Náhrada další nemajetkové újmy; újma na zdraví; odpovědnost za škodu, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 121 zák. č. 99/1963 Sb., § 127 zák. č. 99/1963 Sb.

Další nemajetková újma při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen se postarat o osobu blízkou, závislou na jeho péči, a má důvodnou obavu, že se o takovou osobu nepostará někdo jiný. Další nemajetkovou újmou může být i nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinnou pospolitostí, tj. jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu, je ztrátu této možnosti nutno považovat za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci není třeba zvlášť dokazovat, byť nelze vyloučit důkaz opaku, tedy důkaz o tom, že v konkrétním případě, např. s ohledem na odlišné sociálně-kulturní zvyklosti dotčených osob či jejich narušené 

Žaloba na určení; vlastnické právo; správce daně; naléhavý právní zájem, § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 170 zák. č. 280/2009 Sb., § 170a zák. č. 280/2009 Sb., § 218 zák. č. 280/2009 Sb., § 99 zák. č. 280/2009 Sb., § 178 zák. č. 280/2009 Sb.

Správce daně nemá naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k nemovité věci, k níž zřizuje podle ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu zástavní právo k zajištění daňové pohledávky, dospěje-li k závěru, že zápis o vlastnictví v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Otázku vlastnického práva k nemovité věci je správce daně v takovém případě oprávněn posoudit sám jako otázku předběžnou (§ 99 odst. 1 daňového řádu). 

Soudní poplatky; lhůty; uhrazení soudního poplatku, § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 55 zák. č. 99/1963 Sb.

Nesplnil-li poplatník řádně svou poplatkovou povinnost již při podání žaloby, odvolání nebo dovolání (§ 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.), a soud ho proto musel vyzvat k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určil (§ 9 odst. 1, 2 zákona č. 549/1991 Sb.), je lhůta zachována, jen je-li předepsaná částka, ať už v kolkových známkách, v hotovosti v pokladně, či na bankovním účtu, nejpozději poslední den lhůty v dispozici příslušného soudu. 

(Bez anotace) Výpověď z pracovního poměru, § 50 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb.

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné. 

Odpovědnost státu za škodu; doložka právní moci; platební rozkaz; exekuční řízení; příčinná souvislost, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 8 odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb.

Domáhá-li se povinný vůči státu náhrady škody spočívající ve vymáhaných nákladech exekučního řízení, jež bylo zahájeno na základě rozhodnutí, na němž byla nesprávně vyznačena doložka právní moci, nelze zjišťovat příčinnou souvislost mezi tvrzenou škodou a nesprávným úředním postupem spočívajícím v nesprávném vyznačení doložky právní moci, nýbrž mezi tvrzenou škodou a příkazem k úhradě nákladů exekuce, jenž musí splňovat podmínky nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Insolvenční řízení; pohledávka za majetkovou podstatou; insolvenční správce; společenství vlastníků jednotek; náklady spojené se správou nemovitosti, § 230 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 168 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 1194 zák. č. 89/2012 Sb., § 1180 zák. č. 89/2012 Sb., § 1181 zák. č. 89/2012 Sb., § 9a zák. č. 72/1994 Sb., § 15 zák. č. 72/1994 Sb.

Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka bytové jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo bytovou jednotku užívá. 

Insolvenční řízení; rozhodčí nález; vykonatelnost pohledávky, § 177 182/2006 Sb. ve znění do 18. 9. 2016, § 134 zák. č. 99/1963 Sb., § 28 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb.

Rozhodčí nález je listinou, která je způsobilá doložit v insolvenčním řízení vykonatelnost pohledávky věřitele (§ 177 věta druhá insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. června 2017). 

Valná hromada; usnesení valné hromady; právní jednání; neplatnost, § 428 zák. č. 90/2012 Sb., § 258 zák. č. 89/2012 Sb., § 407 odst. 1 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., § 34 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., § 348 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.

Ze zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. by mělo být akcionářům bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času seznatelné, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem. S účinností od 1. 1. 2014 může řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku akciové společnosti až do konce následujícího 

Zúžení společného jmění manželů; vypořádání společného jmění manželů; podnikatelská činnost manželů; předkupní právo, § 700 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 700 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 704 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

Ustanovení o manželském majetkovém právu se přednostně použijí i v případě, kdy za trvání manželství došlo k zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a jeho následnému vypořádání, jestliže oba manželé i poté podnikají s věcmi ze zaniklého společného jmění manželů jako podíloví spoluvlastníci. 

Exekuce, neplatnost právního jednání; kupní smlouva, § 2080 zák. č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouva uzavřená podle § 2079 a násl. o. z. není neurčitým a nesrozumitelným právním jednáním jen proto, že jejím předmětem je několik movitých věcí, ohledně nichž je sjednána pouze úhrnná kupní cena.