Společenství vlastníků jednotek; veřejný rejstřík (zápis/výmaz); statutární orgán; neplatnost rozhodnutí statutárního orgánu; výbor; oprávněný zájem; důležitý důvod, § 98 zák. č. 304/2013 Sb., § 101 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 86 písm. e) zák. č. 304/2013 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., § 258 zák. č. 89/2012 Sb., § 259 zák. č. 89/2012 Sb., § 1205 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1221 zák. č. 89/2012 Sb.

Platnost rozhodnutí výboru jakožto statutárního orgánu společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta druhá o. z.), popř. dalších (stanovami zřízených) orgánů společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta třetí o. z.), lze posuzovat toliko v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí, podaném vlastníkem jednotky, popř. (výjimečně) jinou osobou mající na požadovaném určení zájem hodný právní ochrany, v souladu s § 258 a násl. o. z. Oprávněná osoba se může domáhat vyslovení neplatnosti rozhodnutí volených orgánů společenství vlastníků (postupem podle § 1221 a § 258 až 260 o. z.) pouze v případech, kdy je pro to důležitý důvod. 

Nájem; pacht; pachtýř; propachtovatel; nájemní smlouva; pachtovní smlouva; nájem pozemku; výpověď z nájmu; účel smlouvy; veřejné parkoviště; podnikání; nájem prostoru sloužícího k podnikání; smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání; přechodná ustanovení, § 3074 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2202 zák. č. 89/2012 Sb., § 2302 zák. č. 89/2012 Sb., § 2310 zák. č. 89/2012 Sb., § 2312 zák. č. 89/2012 Sb., § 2332 zák. č. 89/2012 Sb., § 663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., § 667 zák. č. 40/1964 Sb.

Smlouva o nájmu uzavřená do 31. 12. 2013, která by byla podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pachtovní smlouvou, se podle § 3074 odst. 1 o. z. řídí i po 1. 1. 2014 právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013. Je-li za úplatu přenechána věc nejen k dočasnému užívání, ale i požívání, jde o pacht, je-li věc přenechána jen k užívání, jde o nájem; základním rozlišovacím kritériem je hospodářská funkce smlouvy. Smlouva o nájmu pozemku, která byla uzavřena do 31. 12. 2013 za účelem provozování veřejného parkoviště v rámci podnikatelské činnosti nájemce, se po 1. 1. 2014 posuzuje jako smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 a násl. o. z.). 

Náhrada nemajetkové újmy; moderační právo soudu; moderace náhrady škody soudem; spolu způsobení si újmy poškozeným; spoluúčast poškozeného na škodě, § 2918 zák. č. 89/2012 Sb., § 2953 zák. č. 89/2012 Sb., § 2958 zák. č. 89/2012 Sb.

Úprava spoluúčasti poškozeného na vzniklé škodě vychází z toho, že škoda nemusí být pouze výsledkem jednání škůdce, nýbrž může být vyvolána i samotným poškozeným; v takovém případě poškozený poměrně nebo zcela nese škodu vzniklou okolnostmi na jeho straně. Moderační (zmírňovací) právo umožňuje soudu určit výši náhrady škody nižší částkou, než je její skutečný rozsah tak, aby přiznaná náhrada škody vyjadřovala to, co v konkrétním případě lze po škůdci spravedlivě požadovat. Moderace se v případě náhrady (odčinění) nemajetkové újmy může uplatnit jen velmi omezeně. 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu; úmrtí osoby blízké; vražda, § 375 odst. 1 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb., § 13 zák. č. 40/1964 Sb., § 2959 zák. č. 89/2012 Sb., § 378 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2012

Odškodnění pozůstalých po zaměstnanci zemřelém v důsledku pracovního úrazu, k němuž došlo po 1. 1. 2012, se posuzuje podle § 378 odst. 1 zák. práce, aniž by bylo možno nárok pozůstalých na náhradu mimořádné nemajetkové újmy nad částku 240.000 Kč hodnotit podle § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. (resp. od 1. 1. 2014 podle § 2959 o. z.). 

Náhrada újmy; invalidní důchod; ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; výše náhrady, § 3036 zák. č. 89/2012 Sb., § 4 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2012, § 619 zák. č. 89/2012 Sb., § 620 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 389 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015, § 371 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 9. 2015, § 271t zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 10. 2015, § 271b zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 10. 2015

Promlčení práv na jednotlivá plnění vyplývajících z nároku zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu a vzniklých v době po 31. 12. 2013 se řídí ustanoveními § 609-653 o. z., i když k pracovnímu úrazu zaměstnance a vzniku práva na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti došlo před 1. 1. 2014. Zaměstnanci, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a který po pracovním úrazu nevykonává pracovní činnost, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity) ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a invalidním důchodem pobíraným z téhož důvodu; k výdělku ve výši minimální mzdy se nepřihlíží. 

Ukončení pracovního poměru; platnost právního jednání; bezprávná výhružka; svoboda vůle, § 72 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2014, § 551 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 587 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016

O bezprávnou výhrůžku jde tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak hrozí něčím, co není oprávněna učinit, nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí. Dovolání se neplatnosti právního jednání ve smyslu § 587 odst. 1 o. z. je jednostranné právní jednání adresované druhému účastníku právního vztahu, jež vyvolává právní následky od okamžiku, kdy došlo adresátu (§ 570 odst. 1 o. z.). Lze je učinit toliko výslovně; z jeho obsahu musí být patrno, že se jím uplatňuje neplatnost konkrétního právního jednání, a musí v něm být označena vada (nedostatek svobody vůle) dotčeného právního jednání, která způsobila 

Výpověď z pracovního poměru; nadbytečnost, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 13 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2006, § 3 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 2 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 1a odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 74 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 27. 2. 2017, § 213 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 27. 2. 2017

Zaměstnavatelé mohou plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jejich činnosti (stejně jako plnění ostatních úkolů) zajišťovat i jinak než prostřednictvím osob zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu, nejde-li o výkon závislé práce na základě smluv (dohod), jimiž se zakládají jiné než pracovněprávní vztahy. Právnické a fyzické osoby provozující činnost, při které pořádají umělecká představení, mohou rozhodnout o tom, že činnost dosud zajišťovanou prostřednictvím výkonných umělců zaměstnávaných v základním pracovněprávním vztahu budou nadále zabezpečovat na základě občanskoprávních smluv (dohod) uzavíraných s výkonnými umělci (aniž by šlo o výkon závislé práce), popřípadě s menším 

Ochrana osobnosti; ochrana podobizny; rozšiřování podobizny; zpravodajská licence; sociální síť; Facebook, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 85 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 89 zák. č. 89/2012 Sb., § 90 zák. č. 89/2012 Sb.

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby. 

Dobrověrné nabyvatelství; dar; výměnek; úplatný převod vlastnického práva, § 984 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2707 zák. č. 89/2012 Sb., § 2055 o. z.

Je-li v souvislosti s darovací smlouvou uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 o. z. darovací smlouva zpravidla jako smlouva úplatná. 

Exekuční řízení; uspokojení věřitele; rozhodčí nález; rozhodce, § 336b odst. 4 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Exekuční soud (soudní exekutor) je z moci úřední (aniž by to namítl povinný, oprávněný nebo další věřitel) oprávněn a povinen přezkoumat, zda exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený některým z přihlášených věřitelů za účelem uspokojení v něm uvedené pohledávky byl vydán osobou, která měla pravomoc k jeho vydání a zda je tento exekuční titul vykonatelný. Jestliže exekuční soud (soudní exekutor) shledá, že exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený přihlášeným věřitelem nebyl vydán osobou, která měla pravomoc k vydání rozhodčího nálezu, případně, že rozhodce vůbec neexistuje, nelze pohledávku z takového exekučního titulu uspokojit.