Konkurs, zahraniční úpadkové řízení, osvobození od soudních poplatků, § 10 zák. č. 91/2012 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

Má-li rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) obdobné účinky jako prohlášení konkursu na majetek dlužníka českým soudem, zkoumá soud ve vztahu k takovému účastníku řízení předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.) stejně, jako kdyby šlo o účastníka řízení, na jehož majetek prohlásil konkurs český soud. 

Přestavek; nabytí vlastnictví; stavba na cizím pozemku, § 3059 věta druhá zák. č. 89/2012 Sb., § 1087 zák. č. 89/2012 Sb.

1. Ustanovení § 3059 věta druhá o. z. rozšiřuje institut přestavku (§ 1087) o. z. i na stavby zřízené před 1. 1. 2014; podmínky pro nabytí vlastnického práva přestavkem se v takovém případě posoudí podle § 1087 o. z. 2. Institut přestavku lze aplikovat jen u trvalých staveb zřizovaných stavebníkem zčásti na cizím pozemku v přesvědčení (dobré víře), že zřizuje stavbu na vlastním pozemku. 

Dobývací prostor; hornická činnost; těžba; nerosty; cizí pozemek; povolení; smlouva, § 20 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., § 27 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb.

Osoba, které byl stanoven dobývací prostor (§ 27 odst. 1 horního zákona), nemůže těžit nerosty na cizím pozemku, jestliže jí nesvědčí i soukromoprávní titul, umožňující užívání tohoto pozemku k hornické činnosti. 

Dědictví; uvolněný dědický podíl; přirůstání, § 1504 zák. č. 89/2012 Sb., § 1505 zák. č. 89/2012 Sb., § 1500 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1494 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Životní pojištění; příjemce pojistného plnění; dědic; stát; odúmrť, § 51 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 462 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 13. 06. 2012, § 25 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Za dědice pojištěného ve smyslu ustanovení § 51 odst. 3 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (ve znění do 31. 12. 2013), se nepovažuje stát, kterému dědictví po pojištěném připadlo jako odúmrť podle ustanovení § 462 obč. zák. Pojistné plnění ze smlouvy o životním pojištění uzavřené pojištěným (zůstavitelem) není předmětem dědického řízení a stát na ně z titulu odúmrti nemá právo, nebyl-li určen jako obmyšlený. 

Incidenční spor; konkurs; vylučovací žaloba; excidanční žaloba; společenství vlastníků jednotek; správa domu a pozemku, § 1189 zákona č. 89/2012 Sb., § 1196 zákona č. 89/2012 Sb., § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 19 zákona č. 328/1991 Sb.

Sepsal-li správce konkursní podstaty do konkursní podstaty dlužníka jako věc v právním smyslu společné části domu a pozemku, je společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě aktivně legitimováno k podání vylučovací žaloby ohledně takové „věci“. 

Odměna likvidátora; náhrada hotových výdajů likvidátora, vyhláška č. 479/2000 Sb., nařízení vlády 351/2013 Sb.

Likvidátorovi jmenovanému soudem do funkce v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2013 se stanoví výše jeho odměny a náhrada hotových výdajů podle vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, bez ohledu na to, kdy likvidace skončila, a kdy soud o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora rozhoduje (tedy i v případě, kdy likvidace skončila a soud o těchto nárocích rozhoduje po 1. 1. 2014). 

Soudní poplatky, incidenční spor; zdravotní pojišťovna; osvobození od soudních poplatků, § 11 zák. č. 549/1991 Sb.

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Směnka; incidenční řízení; popření pravosti pohledávky; rozsudek pro uznání, § 114b zák. č. 99/1963 Sb., § 39 odst. 1 zák. č. 191/1950 Sb.

Nepřiloží-li věřitel v insolvenčním řízení k přihlášce nevykonatelné pohledávky ze směnky originál této směnky a nepředloží-li tuto směnku do konání přezkumného jednání (s výjimkou např. procesní situace, kdy směnka je již v soudní úschově z důvodu probíhajícího soudního řízení o zaplacení směnky), insolvenčnímu správci nezbývá nic jiného, než pravost takové směnečné pohledávky popřít, neboť nemá osvědčeno, že věřitel je majitelem tvrzené směnky, resp. že taková směnka vůbec existuje. Pokud věřitel nepředloží směnku ani v incidenčním sporu o určení pravosti pohledávky ze směnky, nemůže věřitel v tomto incidenčním sporu uspět. V takovém případě není dán prostor pro výzvu dle § 114b o. s. ř. a není možné rozhodnout ve prospěch žalobce rozsudkem pro uznání vydaným dle § 114b odst. 5 o. s. ř. 

Regres; spoludlužník; insolvence; právní nástupnictví, § 184 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 511 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Dlužník, jenž splnil dluh věřiteli v rozsahu, který nezakládá právo regresu vůči jeho spoludlužníku, nemůže vstoupit do insolvenčního řízení vedeného na majetek spoludlužníka místo věřitele postupem podle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona.