Věřitelský výbor; odvolání člena věřitelského výboru, § 59 zák. č. 182/2006 ve znění od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2017, § 63 odst. 1, 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1.2016 do 30. 11. 2017, § 74 zák. č. 90/2012 Sb., § 75 zák. č. 90/2012 Sb., § 79 odst. 1, 2 zák. č. 90/2012 Sb., § 81 zák. č. 90/2012 Sb.

Důležitými důvody, pro které může insolvenční soud odvolat člena věřitelského výboru postupem podle § 63 odst. 3 insolvenčního zákona, mohou být i skutečnosti, pro něž tato osoba nebyla způsobilá k volbě do věřitelského výboru, obsažené v § 59 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Náklady se správou majetku; daň z nemovitosti; pojištění majetku, § 298 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 1423 zák. č. 89/2012 Sb.

I. Při posouzení, zda má insolvenční správce majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka pojistit, je omezujícím faktorem ekonomická smysluplnost pojištění a posouzení, zda stav majetkové podstaty dovoluje sjednat pojištění majetku (zda se v majetkové podstatě nacházejí prostředky, z nichž bude možné pojištění platit). II. U zajištěného věřitele jde také o úsudek, zda zaplacené pojistné společně s dalšími náklady spojenými se správou zajištěného majetku nebude přesahovat 4 % výtěžku zpeněžení. III. Překročit náklady spojené se správou zajištění (4 % z výtěžku zpeněžení) lze v případě pojistného za pojištění zajištěného majetku pouze tehdy, pokud insolvenční správce získá souhlas zajištěného věřitele. 

Insolvenční řízení; pojistné na sociální zabezpečení; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; právní jednání; nakládání s majetkovou podstatou; omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou, § 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 5 zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 4 zák. č 182/2006 Sb., § 111 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 168 zák. č. 182/2006 Sb., § 169 zák. č. 182/2006 Sb., § 229 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 229 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 235 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014, § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 241 zák. č. 182/2006 Sb., § 242 zák. č. 182/2006 Sb., § 419 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 419 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. zák. č. 589/1992 Sb., § 1 odst. 1 zák. č. 61/1988 Sb., § 6 odst. 1 zák. č. 61/1988 Sb., § 241 předpisu č. 40/2009 Sb.

Omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou dle § 111 odst. 1 insolvenčního zákona, spočívající v tom, že peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, dopadá i na pohledávky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Platba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti není právním jednáním nutným ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy ve smyslu § 111 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení; společné jmění manželů, § 408 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 268 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 274 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 205 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017

Při výkladu § 274 insolvenčního zákona ve znění účinném do 30. 6. 2017 se závazky uspokojitelnými ze společného jmění manželů rozumí dluhy převzaté za trvání manželství (s výjimkou uvedenou v § 710 o. z.), které věřitelé jako pohledávky v insolvenčním řízení řádně uplatnili (přihláškou nebo jiným způsobem předepsaným insolvenčním zákonem). 

Kolizní opatrovník; opatrovník právnické osoby, § 165 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 487 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

Funkce kolizního opatrovníka, jmenovaného právnické osobě postupem podle § 165 odst. 2 o. z., zaniká bez dalšího (ex lege) k okamžiku, kdy odpadne důvod, pro který byl kolizní opatrovník jmenován. Soud, jenž jmenuje právnické osobě kolizního opatrovníka podle § 165 odst. 2 o. z., je povinen ve výroku svého rozhodnutí vymezit rozsah jeho působnosti (§ 487 odst. 2 část věty za středníkem o. z.). Působnost kolizního opatrovníka se přitom může týkat pouze těch záležitostí právnické osoby, jež nemohou řešit (při nichž nemohou právnickou osobu zastupovat) členové statutárního orgánu pro trvající střet zájmů. 

Tisk; svoboda projevu; územní samospráva, § 4a zák. č. 46/2000 Sb., § 11a odst. 1 písm. a) zák. č. 46/2000 Sb.

Objektivita a vyváženost obsahu regionálního periodika by měla být dosažena uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskového zákona), ve znění účinném od 1. 11. 2013, kromě těchto požadavků na obsahovou kvalitu celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) tohoto zákona. 

Škoda na zdraví; odpovědnost za škodu; prevenční povinnost, § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., § 3 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., § 34 zák. č. 131/2000 Sb.

Povinnost městských částí hlavního města Prahy nahradit újmu vzniklou při nakládání s majetkem hlavního města Prahy svěřeným jim do správy nevylučuje současnou odpovědnost hlavního města Prahy za tutéž újmu. 

Promlčení; pojistné plnění; náhrada škody; pojištění odpovědnosti, § 619 zák. č. 89/2012 Sb., § 620 zák. č. 89/2012 Sb., § 626 zák. č. 89/2012 Sb., § 629 zák. č. 89/2012 Sb., § 635 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 636 zák. č. 89/2012 Sb.

Právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu se ve smyslu § 635 odst. 2 o. z. promlčuje nejpozději uplynutím promlčecí lhůty stanovené pro právo na náhradu škody, a to jak lhůty objektivní, tak i lhůty subjektivní. 

Pojistné plnění; zachraňovací náklady; pozemní komunikace; provoz; pojištění odpovědnosti, § 2819 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2819 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., § 6 odst. 1 zák. č. 168/1999 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 168/1999 Sb., § 6 odst. 3 zák. č. 168/1999 Sb., § 7 odst. 1 písm. c) zák. č. 168/ 1999 Sb.

Správce komunikace, který vynaložil náklady na vyproštění a odtah havarovaného vozidla z pozemní komunikace, má nárok na jejich náhradu proti provozovateli havarovaného vozidla, nikoliv přímý nárok na pojistné plnění (proti pojistiteli odpovědnosti) či na plnění z garančního fondu (proti České kanceláři pojistitelů) podle zákona č. 168/1999 Sb. Správci komunikace nenáleží ani náhrada tzv. odklízecích zachraňovacích nákladů (§ 2819 odst. 1, 3 o. z.), které se vztahují jen k pojištění majetku. Obecnou podmínkou nároku na náhradu těchto nákladů je, že byly oprávněnou osobou skutečně vynaloženy, např. zaplacením ceny provedených prací. 

Hrozící škoda; stavba na cizím pozemku; preventivní opatření; odvrácení hrozící škody, § 3028 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2903 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 417 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 43 zák. č. 99/1963 Sb.

Při vážném ohrožení, kdy hrozící škodu nelze odvrátit jinak než vhodnými a přiměřenými stavebními úpravami, lze podle § 2903 odst. 2 o. z. uložit povinnost provést stavbu i na cizím pozemku, souhlasí-li s tím vlastník pozemku.