Újma na zdraví; pojištění; osvobození od soudních poplatků; provoz vozidla, § 11 odst. 2 písm. d) zák. č. 549/1991 Sb.

Poškozený domáhající se náhrady újmy na zdraví způsobené provozem vozidla přímo proti pojistiteli podle § 9 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je osvobozen od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Překlad rozhodnutí; účastník řízení; cizí jazyk, § 18 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Z ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé o. s. ř. nelze dovozovat povinnost soudu zajistit překlad jím vydaného rozhodnutí do jazyka, jemuž rozumí účastník řízení, který neovládá český jazyk. 

Odměna advokáta; formulářová žaloba; náhrada škody; neoprávněný odběr plynu, § 14b odst. 1 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb.

Skutečnost, že jde o spor o náhradu škody z neoprávněného odběru plynu a distribuce plynu, sama o sobě nevylučuje závěr, že žaloba byla podána ve smyslu ustanovení § 14b odst. 1 písm. a) advokátního tarifu na „ustáleném vzoru uplatněném opakovaně týmž žalobcem ve skutkově i právně obdobných věcech“. 

Zahlazení; dlužník; oddlužení; chování dlužníka; amnestie, § 395 zák. č. 182/2006 Sb.

Skutečnost, že dlužníkovi byl na základě amnestie prezidenta republiky prominut trest (uložený pravomocným rozhodnutí soudu) a že se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen, neznamená, že by insolvenční soud nepřihlížel při rozhodování o (ne)schválení oddlužení k chování dlužníka, pro který byl pravomocně odsouzen 

Insolvenční řízení; opatření předsedy soudu; aktivní legitimace k podání odvolání; insolvenční správce, § 25 zák. č. 182/2006 Sb., § 26 zák. č. 182/2006 Sb.

[1] Rozhodnutí, jímž soud prvního stupně (insolvenční soud) ustanovil do funkce insolvenčního správce dlužníka osobu určenou opatřením předsedy insolvenčního soudu mimo stanovené pořadí (§ 25 odst. 2 a 5 insolvenčního zákona), nelze účinně zpochybnit argumentem, že opatření je nezákonné, jelikož pro takový postup nebyly splněny zákonem požadované podmínky (§ 25 odst. 5 insolvenčního zákona). Nejde o způsobilý odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 26 věty druhé insolvenčního zákona, když případný nesprávný postup předsedy insolvenčního soudu při vydání opatření nečiní z takto ustanoveného insolvenčního správce osobu, u které je (proto) důvod pochybovat o její nepodjatosti pro její poměr k věci nebo k osobám účastníků ani osobu, která nesplňuje podmínky pro ustanovení. 

Insolvenční řízení; incidenční žaloba; vedlejší účastník; právní zájem, § 93 odst. 1 zák č. 99/1963 Sb., § 93 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 14 odst. 2 zák č. 182/2006 Sb., § 16 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb.

Přihlášený věřitel má jako vedlejší účastník řízení na straně žalobce – insolvenčního správce právní zájem na výsledku řízení o odpůrčí žalobě insolvenčního správce. 

Insolvenční řízení; kapitalizovaný úrok; jistina; příslušenství pohledávky, § 170 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., § 121 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Tam, kde se před rozhodnutím o úpadku dlužníka stala [podle dohody účastníků smlouvy o půjčce (nebo smlouvy o úvěru)] pro prodlení dlužníka s hrazením dohodnutých splátek půjčky (splátek úvěru) splatnou celá dosud neuhrazená část půjčky (úvěru) i s dohodnutými úroky z půjčky (z úvěru) za celou dobu, po kterou měla být půjčka (úvěr) splácena, a takto kapitalizovaný úrok se stal součástí nesplacené jistiny, není na místě aplikace ustanovení § 170 písm. a) insolvenčního zákona. Ke dni rozhodnutí o úpadku zde již totiž nejsou žádné „úroky“, jež by po tomto rozhodnutí ještě mohly přirůst k jistině pohledávky jako její příslušenství. 

Excindační žaloba; společné jmění manželů; incidenční spor; insolvenční řízení, § § 205 zák. č. 182/2006 Sb., § 225 zák. č. 182/2006 Sb., § 269 zák. č. 182/2006 Sb., § 274 zák. č. 182/2006 Sb., § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

Ustanovení § 205 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona brání tomu, aby se dlužníkův manžel úspěšně domohl vyloučení majetku náležejícího do (nevypořádaného) společného jmění dlužníka a tohoto manžela jen proto, že jde o majetek ve společném jmění manželů. 

Ústav; zakladatelské právní jednání; forma; veřejná listina; notářský zápis, § 309 odst. 4 zák. č. 89/2012 Sb., § 402 zák. č. 89/2012 Sb., § 405 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 418 zák. č. 89/2012 Sb., § 3026 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 123 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 122 zák. č. 89/2012 Sb.

Pro zakladatelské právní jednání ústavu postačuje písemná forma. 

Úpadek; reorganizace; dlužník; pohledávka; započtení; insolvence, § 580 zák. č. 40/1964 Sb., § 82 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 140 zák. č. 182/2006 Sb., § 324 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 330 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 352 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 353 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.

Započítávání pohledávek (včetně pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň) je od účinnosti reorganizačního plánu možné pouze v případě, kdy tyto pohledávky splňují podmínky pro započtení uvedené v § 140 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona, jinak pouze tehdy, stanoví-li to reorganizační plán.