Životní pojištění; příjemce pojistného plnění; dědic; stát; odúmrť, § 51 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 462 zák. č. 40/1964 Sb. ve znění do 13. 06. 2012, § 25 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Za dědice pojištěného ve smyslu ustanovení § 51 odst. 3 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (ve znění do 31. 12. 2013), se nepovažuje stát, kterému dědictví po pojištěném připadlo jako odúmrť podle ustanovení § 462 obč. zák. Pojistné plnění ze smlouvy o životním pojištění uzavřené pojištěným (zůstavitelem) není předmětem dědického řízení a stát na ně z titulu odúmrti nemá právo, nebyl-li určen jako obmyšlený. 

Incidenční spor; konkurs; vylučovací žaloba; excidanční žaloba; společenství vlastníků jednotek; správa domu a pozemku, § 1189 zákona č. 89/2012 Sb., § 1196 zákona č. 89/2012 Sb., § 432 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 19 zákona č. 328/1991 Sb.

Sepsal-li správce konkursní podstaty do konkursní podstaty dlužníka jako věc v právním smyslu společné části domu a pozemku, je společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě aktivně legitimováno k podání vylučovací žaloby ohledně takové „věci“. 

Odměna likvidátora; náhrada hotových výdajů likvidátora, vyhláška č. 479/2000 Sb., nařízení vlády 351/2013 Sb.

Likvidátorovi jmenovanému soudem do funkce v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2013 se stanoví výše jeho odměny a náhrada hotových výdajů podle vyhlášky č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem, bez ohledu na to, kdy likvidace skončila, a kdy soud o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora rozhoduje (tedy i v případě, kdy likvidace skončila a soud o těchto nárocích rozhoduje po 1. 1. 2014). 

Soudní poplatky, incidenční spor; zdravotní pojišťovna; osvobození od soudních poplatků, § 11 zák. č. 549/1991 Sb.

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Směnka; incidenční řízení; popření pravosti pohledávky; rozsudek pro uznání, § 114b zák. č. 99/1963 Sb., § 39 odst. 1 zák. č. 191/1950 Sb.

Nepřiloží-li věřitel v insolvenčním řízení k přihlášce nevykonatelné pohledávky ze směnky originál této směnky a nepředloží-li tuto směnku do konání přezkumného jednání (s výjimkou např. procesní situace, kdy směnka je již v soudní úschově z důvodu probíhajícího soudního řízení o zaplacení směnky), insolvenčnímu správci nezbývá nic jiného, než pravost takové směnečné pohledávky popřít, neboť nemá osvědčeno, že věřitel je majitelem tvrzené směnky, resp. že taková směnka vůbec existuje. Pokud věřitel nepředloží směnku ani v incidenčním sporu o určení pravosti pohledávky ze směnky, nemůže věřitel v tomto incidenčním sporu uspět. V takovém případě není dán prostor pro výzvu dle § 114b o. s. ř. a není možné rozhodnout ve prospěch žalobce rozsudkem pro uznání vydaným dle § 114b odst. 5 o. s. ř. 

Regres; spoludlužník; insolvence; právní nástupnictví, § 184 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 511 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Dlužník, jenž splnil dluh věřiteli v rozsahu, který nezakládá právo regresu vůči jeho spoludlužníku, nemůže vstoupit do insolvenčního řízení vedeného na majetek spoludlužníka místo věřitele postupem podle § 184 odst. 3 insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení; zpětvzetí návrhu; způsob řešení úpadku; reorganizace; konkurs, § 363 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb.

Poté, co insolvenční soud rozhodne podle návrhu dlužníka o přeměně reorganizace v konkurs (§ 363 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona), je zpětvzetí takového návrhu dlužníkem neúčinné. 

Vazba; přiměřené zadostiučinění; odpovědnost státu; nemajetková újma, § 9 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 29 zák. č. 40/2009 Sb., § 31a odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb. ve znění od 27. 4. 2006

Podíl poškozeného na vzniku situace, pro kterou byl následně (nedůvodně) trestně stíhán, je pro posouzení intenzity jeho nemajetkové újmy způsobené výkonem vazby a přiznání zadostiučinění za ni podle § 31a odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) rozhodný jen tehdy, jestliže dané jednání poškozeného nebylo vynuceno, například protiprávním útokem, jemuž poškozený čelil v mezích nutné obrany, ledaže by svým jednáním útok vyprovokoval. 

Přerušení řízení; členský stát; příslušnost; postoupení věci, § 109 zák. č. 99/1963 Sb.

Soud, který je ve věci samé mezinárodně příslušný podle pravidel stanovených v nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. nařízení Brusel II bis) a který zvažuje postoupení věci soudu jiného státu Evropské unie, není povinen řízení přerušit, přijme-li jiné opatření v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení. 

Náhrada nákladů řízení, § 8 a násl. vyhl. č. 177/1996 Sb.

Při určování poměru úspěchu a neúspěchu účastníka, který vedle nároku na zadostiučinění za nemajetkovou újmu v řízení uplatnil rovněž nárok (nároky) na jiné peněžité plnění (objektivní kumulace), je zpravidla třeba vycházet ze vzájemného poměru tarifních hodnot takto uplatněných nároků, jež se stanoví podle § 8 a násl. advokátního tarifu.