Soudní poplatky; lhůty; uhrazení soudního poplatku, § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 55 zák. č. 99/1963 Sb.

Nesplnil-li poplatník řádně svou poplatkovou povinnost již při podání žaloby, odvolání nebo dovolání (§ 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.), a soud ho proto musel vyzvat k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určil (§ 9 odst. 1, 2 zákona č. 549/1991 Sb.), je lhůta zachována, jen je-li předepsaná částka, ať už v kolkových známkách, v hotovosti v pokladně, či na bankovním účtu, nejpozději poslední den lhůty v dispozici příslušného soudu. 

Odpovědnost státu za škodu; doložka právní moci; platební rozkaz; exekuční řízení; příčinná souvislost, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 8 odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb.

Domáhá-li se povinný vůči státu náhrady škody spočívající ve vymáhaných nákladech exekučního řízení, jež bylo zahájeno na základě rozhodnutí, na němž byla nesprávně vyznačena doložka právní moci, nelze zjišťovat příčinnou souvislost mezi tvrzenou škodou a nesprávným úředním postupem spočívajícím v nesprávném vyznačení doložky právní moci, nýbrž mezi tvrzenou škodou a příkazem k úhradě nákladů exekuce, jenž musí splňovat podmínky nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Insolvenční řízení; pohledávka za majetkovou podstatou; insolvenční správce; společenství vlastníků jednotek; náklady spojené se správou nemovitosti, § 230 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 168 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 1194 zák. č. 89/2012 Sb., § 1180 zák. č. 89/2012 Sb., § 1181 zák. č. 89/2012 Sb., § 9a zák. č. 72/1994 Sb., § 15 zák. č. 72/1994 Sb.

Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka bytové jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo bytovou jednotku užívá. 

Insolvenční řízení; rozhodčí nález; vykonatelnost pohledávky, § 177 182/2006 Sb. ve znění do 18. 9. 2016, § 134 zák. č. 99/1963 Sb., § 28 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb.

Rozhodčí nález je listinou, která je způsobilá doložit v insolvenčním řízení vykonatelnost pohledávky věřitele (§ 177 věta druhá insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. června 2017). 

Valná hromada; usnesení valné hromady; právní jednání; neplatnost, § 428 zák. č. 90/2012 Sb., § 258 zák. č. 89/2012 Sb., § 407 odst. 1 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., § 34 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., § 348 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.

Ze zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k. by mělo být akcionářům bez vynaložení nepřiměřeného úsilí a času seznatelné, proč představenstvo (popř. jiná osoba svolávající valnou hromadu) navrhuje, aby valná hromada o dané záležitosti rozhodla, a proč se tak má stát navrhovaným způsobem. S účinností od 1. 1. 2014 může řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku akciové společnosti až do konce následujícího 

Zúžení společného jmění manželů; vypořádání společného jmění manželů; podnikatelská činnost manželů; předkupní právo, § 700 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 700 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 704 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

Ustanovení o manželském majetkovém právu se přednostně použijí i v případě, kdy za trvání manželství došlo k zúžení společného jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti a jeho následnému vypořádání, jestliže oba manželé i poté podnikají s věcmi ze zaniklého společného jmění manželů jako podíloví spoluvlastníci. 

Exekuce, neplatnost právního jednání; kupní smlouva, § 2080 zák. č. 89/2012 Sb.

Kupní smlouva uzavřená podle § 2079 a násl. o. z. není neurčitým a nesrozumitelným právním jednáním jen proto, že jejím předmětem je několik movitých věcí, ohledně nichž je sjednána pouze úhrnná kupní cena. 

Společné jmění manželů; exekuce; vymáhání pohledávky, § 262b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 3028 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

Není-li dluh povinného součástí společného jmění manželů proto, že do 31. 12. 2013 (tedy před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) došlo k zúžení společného jmění manželů, lze oprávněného uspokojit z výlučného majetku manžela povinného jen v případě, že to s ohledem na toto zúžení připouští právní úprava obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, účinná do 31. 12. 2013. 

Insolvenční řízení; oddlužení plněním splátkového kalendáře; exekuční řízení, § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 282/2006 Sb., § 409 odst. 2 zák. č. 282/2006 Sb., § 140e odst. 1 zák. č. 282/2006 Sb.

Dojde-li po zahájení exekuce k zahájení insolvenčního řízení a oprávněný je do insolvenčního řízení řádně přihlášen a má-li z toho důvodu dojít k částečnému uspokojení pohledávky povinného v insolvenčním řízení v rámci oddlužení ve formě splátkového kalendáře, zásadně není dán důvod pro zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., a to ani tehdy, když byl exekučně postižen podíl povinného ve společnosti s ručením omezeným. 

Odpovědnost státu; náhrada škody; účelně vynaložené náklady na právní zastoupení; navýšení odměny; složitost věci, § 31 zák. č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., § 12 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb.

Okolnosti odůvodňující mimořádné zvýšení mimosmluvní odměny advokáta podle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. spočívají v neobvykle zvýšených odborných či profesních nárocích na advokáta při realizaci konkrétního úkonu právní služby a nelze je paušálně odvozovat od obtížnosti věci, v rámci které je právní služba poskytována.