Odpovědnost za škodu; bolestné; ztížení společenského uplatnění; další nemajetková újma, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 159a odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., § 13 zák. č. 89/2012 Sb.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy na zdraví dle § 2958 o. z. tvoří jednotlivé, dílčí, samostatné nároky na náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu, jež samostatně vznikají i zanikají, a tedy se i samostatně promlčují. Nárokem na odškodnění bolesti se rozumí odškodnění bolesti v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak i duševního strádání; běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu jsou zahrnuty již v ohodnocení bolesti. Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru. 

Odpovědnost advokáta za škodu; procesní postup; porušení právní povinnosti, § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb.

Advokát neodpovídá za škodu, jestliže na pokyn klienta, poučeného o možných důsledcích, zvolí z možných procesních strategií (kdy všechny nesou určitá rizika) tu, jež v důsledku okolností, které advokát nemohl předem znát ani ovlivnit, nevedla k úspěchu v soudním sporu. 

Spoluvlastnictví; správa věci; běžná správa; mimořádná správa; ochrana spoluvlastníka, § 1129 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1130 alinea první zák. č. 89/2012 Sb., § 1139 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Ustanovení § 1130 o. z. poskytuje soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci (o záležitost mimořádné správy). Nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kde stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běžné správy. 

Určení otcovství; zájem dítěte; rodičovství, § 783 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 783 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 292/2013 Sb., § 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 100 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 3 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., čl. 7 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb.

V řízení o určení otcovství podle ustanovení § 783 odst. 2 o.z. soud nezjišťuje názor dítěte způsobem uvedeným v ustanovení § 100 odst. 3 o.s.ř. Příbuzenství ve formě rodičovství sleduje přirozený stav věcí, tedy kdo je skutečným rodičem dítěte, jako danou a neměnnou hodnotu, která je objektivně zjistitelná na základě vědeckého poznání. 

Odpovědnost státu za škodu; Policie České republiky; trestní řízení; pasivní legitimace, § 9 odst. 1 zák. č. 58/1969 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb.

V řízení o náhradě újmy vzniklé v souvislosti s úkony Policie České republiky činěnými v trestním řízení jedná za Českou republiku Ministerstvo spravedlnosti, jinak Ministerstvo vnitra. 

Náklady řízení; znalecký posudek, § 31 zák. č. 82/1998 Sb., § 15a zák. č. 36/1967 Sb.

Náklady na znalecký posudek předložený účastníkem řízení lze považovat za účelně vynaložené ve smyslu § 31 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. pouze v rozsahu částky, která by se významně nelišila od znalečného, jež by stát v pozici zadavatele znaleckého posudku uhradil na základě procesního předpisu. 

Pořeční přihlášené pohledávky; odpůrčí žaloba; insolvenční správce, § 235 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 zák. č. 182/2006 Sb., § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 241 zák. č. 182/2006 Sb., § 159 odst. 1 písm. a, d) zák. č. 182/2006 Sb., § 97 zák. č. 182/2006 Sb.

Skutečnost, že insolvenční správce nepopřel pořadí věřitelem přihlášené pohledávky, nebrání tomu, aby následně ve lhůtě určené ustanovením § 239 odst. 3 insolvenčního zákona po právu podal odpůrčí žalobu. 

Insolvenční řízení; přihláška pohledávky; přerušení řízení, § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 141a zák. č. 182/2006 Sb., § 170 zák. č. 182/2006 Sb., § 140a zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb.

[1] Uplatní-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u obecného soudu žalobou v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, soudní řízení o takové pohledávce se přeruší okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku (§ 140a odst. 1 věta první insolvenčního zákona). Za předpokladu, že stále trvají účinky rozhodnutí o úpadku, je po právní moci rozhodnutí o úpadku obecný soud povinen řízení o žalobě neprodleně zastavit podle § 141a insolvenčního zákona, bez zřetele k tomu, zda úpadek dlužníka je následně řešen konkursem, reorganizací nebo oddlužením. 

Společnost s ručením omezeným; ručení člena statutárního orgánu; náhrada škody; úpadek, § 194 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 6 zák. č. 513/1991 Sb., § 135 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 98 zák. č. 182/2006 Sb., § 99 zák. č. 182/2006 Sb.

Pro posouzení, zda jednatel společnosti s ručením omezeným ručí za závazek společnosti podle § 135 odst. 2 a § 194 odst. 6 obch. zák., není významné, zda jsou splněny předpoklady vzniku jeho odpovědnosti za škodu způsobenou věřitelům porušením povinnosti podat insolvenční návrh (§ 98 a § 99 insolvenčního zákona). 

Nadace; nadační kapitál; snížení nadačního kapitálu, § 344 odst. 1 o. z., § 347 odst. 1 o. z., § 3049 odst. 2 o. z.

Zakladatel nadace nemohl postupem podle § 3049 odst. 2 o. z. snížit nadační kapitál v rozporu s ustanoveními § 344 a násl. o. z.