Spoluvlastnictví; správa věci; běžná správa; mimořádná správa; ochrana spoluvlastníka, § 1129 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1130 alinea první zák. č. 89/2012 Sb., § 1139 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

Ustanovení § 1130 o. z. poskytuje soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci (o záležitost mimořádné správy). Nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kde stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běžné správy. 

Určení otcovství; zájem dítěte; rodičovství, § 783 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 783 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 292/2013 Sb., § 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 100 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 3 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., čl. 7 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb.

V řízení o určení otcovství podle ustanovení § 783 odst. 2 o.z. soud nezjišťuje názor dítěte způsobem uvedeným v ustanovení § 100 odst. 3 o.s.ř. Příbuzenství ve formě rodičovství sleduje přirozený stav věcí, tedy kdo je skutečným rodičem dítěte, jako danou a neměnnou hodnotu, která je objektivně zjistitelná na základě vědeckého poznání. 

Odpovědnost státu za škodu; Policie České republiky; trestní řízení; pasivní legitimace, § 9 odst. 1 zák. č. 58/1969 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb.

V řízení o náhradě újmy vzniklé v souvislosti s úkony Policie České republiky činěnými v trestním řízení jedná za Českou republiku Ministerstvo spravedlnosti, jinak Ministerstvo vnitra. 

Náklady řízení; znalecký posudek, § 31 zák. č. 82/1998 Sb., § 15a zák. č. 36/1967 Sb.

Náklady na znalecký posudek předložený účastníkem řízení lze považovat za účelně vynaložené ve smyslu § 31 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. pouze v rozsahu částky, která by se významně nelišila od znalečného, jež by stát v pozici zadavatele znaleckého posudku uhradil na základě procesního předpisu. 

Pořeční přihlášené pohledávky; odpůrčí žaloba; insolvenční správce, § 235 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 zák. č. 182/2006 Sb., § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 241 zák. č. 182/2006 Sb., § 159 odst. 1 písm. a, d) zák. č. 182/2006 Sb., § 97 zák. č. 182/2006 Sb.

Skutečnost, že insolvenční správce nepopřel pořadí věřitelem přihlášené pohledávky, nebrání tomu, aby následně ve lhůtě určené ustanovením § 239 odst. 3 insolvenčního zákona po právu podal odpůrčí žalobu. 

Insolvenční řízení; přihláška pohledávky; přerušení řízení, § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 141a zák. č. 182/2006 Sb., § 170 zák. č. 182/2006 Sb., § 140a zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb.

[1] Uplatní-li věřitel pohledávku vůči dlužníku u obecného soudu žalobou v rozporu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, soudní řízení o takové pohledávce se přeruší okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku (§ 140a odst. 1 věta první insolvenčního zákona). Za předpokladu, že stále trvají účinky rozhodnutí o úpadku, je po právní moci rozhodnutí o úpadku obecný soud povinen řízení o žalobě neprodleně zastavit podle § 141a insolvenčního zákona, bez zřetele k tomu, zda úpadek dlužníka je následně řešen konkursem, reorganizací nebo oddlužením. 

Společnost s ručením omezeným; ručení člena statutárního orgánu; náhrada škody; úpadek, § 194 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 odst. 6 zák. č. 513/1991 Sb., § 135 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 98 zák. č. 182/2006 Sb., § 99 zák. č. 182/2006 Sb.

Pro posouzení, zda jednatel společnosti s ručením omezeným ručí za závazek společnosti podle § 135 odst. 2 a § 194 odst. 6 obch. zák., není významné, zda jsou splněny předpoklady vzniku jeho odpovědnosti za škodu způsobenou věřitelům porušením povinnosti podat insolvenční návrh (§ 98 a § 99 insolvenčního zákona). 

Nadace; nadační kapitál; snížení nadačního kapitálu, § 344 odst. 1 o. z., § 347 odst. 1 o. z., § 3049 odst. 2 o. z.

Zakladatel nadace nemohl postupem podle § 3049 odst. 2 o. z. snížit nadační kapitál v rozporu s ustanoveními § 344 a násl. o. z. 

Věcná příslušnost soudu; obchodní korporace; převod podílu, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 2 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

Krajské soudy jsou podle § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř., ve znění účinném od 1. ledna 2014, věcně příslušné k rozhodování sporů ze smluv o převodu podílu v obchodní korporaci, a to bez ohledu na to, zda je podíl představován účastnickým cenným papírem. 

Stavba na cizím pozemku; neoprávněná stavba; bezdůvodné obohacení, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 1084 zák. č. 89/2012 Sb., § 1086 zák. č. 89/2012 Sb.

Právní vztahy mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, zřízené na cizím pozemku před 1. 1. 2014 na základě časově neomezeného práva mít na cizím pozemku stavbu, které později zaniklo (zejména v důsledku změny právní úpravy), nelze posuzovat analogicky podle § 135c obč. zák. ani podle § 1084 až 1086 o. z.; to platí i pro stavbu zřízenou v té době na vlastním pozemku, jestliže vlastnické právo vlastníka stavby k pozemku později zaniklo.