Věcná příslušnost soudu; obchodní korporace; převod podílu, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 2 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

Krajské soudy jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2014, věcně příslušné k rozhodování sporů ze smluv o převodu podílu v obchodní korporaci, a to bez ohledu na to, zda je podíl představován účastnickým cenným papírem. 

Stavba na cizím pozemku; neoprávněná stavba; bezdůvodné obohacení, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 1084 zák. č. 89/2012 Sb., § 1086 zák. č. 89/2012 Sb.

Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku později zaniklo. 

Společnost s ručením omezeným; vypořádání společného jmění manželů; obchodní podíl, § 148 zák. č. 513/1991 Sb., § 149 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 149 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 150 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Obchodní podíl může být v rámci řízení o vypořádání společného jmění účastníků řízení přikázán pouze tomu z manželů, který je – jako spolumajitel tohoto obchodního podílu - společníkem společnosti s ručením omezeným. 

Zajištění; směnka; zaměstnanec; zaměstnavatel; pracovněprávní vztah; směnečný věřitel; směnečný dlužník, zákon č. 191/1950 Sb., § 4 zákona č. 262/2006 Sb., § 4b zákona č. 262/2006 Sb., § 19 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., § 338 zákona č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.

Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou. 

Zmocnění; jednatelství bez příkazu; dodatečné schválení právního úkonu zmocněnce, § 31 odst. 1 a 4 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 33 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 161 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 39 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 31. 10. 2009, § 135 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Dodatečné schválení právního úkonu ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 obč. zák. je možné učinit jak výslovně (písemně nebo ústně), tak i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit; uvedené platí i tehdy, vyžaduje-li právní předpis pro dodatečně schvalovaný právní úkon písemnou formu. O překročení oprávnění vyplývajícího z plné moci nejde, není-li zde žádná souvislost mezi učiněnými úkony a původním zmocněním; v takovém případě jde o jednatelství bez příkazu. 

Exekuce; nařízení exekuce; cizí stát; prohlášení vykonatelnosti, čl. 38 bod 1 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 32 Nařízení (ES) č. 44/2001

Exekuce může být provedena pouze v rámci státu, v němž byla nařízena. 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli; stát; organizační složky státu; koncepce „dělené subjektivity státu“, § 250 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 6 zák. č. 219/2000 Sb., § 257 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb.

Organizační složky státu vykonávající za stát práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pouze obhospodařují majetek, který vlastní stát, a proto v důsledku zaviněného porušení povinností při plnění pracovních úkolů zaměstnance nebo v přímé souvislosti s ním může vzniknout újma na majetku (zmenšení majetku nebo zmaření očekávatelného zvýšení majetku) pouze státu a nikoliv organizační složce státu. Ke škodě, kterou by byl zaměstnanec povinen nahradit podle ustanovení § 250 zák. práce, proto může dojít pouze u státu, jestliže nastalo zmenšení jeho majetku nebo jestliže u něj nedošlo ke zvýšení (rozmnožení) majetku, které bylo možné - nebýt škodné události - s ohledem na pravidelný běh věcí důvodně očekávat. 

Cena díla; obligatorní náležitosti smlouvy, § 631 zák. č. 40/1964 Sb., § 634 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

V období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013 se zřetelem ke znění § 634 odst. 1 obč. zák. nebylo ujednání o výši ceny díla obligatorní náležitostí smlouvy o dílo. I bez takové dohody smlouva vznikla, bylo-li dosaženo dohody o předmětu smlouvy a o tom, že za provedení díla objednatel poskytne zhotoviteli odměnu (úplatu), aniž by musela být určena konkrétní částka. 

Vázanost soudním rozhodnutím; věcná příslušnost; mezinárodní příslušnost; prorogační doložka, čl. 22 odst. 1 nařízení č. 44/2001 čl. 23 odst. 1 nařízení č. 44/2001, § 104a odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 104a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 104a odst. 7 zák. č. 99/1963 Sb., § 103 zák. č. 99/1963 Sb., § 104 zák. č. 99/1963 Sb. , § 451 zák. č. 40/1964 Sb., § 552 zák. č. 40/1964 Sb.

Z rozhodnutí vrchního soudu nebo Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti podle § 104a o. s. ř. nelze dovozovat, že je dána mezinárodní příslušnost českých soudů věc projednat a rozhodnout. Výklad doložky o volbě soudů určitého státu podle čl. 23 odst. 1 nařízení Brusel I za účelem určení sporů, které spadají do její působnosti, přísluší vnitrostátnímu soudu, před kterým je tato doložka uplatněna. 

Místní příslušnost soudu; insolvence; insolvenční řízení; insolvenční návrh; právnická osoba; sídlo; obchodní rejstřík; zapsané sídlo; skutečné sídlo, § 85 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 7b odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. § 137 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Ve věcech, v nichž se místní příslušnost soudu odvozuje (ve smyslu § 85 odst. 3 o. s. ř.) od obecného soudu, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku [jak je tomu (ve shodě s § 7b odst. 1 insolvenčního zákona), i v insolvenčním řízení zahájeném insolvenčním návrhem dlužníkova věřitele proti dlužníku, který je právnickou osobou], vychází soud (pro účely posouzení místní příslušnosti) z¨těch údajů, jež jsou pro rozhodný okamžik zapsány o sídle takové právnické osoby v obchodním rejstříku.