Podnájem; výpověď z nájmu nebytových prostor; výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání; výpověď z podnájmu; přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu; neplatnost výpovědi z nájmu; užití věci, § 2302 zák. č. 89/2012 Sb., § 2313 zák. č. 89/2012 Sb., § 2314 zák. č. 89/2012 Sb., § 2215 zák. č. 89/2012 Sb., § 2278 zák. č. 89/2012 Sb., § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 3074 odst. 1 věta první před středníkem zák. č. 89/2012 Sb.

Nestanoví-li jinak zákon nebo dohoda účastníků, řídí se podnájem subsidiárně úpravou užití věci, která je obsahu daného podnájmu nejbližší je však třeba vždy vycházet z povahy podnájemního vztahu jako vztahu závislého na nájemním (hlavním) vztahu (co do svého vzniku, obsahu i trvání). Zvláštní úprava přezkumu oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího podnikání (§ 2314 o. z.) se na podnájemní vztah nepoužije. 

Nájem nebytových prostor; výpověď z nájmu nebytových prostor; nájem prostoru sloužícího podnikání; výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání; výpovědní důvod; oprávněnost výpovědi, § 2308 zák. č. 89/2012 Sb., § 2312 zák. č. 89/2012 Sb., § 2314 zák. č. 89/2012 Sb.

Vážný důvod, pro který lze vypovědět nájem prostoru sloužícího podnikání uzavřeného na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době (§ 2312 o. z.), musí být uveden ve výpovědi; není-li tomu tak, nebo nejde-li o vážný důvod, skončí nájem uplynutím šestiměsíční výpovědní doby. Nemá proto význam zabývat se (ne)existencí vážných důvodů v řízení o přezkum oprávněnosti výpovědi podle § 2314 o. z. 

Darování; darovací smlouva; odvolání daru; vrácení daru; nemravné chování obdarovaného; hrubé porušení dobrých mravů; přechodná ustanovení, § 630 zák. č. 40/1964 Sb., § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1. 1. 2014, je nutné nárok na vrácení daru vždy poměřovat zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném do 31. 12. 2013, i když k „nemravnému“ chování obdarovaného, pro které dárce žádá vrácení daru, došlo až po 1. 1. 2014. 

Náhrada škody; vědomost o škodě; promlčení; námitka promlčení; subjektivní promlčecí lhůta; pojištění odpovědnosti za škodu; pojistné plnění; promlčení práva na pojistné plnění; garanční fond; pojišťovna, § 619 zák. č. 89/2012 Sb., § 620 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 629 zák. č. 89/2012 Sb., § 635 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 24 odst. 2 písm. b) zák. č. 168/1999 Sb., čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007, čl. 15 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 864/2007

Vědomost o škodě ve smyslu § 620 o. z. je dána i tehdy, jestliže nositel práva, jehož promlčení je posuzováno, o rozhodných okolnostech vědět měl a mohl (§ 619 o. z.). 

Ochrana osobnosti; postmortální ochrana; zdravotnické zařízení; neplatnost právního úkonu; neplatnost právního jednání, § 39 zákona č. 40/1964 Sb., § 15 zákona č. 40/1964 Sb., § 2 písm. c) zákona č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/ 2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., § 5 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.

Dohoda zdravotnického zařízení a syna zemřelé o dočasném uložení těla zemřelé ve zdravotnickém zařízení, uzavřená před 1. lednem 2014, není sama o sobě neplatná pro rozpor se zákonem. 

Narovnání; neurčitost; neplatnost, § 1903 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1904 zák. č. 89/2012 Sb.

Vyjádření spornosti či pochybnosti určitých práv a povinností není nezbytnou náležitosti dohody o narovnání (§ 1903 o. z.); jeho absence proto sama o sobě nezakládá neurčitost či neplatnost dohody o narovnání. Spornost nebo pochybnost práv a povinností jsou kategoriemi subjektivními; podstatné je proto, zda se práva a povinnosti jevily jako sporné stranám závazku. Skutečnost, že se takto nejeví třetí osobě či soudu, je bez právního významu. 

Postoupení pohledávky; odporovatelnost; odpůrčí žaloba; neúčinný právní úkon; narovnání; splnění; insolvenční řízení; náhrada; rovnocenná náhrada, § 585 zák. č. 40/1964 Sb., § 559 zák. č. 40/1964 Sb., § 236 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 237 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb.

Je-li majetkem, který v důsledku neúčinné smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dlužníkem coby postupitelem ušel z majetkové podstaty dlužníka, postoupená pohledávka, která před právní mocí rozhodnutí, jímž soud vyhověl odpůrčí žalobě, zanikla dohodou o narovnání uzavřenou mezi dlužníkovým dlužníkem a postupníkem, nebo tím, že ji dlužníkův dlužník splnil (uhradil) postupníku, je osoba, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo osoba, která z něho měla prospěch, povinna poskytnout za takovou pohledávku do majetkové podstaty rovnocennou náhradu (§ 236 odst. 2 insolvenčního zákona). Rovnocennou náhradou za postoupenou pohledávku přitom není nominální výše této pohledávky, nýbrž její obvyklá (tržní) hodnota v době účinnosti postoupení. 

Insolvenční řízení; uplatňování pohledávky; přihláška pohledávky; nezajištěná pohledávka; odporovatelnost; neúčinný právní úkon; žaloba vylučovací (excindační); vykonatelnost rozhodnutí, § 42a zák. č. 40/1964 Sb., § 2 písm. g) zák. č. 182/2006 Sb.ve znění od 1. 1. 2014 do 3. 1. 2019, § 5 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 109 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 140a zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 140b zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 140c zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 141a zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 165 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 173 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 175 zák. č. 182/2006 Sb., § 225 odst. 6 zák. č. 182/2006 Sb., § 243 zák. č. 182/2006 Sb., § 41 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

Jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na majetek osoby, v jejíž prospěch učinil dlužník neúčinný právní úkon dle § 42a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. prosince 2013, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka prospěch, může věřitel, který byl úspěšný s odpůrčí žalobou, své nároky vůči takové osobě (insolvenčnímu dlužníku) uplatnit v insolvenčním řízení pouze přihláškou pohledávky. Jde o nezajištěnou pohledávku, jejíž výše odpovídá peněžité náhradě za majetek ušlý z majetku (obligačního) dlužníka. 

Odklad právní moci; odklad vykonatelnosti; odporovatelnost; odpůrčí žaloba; výkon rozhodnutí; exekuce; újma; závažná újma, § 243 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., § 243 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 235 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Podle ustanovení § 243 písm. b/ o. s. ř. nebrání odložení právní moci výroku, jímž insolvenční soud na základě odpůrčí žaloby podané insolvenčním správcem určil, že označené právní jednání dlužníka je neúčinné, skutečnost, že neúčinnost právního jednání byla vyslovena ve prospěch věřitelů (insolvenčního) dlužníka, kteří nejsou účastníky sporu. Závažnost újmy, která ve smyslu ustanovení § 243 písm. a/ o. s. ř. dovolateli hrozí (na jeho právech) neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí [dovoláním napadeného (výroku) rozhodnutí], se poměřuje možným dopadem vlastního výkonu rozhodnutí (exekuce) do poměrů povinného (dovolatele). Je-li vykonáváno 

Smír; narovnání; zánik závazku; změna závazku; uznání dluhu; vzdání se nároku; osvobození od placení zbytku dluhů; zastavení exekuce, § 516 zák. č. 40/1964 Sb., § 585 zák. č. 40/1964 Sb., § 414 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 416 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb.

Má-li účastníky sporu uzavřený smír (jen) povahu dohody o částečném vzdání se nároku věřitelem a částečném uznání dluhu dlužníkem, pak pohledávka vzešlá z takového smíru není vyloučena z účinků osvobození od placení zbytku dluhů přiznaného dlužníku rozhodnutím insolvenčního soudu dle § 414 insolvenčního zákona jen proto, že k uzavření smíru a k jeho schválení soudem došlo až po uplynutí propadné lhůty určené věřiteli k přihlášení pohledávky, jež byla předmětem smíru, do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka.