Náhrada škody; porušení povinnosti; příkazní smlouva; advokátní služby; vymáhání pohledávky, § 16 zákona č. 85/1996 Sb.

Advokát, který zastupuje oprávněného při vymáhání pohledávky v exekuci, je povinen pravidelně ověřovat v insolvenčním rejstříku, zda nebylo zahájeno insolvenční řízení na majetek povinného. Vyjde-li v průběhu exekučního řízení najevo, že ve vztahu k majetku povinného bylo zahájeno insolvenční řízení, je advokát povinen konzultovat s oprávněným další postup nebo zajistit práva oprávněného přihlášením vymáhané pohledávky do insolvenčního řízení. 

Peněžitá náhrada; ublížení na zdraví a usmrcení; náklady spojené s péčí o zdraví; pojištění odpovědnosti; provoz vozidla, § 2960 zákona č. 89/2012 Sb., čl. 26 Úmluvy č. 10/2010 Sb. m. s.

Náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 o. z.) zahrnují vedle výdajů na léčebnou péči poškozeného, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, též výdaje na účelně vynaloženou osobní péči, která nemá jen lékařský charakter (např. úkony osobní hygieny, přípravy stravy a jejího přijímání, vyměšování, oblékání, jichž není poškozený zcela či zčásti sám schopen), a výdaje na péči o jeho domácnost (např. obstarávání nákupů, úklid, praní i vyřizování potřebných záležitostí na poště, na úřadech apod.). Náhrada se týká nákladů k pořízení potřebných pomůcek i k zabezpečení činností, které poškozený nezvládá, prostřednictvím jiných osob. Účelnost nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného je třeba měřit nejen hlediskem ekonomickým, nýbrž i širším pohledem, který zohledňuje snahu společnosti o začlenění zdravotně hendikepovaných osob do společenského života ve smyslu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, publikované pod č. 10/2010 Sb. m. s. 

Svéprávnost; omezení svéprávnosti; výrok rozhodnutí, § 157 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb, § 155 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., § 40 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb.

Rozsah, v jakém se výrokem rozsudku omezuje způsobilost člověka samostatně právně jednat, nelze vymezit zástupně použitím zkratek „apod.“, „atp.“ nebo „atd.“. 

Odpovědnost státu za škodu; odpovědnost státu za újmu; soupis; exekuce; technický průkaz vozidla, § 13 zákona č. 82/1998 Sb., § 52 zákona č. 120/2001 Sb., § 51 zákona č. 37/1992 Sb.

Soudní exekutor může pojmout silniční motorové vozidlo do soupisu movitých věcí, ačkoliv je mu při soupisu předložen technický průkaz osvědčující vlastnictví třetí osoby, pouze tehdy, má-li důvodné pochybnosti o pravdivosti údajů v technickém průkazu. 

Smlouva o úvěru; insolvenční řízení; úroky; splatnost; postoupení pohledávky, § 5 zákona č. 182/2006 Sb., § 170 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., § 170 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 121 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., § 497 zákona č. 513/1991 Sb.

5. 3. 2021 Možnost ujednat si v úvěrové smlouvě splatnost celého dluhu (včetně sjednaných úroků) pro případ, že (úvěrový) dlužník na sebe podá insolvenční návrh (zahájí insolvenční řízení), neodporuje žádnému kogentnímu ustanovení zákona, včetně ustanov 

Insolvenční řízení; incidenční spory; neúčinnost právního jednání; odporovatelnost; mzda (a jiné obdobné příjmy); dohoda o narovnání; pracovněprávní pohledávka, § 111 zákona č. 182/2006 Sb., § 111 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., § 169 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., § 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 5 zákona č. 182/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb.

Z ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona plyne, že nerovné zacházení s věřiteli pracovněprávních pohledávek zásadně stejného nebo obdobného postavení poté, co nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, může dlužník ospravedlnit jen tím, že prokáže (nad rámec § 111 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona), že úhrada příslušné pohledávky byla „nutná“ ve smyslu § 111 odst. 2 věty první insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení; vady podání; výzva; přihláška pohledávky; oprava přihlášky pohledávky; doplnění přihlášky pohledávky; odmítnutí přihlášky pohledávky, § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 174 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb.

Podání, jímž věřitel opravuje nebo doplňuje přihlášku pohledávky, je včasné jen tehdy, jestliže je věřitel v určené procesní lhůtě zašle insolvenčnímu soudu to platí bez zřetele k tomu, zda tím, kdo věřitele vyzval k odstranění vad přihlášky nebo k jejímu doplnění, byl insolvenční správce nebo insolvenční soud. Jestliže věřitel přes řádné poučení ve výzvě zašle opravu nebo doplnění přihlášky pohledávky pouze insolvenčnímu správci, je taková oprava nebo doplnění včasná jen tehdy, odevzdá-li insolvenční správce opravu nebo doplnění přihlášky nejpozději posledního dne lhůty určené k opravě nebo doplnění přihlášky ve výzvě orgánu, který má povinnost doručit podání insolvenčnímu soudu. Následek spočívající v tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží pro vady (§ 185, § 188 odst. 2 insolvenčního zákona), nemůže vyvolat existence těch vad přihlášky, k jejichž odstranění insolvenční správce nebo insolvenční soud věřitele nevyzval. Takový následek pak lze uplatnit jen pro tu část přihlášené pohledávky, která je takovou vadou (nebo nedostatkem doplnění) postižena (pro tu část přihlášené pohledávky, u které přetrvávající vady přihlášky nebo přetrvávající nedostatek doplnění přihlášky brání řádnému přezkoumání). 

Insolvenční řízení; zahájení insolvenčního řízení; rozhodnutí o úpadku; zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku; známý zahraniční věřitel dlužníka; přihláška pohledávky; výzva; doručování, § 97 zákona č. 182/2006 Sb., § 101 zákona č. 182/2006 Sb., § 430 zákona č. 182/2006 Sb., čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 848/2015, čl. 84 Nařízení Rady (ES) č. 848/2015

„Zahájení insolvenčního (úpadkového) řízení“ ve smyslu unijního práva představovaného článkem 2 písm. e/ a f/ nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 nebo článkem 2 body 7) a 8) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 nelze ztotožnit s okamžikem zahájení insolvenčního řízení ve smyslu ustanovení § 97 odst. 1 části věty za středníkem insolvenčního zákona, ani s okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku (§ 101 odst. 1 insolvenčního zákona). Nevydá-li insolvenční soud v době od zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku, žádné jiné (dřívější) rozhodnutí zahrnující zbavení dlužníka práva nakládat se svým majetkem, a jmenování správce podstaty uvedeného v příloze C nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 nebo insolvenčního správce uvedeného v příloze B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, rozumí se „okamžikem zahájení řízení“ ve smyslu obou těchto nařízení pro poměry upravené insolvenčním zákonem okamžik zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka v insolvenčním rejstříku. 

Pojištění; pojištění pohledávky; dobytnost pohledávky; platební neschopnost; zákonná cese, § 33 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., § 47 zákona č. 37/2004 Sb.

Ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, se uplatní i při pojištění platební neschopnosti dlužníků pojištěného (při pojištění dobytnosti pohledávky). 

Náhrada škody; solidární odpovědnost; dělená odpovědnost; dělená povinnost k náhradě újmy (škody); spolupachatelství; organizovaná skupina, § 2910 zákona č. 89/2012 Sb., § 2915 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., § 2915 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., § 438 zákona č. 89/2012 Sb., § 135 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.

Škůdci, kteří podle pravomocného rozsudku vydaného soudem v trestním řízení spáchali trestný čin jako spolupachatelé, jsou zásadně povinni nahradit škodu způsobenou takovým trestným činem společně a nerozdílně (§ 2915 odst. 1 o. z.); povinnost k náhradě škody podle účasti škůdců na škodlivém následku (§ 2915 odst. 2 věta první o. z.) jim lze uložit jen výjimečně. Jestliže však škůdci spáchali trestný čin jako spolupachatelé a zároveň jako členové organizované skupiny, jsou povinni nahradit tím způsobenou újmu (škodu) vždy společně a nerozdílně; ustanovení § 2915 odst. 2 věty první o. z. o dělené povinnosti škůdců se zde vůbec neuplatní.