Směnka; incidenční řízení; popření pravosti pohledávky; rozsudek pro uznání, § 114b zák. č. 99/1963 Sb., § 39 odst. 1 zák. č. 191/1950 Sb.

Nepřiloží-li věřitel v insolvenčním řízení k přihlášce nevykonatelné pohledávky ze směnky originál této směnky a nepředloží-li tuto směnku do konání přezkumného jednání (s výjimkou např. procesní situace, kdy směnka je již v soudní úschově z důvodu probíhajícího soudního řízení o zaplacení směnky), insolvenčnímu správci nezbývá nic jiného, než pravost takové směnečné pohledávky popřít, neboť nemá osvědčeno, že věřitel je majitelem tvrzené směnky, resp. že taková směnka vůbec existuje. Pokud věřitel nepředloží směnku ani v incidenčním sporu o určení pravosti pohledávky ze směnky, nemůže věřitel v tomto incidenčním sporu uspět. V takovém případě není dán prostor pro výzvu dle § 114b o. s. ř. a není možné rozhodnout ve prospěch žalobce rozsudkem pro uznání vydaným dle § 114b odst. 5 o. s. ř. 

Regres; spoludlužník; insolvence; právní nástupnictví, § 184 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 511 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Dlužník, jenž splnil dluh věřiteli v rozsahu, který nezakládá právo regresu vůči jeho spoludlužníku, nemůže vstoupit do insolvenčního řízení vedeného na majetek spoludlužníka místo věřitele postupem podle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení; zpětvzetí návrhu; způsob řešení úpadku; reorganizace; konkurs, § 363 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb.

Poté, co insolvenční soud rozhodne podle návrhu dlužníka o přeměně reorganizace v konkurs (§ 363 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona), je zpětvzetí takového návrhu dlužníkem neúčinné. 

Vazba; přiměřené zadostiučinění; odpovědnost státu; nemajetková újma, § 9 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 29 zák. č. 40/2009 Sb., § 31a odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb. ve znění od 27. 4. 2006

Podíl poškozeného na vzniku situace, pro kterou byl následně (nedůvodně) trestně stíhán, je pro posouzení intenzity jeho nemajetkové újmy způsobené výkonem vazby a přiznání zadostiučinění za ni podle § 31a odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) rozhodný jen tehdy, jestliže dané jednání poškozeného nebylo vynuceno, například protiprávním útokem, jemuž poškozený čelil v mezích nutné obrany, ledaže by svým jednáním útok vyprovokoval. 

Přerušení řízení; členský stát; příslušnost; postoupení věci, § 109 zák. č. 99/1963 Sb.

Soud, který je ve věci samé mezinárodně příslušný podle pravidel stanovených v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. nařízení Brusel II bis) a který zvažuje postoupení věci soudu jiného státu Evropské unie, není povinen řízení přerušit, přijme-li jiné opatření v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení. 

Náhrada nákladů řízení, § 8 a násl. vyhl. č. 177/1996 Sb.

Při určování poměru úspěchu a neúspěchu účastníka, který vedle nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu v řízení uplatnil rovněž nárok (nároky) na jiné peněžité plnění (objektivní kumulace), je zpravidla třeba vycházet ze vzájemného poměru tarifních hodnot takto uplatněných nároků, jež se stanoví podle § 8 a násl. advokátního tarifu. 

Odpovědnost za vady; spotřebitel; reklamace, § 625 zák. č. 40/1964 Sb., § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

K vyřízení reklamace podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je nezbytné, aby kupující umožnil prodávajícímu o reklamaci rozhodnout, což se neobejde bez posouzení, zda předmět koupě skutečně vykazuje vytčené vady; předložení věci v určeném místě k takovému posouzení není vždy nezbytné. 

Uvedení výrobny elektrické energie do provozu; výkup elektrické energie; udělení licence, § 3 odst. 1 zák. č. 180/2005 Sb., § 4 zák. č. 180/2005 Sb., § 6 zák. č. 180/2005 Sb. ve znění od 20. 5. 2010, § 25 odst. 1 zák. č. 458/2000 Sb. ve znění do 17. 8. 2011, § 50 zák. č. 458/2000 Sb., § 52 zák.. č. 458/2000 Sb.

Předpokladem vzniku nároku provozovatele výrobny elektrické energie využívající sluneční záření na výkupní ceny elektřiny stanovené pro rok 2010 je skutečnost, že výrobce začal do konce tohoto roku v souladu s pravomocným rozhodnutím o udělení licence vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy. Tento předpoklad není splněn, jestliže dodávky byly prováděny bezesmluvně a bez připojení k přenosové nebo distribuční soustavě provedeného provozovatelem příslušné soustavy. 

Nepřiměřená délka řízení; odškodnění; nemajetková újma; přerušení řízení, § 109 odst. 2 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

Odškodňovací řízení o nároku na odčinění nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou stále trvajícího řízení nelze přerušit dle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. z důvodu dalšího průběhu posuzovaného řízení. 

Mezinárodní příslušnosti soudu; účast na řízení; platební rozkaz; odpor, čl. 26 odst. 1 Nařízení (EU) č. 1215/2012, § 172 zák. č. 99/1963 Sb., § 174 zák. č. 99/1963 Sb., § 105 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 24 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 17 odst. 1 Nařízení (ES) č. 1896/2006

Odpor proti platebnímu rozkazu nelze považovat za účast žalovaného na řízení ve smyslu čl. 26 odst. 1 nařízení Brusel I bis, a to ani tehdy, uplatní-li v něm žalovaný věcnou obranu.