Okamžité zrušení pracovního poměru; řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; kvalifikovaná výzva; rozsudek pro uznání, § 114b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Insolvenčnímu správci nepřísluší (vedle odměny určené ustanovením § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013) odměna za "inkaso" pohledávek dlužníka, jimiž byly zajištěny pohledávky věřitelů dlužníka, realizované v období od právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace do přeměny reorganizace v konkurs. 

Konkursní řízení; osvobození od soudních poplatků; věcná příslušnost; odvolání; neoprávněný zásah, § 9 odst. 3 písm. i) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2007, § 138 zák. č. 99/1963 Sb., § 212a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb.

[1] V řízení o odvolání proti rozhodnutí, jímž soud prvního stupně nepřiznal účastníku řízení osvobození od soudních poplatků, odvolací soud nezkoumá, zda soud prvního stupně je věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni (§ 212a odst. 6 o. s. ř.). 

Správce konkurzní podstaty; konkurz; odborná péče, § 8 odst. 2 zák. č. 328/1991 Sb., § 27 odst. 4 zák. č. 328/1991 Sb.

Správce konkursní podstaty úpadce neporuší povinnost postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí (§ 8 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31. prosince 2007) tím, že si před zahájením sporu s osobou, o níž má důvod se domnívat, že je úpadcovým dlužníkem, nevyžádá (vzhledem k majetkové nedostatečnosti konkursní podstaty) od konkursních věřitelů zálohu na krytí náhrady nákladů řízení, jež by mohly být přiznány na účet konkursní podstaty úpadcovu dlužníku, kdyby správce konkursní podstaty spor prohrál; ustanovení § 27 odst. 4 poslední věty uvedeného zákona k tomuto účelu neslouží. 

Výpověď nájmu bytu bez výpovědní doby; porušení povinností zvlášť závažným způsobem, § 2291 zák. č. 89/2012 Sb.

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu výpovědí bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení povinností podle § 2291 o. z. jen tehdy, vyzval-li předtím nájemce k odstranění závadného chování (protiprávního stavu) a ten přes výzvu od svého jednání neupustil. Výzva je hmotněprávní podmínkou k podání výpovědi podle § 2291 o. z., nemusí být písemná, musí však obsahovat specifikaci (popis) závadného chování (protiprávního stavu), a k nápravě musí pronajímatel nájemci stanovit přiměřenou dobu. Napraví-li nájemce své chování (protiprávní stav) v poskytnuté (přiměřené) době, výpovědní důvod pomine. 

Škoda na nemovitosti; pojištění; pojistné plnění; škoda, § 97 odst. 1, 2 zák. č. 94/1963 Sb., § 99 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., § 457 zák. č. 40/1964 Sb., § 85 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb.

Vynaložil-li pojištěný sám se souhlasem poškozené náklady na provedení demolice stavby, která byla poškozena jednáním pojištěného, přičemž k provedení demolice byla poškozená jako vlastník objektu povinna, má pojištěný podle § 44 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, proti pojistiteli právo na úhradu těchto nákladů, a to až do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozené pojistitel. 

Vlastník; nemovitost; držba; vstup na cizí pozemek; neoprávněný zásah, § 1021 zák. č. 89/2012 Sb., § 1022 zák. č. 89/2012 Sb.

Vstupuje-li soused za účelem realizace oprávnění uvedených v § 1021 a § 1022 o. z. na cizí pozemek bez souhlasu vlastníka, aniž by ho k tomu opravňovalo rozhodnutí orgánu veřejné moci a aniž by šlo o případ nouze (§ 1037 o. z. ve spojení s § 14 o. z. ), zasahuje neoprávněně do držby i do vlastnického práva vlastníka pozemku. 

Nezbytná cesta , § 1021 zák. č. 89/2012 Sb., § 1022 zák. č. 89/2012 Sb., § 1029 zák. č. 89/2012 Sb.

Žalobě o povolení nezbytné cesty nelze vyhovět, je-li nezbytná cesta žádána pouze pro účely zhotovení stavby (§ 1022 o. z.) nebo pro údržbu či obhospodařování nemovité věci v rozsahu spadajícím pod § 1021 o. z. 

Hospodaření se společnou věcí; uspořádání poměrů spoluvlastníků soudem; změna využití věci ve spoluvlastnictví, § 1139 zák. č. 89/2012 Sb.

Žalobu, aby soud rozhodl o neshodě o změně dříve uzavřené dohody o správě společné věci (o hospodaření se společnou věcí), je třeba posoudit podle § 1139 o. z. 

Odbytné; výživné; bezdůvodné obohacení; pasivní legitimace; nezletilé dítě, § 97 odst. 1, 2 zák. č. 94/1963 Sb., § 99 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., § 457 zák. č. 40/1964 Sb., § 85 odst. 2 zák. č. 94/1963 Sb.

Plnění na základě absolutně neplatné dohody o jednorázovém vyplacení výživného splatného v budoucnu pro nezletilé dítě (odbytné) je bezdůvodným obohacením. 

Okamžité zrušení pracovního poměru; řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; kvalifikovaná výzva; rozsudek pro uznání, § 114b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Povaha řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru jednostranným jednáním nevylučuje, aby předseda senátu učinil výzvu ve smyslu ustanovení § 114b o. s. ř.