Evropský platební rozkaz; doručení; jazyk; přezkum evropského platebního rozkazu, čl. 12 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, čl. 20 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, čl. 8 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007

Právo na přezkum evropského platebního rozkazu ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. 12. 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, nezakládá skutečnost, že požadovaná kopie návrhu na vydání evropského platebního rozkazu (čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení) nebyla vyhotovena v jazyce, kterému žalovaný rozumí, nebo v jazyce přijímajícího členského státu, a že žalovaný nebyl vyrozuměn o právu odmítnout či vrátit doručovanou písemnost. Evropský platební rozkaz doručený žalovanému s takovou vadou se nestane vykonatelným a lhůta stanovená žalovanému pro podání odporu nezačne 

Vypořádání společného jmění manželů; prodej movité věci, § 714 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Dojde-li k platnému prodeji věci tvořící součást společného jmění manželů za trvání manželství, je předmětem vypořádání společného jmění částka za prodej získaná, nikoliv tzv. obvyklá cena takové věci zjištěná ke dni zániku společného jmění. 

Započtení pohledávky; pohledávka; přechodná ustanovení, § 3028 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro způsobilost pohledávek ze smluv k započtení je podle § 3028 odst. 3 věty první o. z. rozhodná právní úprava, kterou se řídí smlouvou založený závazkový poměr, z něhož pohledávka vznikla. 

Bankovní záruka, § 321 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb.

Pro vznik oprávnění dlužníka požadovat po věřiteli vrácení plnění, které na jeho úkor neoprávněně získal na základě bankovní záruky dle § 321 odst. 4 obch. zák., resp. pro vznik povinnosti věřitele takto získané plnění dlužníkovi vrátit, není podmínkou, aby dlužník nejprve uhradil bance to, co v souladu s bankovní zárukou plnila věřiteli. 

Insolvenční řízení; přihláška pohledávky; zajištění; pořadí pohledávky; zpětvzetí, § 398 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 8 zák. č. 182/2006 Sb., § 165 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 167 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 184 zák. č. 182/2006 Sb., § 174 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 187 zák. č. 182/2006 Sb., § 190 odst. zák. č. 182/2006 Sb., § 192 odst. zák. č. 182/2006 Sb., § 402 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 409 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 411 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 299 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Zástavní věřitel, který přihlásil pohledávku zajištěnou zástavním právem do insolvenčního řízení, se i v průběhu insolvenčního řízení může vzdát zástavního práva (způsobem předjímaným předpisy, podle nichž bylo zřízeno). Zástavní věřitel, který přihlásil pohledávku zajištěnou zástavním právem do insolvenčního řízení, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení „vzít zpět“ právo na „přednostní“ uspokojení pohledávky ze zajištění 

Zástavní právo; zajištění pohledávkou z běžného účtu; insolvenční řízení; rozsah zajištění; výše pohledávky dlužníka, § 159 zák. č. 40/1964 Sb., § 167 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 283 zák. č. 182/2006 Sb., § 294 zák. č. 182/2006 Sb.

Pro posouzení výše zastavené pohledávky z běžného účtu dlužníka (zástavy), jež by měla být určující pro výplatu plnění zástavnímu věřiteli, je rozhodná její výše k okamžiku zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku. Plnění, jímž dlužníkův dlužník uhradí poté, co nastaly účinky rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, svůj dluh vůči dlužníku tak, že jej poukáže na běžný účet dlužníka je výtěžkem zpeněžení pohledávky určeným k uspokojení nezajištěných věřitelů 

Insolvenční řízení; zpětvzetí přihlášky pohledávky; pořadí pohledávky; zajištění; oddlužení, § 43 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 7 zák. č. 182/2006 Sb., § 167 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 398 zák. č. 182/2006 Sb.

Zajištěný (zástavní) věřitel, jemuž podle hmotného práva (nebo i podle procesního práva) bylo zřízeno zajištění jedním právním jednáním pro celou zajištěnou pohledávku, a který tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek jeho osobního a zástavního dlužníka jako pohledávku s právem na uspokojení ze zajištění, může do skončení přezkumného jednání o této pohledávce 

Reorganizace; reorganizační plán; konkurs; přeměna reorganizace v konkurs, § 229 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 332 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 339 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 348 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 351 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 363 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017

I. Přeměnit reorganizaci v konkurs v době po předložení reorganizačního plánu lze pouze po zamítnutí reorganizačního plánu a poté, co dalším oprávněným osobám marně uplyne lhůta k předložení (jiného) reorganizačního plánu. II. Je-li dlužník zcela omezen v nakládání s majetkem v majetkové podstatě, je pro přeměnu reorganizace v konkurs z důvodu, že dlužník 

Insolvenční řízení; určovací žaloba; aktivní legitimace; společné jmění manželů; neplatnost právního jednání, § 159 odst. 1 písm. g) zák. č. 182/2006 Sb., § 80 zák. č. 99/1963 Sb., § 7a zák. č. 182/2006 Sb., § 231 zák. č. 182/2006 Sb.

Spor o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo závazků dlužníka, zahájený v průběhu insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, je incidenčním sporem ve smyslu ustanovení § 159 odst. 1 písm. g/ insolvenčního zákona. K projednání takového sporu jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy (§ 7a písm. b/ insolvenčního zákona). 

Péče řádného hospodáře; obchodní vedení společnosti; valná hromada; představenstvo; dluhopis, § 191 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 157 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 182 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.

Navrhuje-li představenstvo společnosti valné hromadě, aby přijala určité usnesení, jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude „realizovat“), jsou jeho členové povinni postupovat v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře již při svolávání valné hromady, při formulování návrhu usnesení, jež má valná hromada přijmout, jakož i při poskytování všech relevantních informací akcionářům tak, aby mohli