Restituce; majetek církví; vlastnictví státu; prekluze, § 237 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 30. 9. 2017, § 4 zák. č. 428/2012 Sb., § 9 odst. 1 zák. č. 428/2012 Sb., § 6 zák. č. 428/2012 Sb., § 243d písm. a) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 30. 9. 2017

Uplatnila-li oprávněná osoba podle zákona č. 428/2012 Sb. u pozemkového úřadu nárok na vydání zemědělské nemovitosti v prekluzivní lhůtě uvedené v § 9 odst. 1 větě první tohoto zákona, běžící od 1. 1. 2013 do 2. 1. 2014, v níž však nemovitost nevlastnil stát, pak nebyly naplněny zákonné předpoklady pro naturální restituci tohoto majetku. 

Náhrada škody; promlčení; uplatnění náhrady škody; akciová společnost, § 182 odst. 1 písm. c) zák. č. 513/1991 Sb., § 398 zák. č. 513/1991 Sb.

Dozorčí rada akciové společnosti je podle § 182 odst. 1 písm. c) obch. zák. oprávněna rozhodnout o uplatnění nároku na náhradu škody způsobené společnosti členem představenstva a tento nárok jménem společnosti uplatnit bez ohledu na to, zda o to byla požádána kvalifikovaným akcionářem. 

Ukončení pracovního poměru; provedení důkazu; zvuková nahrávka; přípustnost důkazu, § 81 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 86 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 88 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 90 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění do 29. 12. 2016, § 55 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2016, § 301 písm. d) zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2016

Zvukový nebo obrazový záznam, který se týká člověka nebo jeho projevů osobní povahy a který byl pořízen soukromou osobou bez vědomí nahrávané osoby, lze použít jako důkaz v občanském soudním řízení pouze tam, kde má vést k prokázání skutečnosti, kterou není možné prokázat jinak (pomocí důkazů, které nezasahují do absolutních osobnostních práv dotčené osoby), a kde i další okolnosti případu vedou k závěru, že nelze upřednostnit právo na ochranu osobnosti dotčené osoby před právem na spravedlivý proces toho, komu je použití důkazu zvukovým či obrazovým záznamem týkajícím se této osoby nebo jejích projevů osobní povahy na prospěch. 

Insolvenční řízení; přihláška pohledávky; příslušenství pohledávky, § 49 zák. č. 182/2006 Sb., § 174 zák. č. 182/2006 Sb., § 178 zák. č. 182/2006 Sb., § 176 zák. č. 182/2006 Sb., § 21 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb. ve znění do 30. 6. 2017

Jestliže peněžité plnění přihlašované věřitelem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka zahrnovalo jak jistinu, tak příslušenství pohledávky, pak jen proto, že v souladu s náležitostmi přihlášky vymezenými v návaznosti na § 176 insolvenčního zákona ustanovením § 21 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb. ve znění účinném do 30. 6. 2017 muselo být toto příslušenství v přihlášce pohledávky samostatně vyčísleno, se nestalo samostatnou pohledávkou. Pro účely aplikace ustanovení § 178 insolvenčního zákona se jednou pohledávkou rozumí souhrn jistiny a příslušenství pohledávky. 

Insolvenční řízení; pohledávka za majetkovou podstatou; dotace; porušení rozpočtové kázně; mimosmluvní sankce, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb., § 170 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb., zák. č. 280/2009 Sb.

Odvod za porušení rozpočtové kázně, jehož prostřednictvím má být poskytovateli dotace vrácena dotace (nebo její část) proto, že příjemce dotace nedodržel podmínky, při jejichž splnění by se poskytnutá dotace (nebo její část) stala nenávratnou, není mimosmluvní sankcí ve smyslu § 170 písm. d/ insolvenčního zákona. Jde-li o pohledávku, která vznikla po rozhodnutí o úpadku, je odvod za porušení rozpočtové kázně, jehož prostřednictvím má být poskytovateli dotace vrácena dotace (nebo její část) proto, že příjemce dotace nedodržel podmínky, při jejichž splnění by se poskytnutá dotace (nebo její část) stala nenávratnou, pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona. Insolvenční zákon má ve vztahu k zákonu č. 280/2009 Sb., daňovému řádu, povahu zákona speciálního (jehož uplatnění má v případě dlužníkova úpadku přednost), ve vztahu k plnění těch funkcí daňového řádu, které se týkají vymáhání daňových pohledávek. 

Pohledávka za majetkovou podstatou; přeplatek na dávce pěstounské péče, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb., § 47e písm. a) předpisu č. 359/1999 Sb., § 47f zák. č. 359/1999 Sb., § 47z zák. č. 359/1999 Sb., § 2 odst. 3 písm. b) zák. č. 280/2009 Sb.

Pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku dlužníka z titulu přeplatku na dávce pěstounské péče není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona. Veřejnoprávní pohledávka, která vznikla po rozhodnutí o úpadku dlužníka, není ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ insolvenčního zákona daní, poplatkem nebo jiným obdobným peněžitým plněním jen proto, že ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b/ daňového řádu se pro účely daňového řádu rozumí daní peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu. 

Nabytí od neoprávněného; převod akcií; převod podílových listů; kupní smlouva; neplatnost právního jednání

Kupní smlouva není neplatná pro počáteční nemožnost plnění podle § 580 odst. 2 a § 588 o. z. jen proto, že prodávající nebyl ke dni jejího uzavření vlastníkem předmětu koupě. 

Promlčení; přihláška pohledávky; účinky zahájení insolvenčního řízení; odmítnutí insolvenčního návrhu, § 109 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 173 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 173a zák. č. 182/2006 Sb., § 402 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 405 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 648 zák. č. 89/2012 Sb., § 652 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro účely posouzení, zda pohledávka nebo jiné právo věřitele, které bylo možno přihlásit do insolvenčního řízení, se promlčela nebo prekludovala, nelze vyloučit účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 insolvenčního zákona nebo účinek spojený podáním přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 173 odst. 4 věty první insolvenčního zákona jen proto, že insolvenční návrh byl následně odmítnut jako zjevně bezdůvodný; to platí bez zřetele k tomu, zda předmětné právo nebo pohledávku mohl uplatnit nebo uplatnil v 

Bytové družstvo; vypořádací podíl; hodnota vypořádacího podílu; tržní cena, § 23 zák. č. 72/1994 Sb., § 24 zák. č. 72/1994 Sb., § 1188 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 3 zák. č. 311/2013 Sb., § 239 odst. 4 písm. i) zák. č. 513/1991 Sb., § 61 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Při určení výše vypořádacího podílu bytové družstvo zásadně musí přihlédnout k obvyklé (tržní) hodnotě členského podílu bývalého člena družstva tak, aby mezi touto hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly. 

Náhrada škody; regresní nárok; služební poměr, § 2917 zák. č. 89/2012 zák. č. 89/2012 Sb., § 100 odst. 1 zák. č. 361/2003 Sb., § 101 zák. č. 361/2003 Sb.

Jestliže zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ani jiný právní předpis, neobsahuje zvláštní právní úpravu regresního vztahu mezi přímým škůdcem a státem jakožto tím, kdo je povinen k náhradě škody, může se stát (Česká republika prostřednictvím příslušného bezpečnostního sboru) domáhat postihu vůči takovému škůdci za použití obecné úpravy regresu podle § 2917 o. z.