(Bez anotace) Insolvenční řízení, Incidenční spory, Uplatňování pohledávky, Oddlužení, Zpeněžování, Vypořádání SJM, Společné jmění manželů, Majetková podstata, § 268 odst. 1 IZ., § 268 odst. 2 IZ., § 270 odst. 1 IZ., § 273 odst. 1 IZ., § 406 odst. 2 písm. b) IZ. ve znění od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2017, § 408 odst. 1 IZ. ve znění od 01. 01. 2014 do 31. 05. 2019, § 408 odst. 2 IZ. ve znění od 01. 01. 2014 do 31. 05. 2019.

Jestliže po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, jejíž součástí byl majetek nevypořádaného společného jmění manželů, který byl v takovém usnesení uveden dle § 406 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona, dojde následně k vypořádání společného jmění manželů soudně (tak, že takový majetek připadne druhému z manželů a dlužníku vznikne pohledávka z titulu vypořádacího podílu), pak pohledávka z titulu vypořádacího podílu není „novým“ majetkem dlužníka ve smyslu § 408 odst. 2 insolvenčního zákona. 

(Bez anotace) Příslušnost soudu místní, Odpovědnost státu za škodu, § 21a odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 85 odst. 5 o. s. ř., § 105 odst. 2 o. s. ř., § 6 odst. 2 písm. a) předpisu č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 5 předpisu č. 82/1998 Sb., § 2 předpisu č. 273/2008 Sb., § 95 odst. 1 předpisu č. 273/2008 Sb.

Odpovědnost státu za újmu způsobenou činností policejního orgánu coby orgánu činného v trestním řízení se řídí ustanovením § 95 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, jen tehdy, je-li újma způsobena osobě, která není zamýšleným adresátem výkonu veřejné moci, ani se jinak trestního řízení neúčastní v postavení jeho subjektu; v ostatních případech se odpovědnost státu posuzuje podle zákona č. 82/1998 Sb. 

(Bez anotace) Náhrada škody, Promlčení, Pojištění odpovědnosti za škodu, § 620 odst. 1 o. z., § 629 o. z., § 635 odst. 2 o. z., § 24 odst. 2 písm. b) předpisu č. 168/1999 Sb., § 237 o. s. ř.

Vědomost o škodě ve smyslu § 620 o. z. je dána i tehdy, jestliže nositel práva, jehož promlčení je posuzováno, o rozhodných okolnostech vědět měl a mohl (§ 619 o. z.). 

(Bez anotace) Odvolání daru (o. z.), Vrácení daru, Darování, § 630 obč. zák., § 3028 odst. 3 o. z.

Byla-li darovací smlouva uzavřena před 1. 1. 2014, je nutné nárok na vrácení daru vždy poměřovat zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném do 31. 12. 2013, i když k „nemravnému“ chování obdarovaného, pro které dárce žádá vrácení daru, došlo až po 1. 1. 2014. 

(Bez anotace) Incidenční spory, Bezdůvodné obohacení, Náklady řízení, § 2991 o. z., § 168 odst. 2 písm. b) IZ., § 169 odst. 1 písm. f) IZ., § 202 odst. 1 IZ.

Nejde-li o náklad vynaložený bez právního důvodu třetí osobou na zhodnocení majetkové podstaty (§ 169 odst. 1 písm. f/ insolvenčního zákona), je majetkový prospěch, který majetková podstata získala po rozhodnutí o úpadku dlužníka plněním třetí osoby bez právního důvodu, bezdůvodným obohacením (§ 2991 o. z.), jež v rámci řádné správy majetkové podstaty má být vydáno ochuzenému jako plnění na jeho pohledávku za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona. V incidenčním sporu 

(Bez anotace) Dokazování, Incidenční spory, Odporovatelnost, § 118a odst. 3 o. s. ř., § 120 odst. 1 o. s. ř. § 240 IZ.

I. Protiplnění dle § 240 insolvenčního zákona musí být majetkové povahy, reálné a přiměřeně ekvivalentní; nemůže mít jinou, např. nemajetkovou, povahu nebo podobu, kterou nelze nijak zpeněžit anebo využít k uspokojení věřitelů. II. Prokáže-li insolvenční správce v řízení o odpůrčí žalobě, že dlužník poskytl třetí osobě plnění právním jednáním, které je podle své povahy právním 

(Bez anotace) Církev (náboženská společnost), Zmírnění křivd (restituce), § 8 odst. 1 písm. f) předpisu č. 428/2012 Sb., § 9 odst. 1 a 2 předpisu č. 428/2012 Sb., § 12 odst. 1 předpisu č. 428/2012 Sb.

Za okamžik rozhodný pro posouzení obsahu územně plánovací dokumentace (zda vymezuje pozemek určený k zastavění veřejně prospěšnou stavbou dopravní nebo technické infrastruktury) se z hlediska naplnění uvedené podmínky výlukového důvodu upraveného v ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje okamžik doručení výzvy oprávněné osoby k vydání takového majetku osobě povinné. 

(Bez anotace) Nemajetková újma (o. z.), Odpovědnost státu za škodu, § 81 odst. 1 o. z., § 81 odst. 2 o. z., § 82 odst. 1 o. z., § 1 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 1 odst. 2 předpisu č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 13 odst. 2 předpisu č. 82/1998 Sb., § 31a odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb.

I v poměrech založených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, musí být nárok na náhradu tvrzené nemajetkové újmy, která měla být způsobena výkonem veřejné moci, uplatněn proti státu, nikoliv vůči osobě, která vyvolala nepříznivý zásah do osobnostní sféry poškozeného v rámci činnosti sledující plnění služebních či pracovních úkolů při výkonu pravomocí orgánu státu. 

(Bez anotace) Výpověď z nájmu nebytových prostor, § 2312 o. z., § 2314 o. z., § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Vážný důvod, pro který lze vypovědět nájem prostoru sloužícího podnikání uzavřeného na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době (§ 2312 o. z.), musí být uveden ve výpovědi; není-li tomu tak, nebo nejde-li o vážný důvod, skončí nájem uplynutím šestiměsíční výpovědní doby. Nemá proto význam zabývat se (ne)existencí vážných důvodů v řízení o přezkum oprávněnosti výpovědi podle § 2314 o. z. 

(Bez anotace) Smlouva kupní, § 2106 o. z.

Dodá-li prodávající kupujícímu předmět koupě dříve, než byl povinen, nemůže kupující v období mezi okamžikem poskytnutí předčasného plnění a původně sjednané doby určené pro odevzdání věci postupovat podle § 2106 o. z.