Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky; exekuční řízení; insolvenční řízení; pohledávka za majetkovou podstatou; insolvenční správce, § 312 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 65 zák. č. 120/2001 Sb., § 229 odst. 3 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., § 40 zák. č. 182/2006 Sb.

V exekučním řízení vedeném pro pohledávku dlužníka za povinným nelze exekučním příkazem soudního exekutora ve smyslu ustanovení § 312 a násl. o. s. ř. postihnout pohledávku povinného týkající se majetkové podstaty dlužníka; to platí bez zřetele k tomu, že oprávněným je insolvenční správce dlužníka. 

Insolvenční řízení; insolvenční správce; náklady se správou majetkové podstaty; majetková podstata; nemovitost, § 298 zák. č. 182/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2013, § 230 zák. č. 182/2006 Sb., ve znění do 31. 12. 2013

Je-li předmětem zajištění neužívaná bytová jednotka, patří mezi náklady spojené s její správou, jež se ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 insolvenčního zákona odečítají od výtěžku zpeněžení, i náklady vynaložené na spotřebované energie a služby související s chodem a provozem (společných částí) domu, v němž se bytová jednotka nachází. 

Insolvenční řízení; změna výše daně; pohledávka za majetkovou podstatou, § 44 zák. č. 235/2004 Sb., ve znění od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2012, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb., ve znění od 1. 1. 2014

Pohledávka vzniklá státu (správci daně) tím, že dlužník je povinen v průběhu insolvenčního řízení snížit svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění podle § 44 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty, není ani po novele insolvenčního zákona provedené s účinností od 1. ledna 2014 zákonem č. 294/2013 Sb. pohledávkou za majetkovou podstatou. Tato pohledávka se v průběhu insolvenčního řízení neuspokojuje. 

Právní jednání; výklad právního jednání; družstvo; vůle; skutečná vůle; projev vůle, § 555 zák. č. 89/2012 Sb., § 556 zák. č. 89/2012 Sb., § 612 zák. č. 90/2012 Sb., § 777 odst. 4 zák. č. 90/2012 Sb.

Pro výklad adresovaného právního jednání je určující skutečná vůle jednajícího, která byla anebo musela být známa adresátovi, již je třeba upřednostnit před jejím vnějším projevem (např. objektivním významem užitých slov). Skutečnou vůli jednajícího je třeba posuzovat k okamžiku, kdy projev vůle učinil (kdy se stal perfektním). Teprve tehdy, nelze-li zjistit skutečnou vůli jednajícího (§ 556 odst. 1 věta první o. z.), postupuje soud podle pravidla vyjádřeného v § 556 odst. 1 větě druhé o. z. 

Právnická osoba; prokurista; právní jednání; zastoupení; plná moc; přičitatelnost; statutární orgán, § 42a zák. č. 40/1964 Sb., § 16 zák. č. 328/1991 Sb., § 14 zák. č. 513/1991 Sb., § 15 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Tam, kde prokurista nezastupuje právnickou osobu (obchodní společnost) při právním úkonu, zpravidla nelze jeho vědomost o určité (právně významné) skutečnosti (jež může mít vliv na platnost tohoto právního úkonu nebo na zkoumání, zda nejde o neúčinný nebo odporovatelný právní úkon) přičítat (bez dalšího) dotčené právnické osobě (obchodní společnosti). Vědomost ředitele právnické osoby (obchodní společnosti) o určité (právně významné) skutečnosti (jež může mít vliv na platnost právního úkonu nebo na zkoumání, zda nejde o neúčinný nebo odporovatelný právní úkon) lze přičítat jím zastupované právnické osobě nejen tehdy, kdy právnickou osobu zastupuje při tomto právním úkonu, ale zásadně i v případech, kdy tomu tak není (kdy je právnická osoba zastoupena jinými zástupci či jedná členy svého statutárního orgánu), jde-li o právní úkon, při němž by byl oprávněn právnickou osobu zastoupit. 

Statutární orgán; prokurista; společné jednání; zástupčí oprávnění; zastupování obchodní korporace; jednání za právnickou osobu; osobní status; veřejný pořádek; výslovný zákaz; neplatné právní jednání; zdánlivé právní jednání; zápis do obchodního rejstříku, § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., § 164 zákona č. 89/2012 Sb., § 580 zákona č. 89/2012 Sb., § 588 zákona č. 89/2012 Sb., § 25 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.

Výslovný zákaz určitého ujednání stran ve smyslu § 1 odst. 2 části věty před středníkem o. z. může být přímý i nepřímý. V případě přímého zákazu zákon výslovně určuje, že se určité jednání zakazuje (srov. např. § 1 odst. 2 části věty za středníkem o. z.). O nepřímý výslovný zákaz jde zpravidla tehdy, zakazuje-li zákon odchylné ujednání stran tím, že je prohlašuje za neplatné, případně za zdánlivé, či určuje, že se k němu nepřihlíží (srov. např. § 580 o. z.). Právní úprava statutárního orgánu (tj. určení, který z orgánů právnické osoby je statutárním a jak se vytváří), stejně jako úprava způsobu, jakým členové statutárního orgánu právně jednají za právnickou osobu (jak ji zastupují), spadá do kategorie práva týkajícího se postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2 o. z. Právní normy upravující osobní status (fyzických i právnických osob) spadají mezi normy chránící veřejný pořádek. 

Provedení zápisu do rejstříku; veřejné rejstříky; obchodní rejstřík, § 11 odst. 3 zák. č. 304/2013 Sb., § 88 zák. č. 304/2013 Sb.

Neplyne-li právní zájem navrhovatele podle § 11 odst. 3 z. v. r. na zápisu do obchodního rejstříku z návrhu na zápis či z listin k němu přiložených, vyzve rejstříkový soud navrhovatele postupem podle § 88 z. v. r. k doplnění návrhu nebo chybějících listin, osvědčujících jeho právní zájem. Společník má právní zájem na výmazu zápisu jednatele, jemuž zanikla funkce, z obchodního rejstříku. Nepodá-li společnost s ručením omezeným poté, kdy jednateli zanikne funkce, v rozporu s § 11 odst. 1 a 2 z. v. r. návrh na výmaz jednatele z obchodního rejstříku a na zápis dne zániku jeho funkce ve lhůtě určené ustanovením § 11 odst. 3 z. v. r., vzniká společníku právo podat návrh na zápis uvedených skutečností podle posledně označeného ustanovení. 

Škoda na věci; cena obvyklá; náhrada škody; oprava věci, § 492 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2894 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 2952 zák. č. 89/2012 Sb., § 2969 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Jestliže byly poškozenému nahrazeny náklady na opravu vozidla po nehodě, avšak po provedené opravě se hodnota vozidla nedostala na úroveň původní obvyklé ceny, je zde stále majetková újma poškozeného, způsobená na vozidle, a to v rozsahu rozdílu mezi obvyklou cenou vozidla před poškozením a obvyklou cenou vozidla po opravě, k jejíž náhradě je škůdce povinen. 

Odpovědnost za škodu; bolestné; ztížení společenského uplatnění; další nemajetková újma, § 2958 zák. č. 89/2012 Sb., § 159a odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., § 13 zák. č. 89/2012 Sb.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy na zdraví dle § 2958 o. z. tvoří jednotlivé, dílčí, samostatné nároky na náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění a další nemajetkovou újmu, jež samostatně vznikají i zanikají, a tedy se i samostatně promlčují. Nárokem na odškodnění bolesti se rozumí odškodnění bolesti v tzv. širším smyslu, tedy jak bolesti fyzické, tak i duševního strádání; běžné obtíže spojené s ublížením na zdraví určitého typu jsou zahrnuty již v ohodnocení bolesti. Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru. 

Odpovědnost advokáta za škodu; procesní postup; porušení právní povinnosti, § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb.

Advokát neodpovídá za škodu, jestliže na pokyn klienta, poučeného o možných důsledcích, zvolí z možných procesních strategií (kdy všechny nesou určitá rizika) tu, jež v důsledku okolností, které advokát nemohl předem znát ani ovlivnit, nevedla k úspěchu v soudním sporu.