusí být vždy listina podepsaná povinným. Má-li být vzájemná povinnost oprávněného plněna vůči třetí osobě, může naplnění podmínky uvedené v citovaném ustanovení stvrdit i tato třetí osoba. 

Obchodní vedení společnosti; bezdůvodné obohacení, § 192 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., § 66 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 2 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb.

Obchodním vedením akciové společnosti je organizování a řízení její běžné podnikatelské činnosti, zejména rozhodování o provozu podniku (závodu) společnosti a s tím souvisejících vnitřních záležitostech společnosti, a to bez ohledu na to, zda je vykonává samo představenstvo společnosti či samostatně představenstvem pověřený člen představenstva anebo třetí osoba. 

Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu; promlčení, § 8 zák. č. 82/1998 Sb.

Podmínka existence nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 82/1998 Sb. je splněna tehdy, bylo-li pravomocné nebo předběžně vykonatelné rozhodnutí zrušeno nebo změněno pro nezákonnost, a to bez ohledu na další průběh řízení, v němž bylo dané rozhodnutí vydáno. Byl-li proti rozhodnutí podán opravný prostředek odkládající právní moc i vykonatelnost rozhodnutí, posuzuje se nezákonnost ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. ve vztahu k pravomocnému rozhodnutí o tomto opravném prostředku. 

Odpovědnost státu za škodu; vysoká škola; ukončení studia; řízení o ukončení studia, § 3 odst. 1 písm. b) zák. č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb.

Za újmu způsobenou výkonem samosprávné působnosti veřejné vysoké školy odpovídá tato veřejná vysoká škola podle obecných předpisů, a nikoliv stát podle zákona č. 82/1998 Sb. 

Exekuční řízení; insolvenční řízení; zpeněžení majetku; odměna insolvenčního správce, § 298 zák. č. 182/2006 Sb., § 337h odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 46 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb.

Byl-li majetek tvořící předmět zajištění (zástava) v souladu se zákonem zpeněžen v exekučním řízení a byl-li dosažený výtěžek takového zpeněžení postupem podle § 46 odst. 7 exekučního řádu předán do majetkové podstaty dlužníka, kde má být vydán zajištěnému (zástavnímu) věřiteli, jehož zástavní právo v exekučním řízení zaniklo podle § 337h odst. 1 o. s. ř., nenáleží insolvenčnímu správci dlužníka odměna za zpeněžení předmětu zajištění, kterou by si postupem podle § 298 odst. 2 insolvenčního zákona mohl odečíst od výtěžku zpeněžení předmětu zajištění před jeho vydáním zajištěnému věřiteli. 

Insolvenční řízení; oddlužení; závazky z podnikání, § 149 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 389 zák. č. 182/2006 Sb.

Vznikly-li dluhy z činnosti, v rámci níž dlužník vystupoval při investování na finančních trzích jako zákazník (investor), který hodlá zhodnotit naspořené finanční prostředky obchodováním s investičními nástroji, nejde jen proto o dluhy z podnikání ve smyslu § 389 insolvenčního zákona. Na charakter těchto dluhů nemá vliv ani skutečnost, že dlužník si opakovaně (třikrát) finanční prostředky k investování zapůjčil od třetích osob. 

Pohledávka za majetkovou podstatou; pojistné na sociální zabezpečení; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; insolvenční řízení; úpadek dlužníka, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č 182/2006 Sb., § 203a zák. č. 182/2006 Sb., § 3 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb., § 13 zák. č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 1, 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 1, 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.

Dlužné pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osoby samostatně výdělečně činné za dobu předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 insolvenčního zákona.