Odpovědnost státu za škodu; nepřiměřená délka trestního řízení; útěk obviněného; vazba, § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 31a předpisu č. 82/1998 Sb., čl. 6 odst. 1 sdělení č. 209/1992 Sb.

Doba, po kterou bylo posuzované trestní řízení proti obviněnému (nyní poškozenému) vedeno jako proti uprchlému, se nezapočítává do celkové délky trestního řízení pro úvahu o její přiměřenosti ve smyslu § 13 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 82/1998 Sb. a § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. 

Odpovědnost státu za škodu; pobyt cizinců; trvalý pobyt; zdravotní pojištění, § 68 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/109/ES, čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/109/ES, § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.

Cizinci vzniká podle § 68 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, při splnění všech zákonem stanovených podmínek právní nárok na vydání rozhodnutí o udělení trvalého pobytu na území České republiky. 

Insolvenční řízení; incidenční spor; vedlejší účastenství, § 93 zák. č. 99/1963 Sb., § 16 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 18. 9. 2016, § 18 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 18. 9. 2016, § 19 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 18. 9. 2016

I. Přihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného přihlášeného věřitele. II. Ustanovení § 19 věty druhé insolvenčního zákona, podle něhož nabyvatel pohledávky vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky, se neuplatní u vedlejšího účastenství (§ 93 o. s. ř.). 

Insolvenční řízení; exekuční řízení; srážky ze mzdy dlužníka, § 109 zák. č. 182/2006 Sb., § 266 zák. č. 99/1963 Sb.

Jestliže v průběhu exekuce na majetek povinného srážkami ze mzdy povinného nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného na majetek povinného uvedené v § 109 odst. 1 písm. c/ insolvenčního zákona, provádí plátce mzdy srážky ze mzdy povinného dále, ale nevyplácí je oprávněnému, dokud tyto účinky nepominou. Pominou-li účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na základě některého z „jiných“ rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 142 a § 146 odst. 1 insolvenčního zákona), vyplatí plátce mzdy povinného sražené částky oprávněnému. 

Závod; část věci; organizační složka závodu, § 190 odst. 2 písm. i) zák. č. 90/2012 Sb.

Částí závodu ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) z. o. k. se rozumí samostatná organizační složka závodu (nikoliv jakákoliv materiálně významná složka závodu). 

Politické strany; neplatnost rozhodnutí orgánu politické strany, § 16a zák. č. 424/1991 Sb.

Dospěje-li soud v řízení podle § 16a zákona č. 424/1991 Sb. k závěru o důvodnosti návrhu na zahájení řízení, jímž se dotčený člen domáhá soudní ochrany proti rozhodnutí orgánu politické strany o vyloučení člena (o zrušení jeho členství), vysloví neplatnost všech rozhodnutí, jimiž orgány politické strany rozhodly o jeho vyloučení (o zrušení jeho členství). popř. rozhodne za analogické aplikace § 242 o. z. tak, že vyloučení člena strany je neplatné. Vyslovit neplatnost pouze „konečného“ rozhodnutí orgánu strany o vyloučení člena ze strany (o zrušení jeho členství) lze jen tehdy, plyne-li ze stanov politické strany, že v důsledku takového rozhodnutí pozbývají bez dalšího účinky i všechna předchozí rozhodnutí orgánů strany o vyloučení člena ze strany (o zrušení jeho členství). 

Započtení pohledávek; přechodná ustanovení; způsobilost pohledávky k započtení, § 1987 zák. č. 89/2012 Sb., § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., § 3074 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro způsobilost pohledávek řídících se různými právními úpravami (jedna pohledávka se řídí právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013, druhá pohledávka právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014) k započtení je vždy rozhodná právní úprava, kterou se řídí každá z těchto pohledávek. 

Odpovědnost za škodu; újma způsobená zvířetem, § 2971 zák. č. 89/2012 Sb., § 2933 zák. č. 89/2012 Sb., § 2956 zák. č. 89/2012 Sb., § 2952 zák. č. 89/2012 Sb., § 2969 zák. č. 89/2012 Sb., § 238 odst. 1 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb., § 237 zák. č. 99/1963 Sb., § 2894 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

Přestože vlastník je povinen hradit újmu způsobenou jeho zvířetem bez ohledu na protiprávnost a zavinění, musí žalobce požadující náhradu nemajetkové újmy spočívající v jinak neodčinitelném osobním neštěstí (§ 2971 o. z.) tvrdit a prokázat, že újma byla způsobena protiprávním činem, například tím, že žalovaný vlastník při zacházení se psem porušil z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné. Za osobní neštěstí, které je podmínkou pro přiznání náhrady za nemajetkovou újmu podle § 2971 o. z., nelze považovat situaci, kdy chovatel psa poškozeného na zdraví jiným psem ztratil možnost zúčastňovat 

Náhrada další nemajetkové újmy; újma na zdraví; odpovědnost za škodu, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 121 zák. č. 99/1963 Sb., § 127 zák. č. 99/1963 Sb.

Další nemajetková újma při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen se postarat o osobu blízkou, závislou na jeho péči, a má důvodnou obavu, že se o takovou osobu nepostará někdo jiný. Další nemajetkovou újmou může být i nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinnou pospolitostí, tj. jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu, je ztrátu této možnosti nutno považovat za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci není třeba zvlášť dokazovat, byť nelze vyloučit důkaz opaku, tedy důkaz o tom, že v konkrétním případě, např. s ohledem na odlišné sociálně-kulturní zvyklosti dotčených osob či jejich narušené 

Žaloba na určení; vlastnické právo; správce daně; naléhavý právní zájem, § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 170 zák. č. 280/2009 Sb., § 170a zák. č. 280/2009 Sb., § 218 zák. č. 280/2009 Sb., § 99 zák. č. 280/2009 Sb., § 178 zák. č. 280/2009 Sb.

Správce daně nemá naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k nemovité věci, k níž zřizuje podle ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu zástavní právo k zajištění daňové pohledávky, dospěje-li k závěru, že zápis o vlastnictví v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Otázku vlastnického práva k nemovité věci je správce daně v takovém případě oprávněn posoudit sám jako otázku předběžnou (§ 99 odst. 1 daňového řádu).