Neplatnost; výpověď nájmu; přechodná ustanovení, § 3076 zák. č. 89/2012 Sb., § 3074 zák. č. 89/2012 Sb., § 711 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

V řízení o určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu, která byla nájemci dána za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (obč. zák.) [do 31. 12. 2013], avšak žaloba byla podána až za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (o. z.), bude soud postupovat podle dosavadní právní úpravy. 

Provozovatel; odložení věci; náhrada škody, § 2945 zák. č. 89/2012 Sb.

Parkoviště označené a provozované v režimu P+R (park and ride, tj. zaparkuj a jeď) nemá povahu hlídané garáže nebo zařízení podobného druhu ve smyslu § 2945 o. z., jestliže jeho provozovatel žádným způsobem nedeklaruje ani nevykonává ostrahu a vybavení parkoviště neslouží ke kvalifikovanému zabezpečení umístěných vozidel. Provozovatel takového parkoviště nemá objektivně danou přísnou povinnost (bez ohledu na protiprávnost a na zavinění) hradit škodu na vozidle a jeho příslušenství. 

Nezbytná cesta; nedostatek přístupu; hrubá nedbalost; úmysl, § 1032 odst. 1 písm. b) zák. č. 89/2012 Sb.

Hrubě nedbalé či úmyslné jednání vlastníka nemovité věci žádajícího o povolení nezbytné cesty, které je důvodem zamítnutí žaloby podle § 1032 odst. 1 písm. b) o. z., může podle okolností případu spočívat nejen ve zbavení se existujícího spojení s veřejnou cestou, ale i v nabytí nemovité věci bez zajištěného spojení s veřejnou cestou. 

Vypořádání spoluvlastnictví; širší vypořádání; konstitutivní rozhodnutí; započtení, § 1148 zák. č. 89/2012 Sb.

Pokud některý z účastníků řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (§ 1143 a násl. o. z.) řádně uplatní nárok na tzv. širší vypořádání (§ 1148 odst. 1 o. z.), nelze o vzájemných platebních povinnostech účastníků rozhodnout jediným výrokem a provést započtení budoucího nároku na zaplacení vyrovnávacího podílu. 

Předmět úschovy; soudní úschova; pohledávka; peněžité pohledávky; vydání složené částky; poddlužnická žaloba; úpadce; majetkové právo, § 314 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 315 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 320 odst. 1 a 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 312 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Povinnost České republiky (soudu), jakožto schovatele, vydat složené prostředky ze soudní úschovy konkrétní osobě vznikne až pravomocným rozhodnutím soudu o vydání předmětu úschovy konkrétní osobě, vydaným v řízení podle § 185a a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013. Před vydáním takového rozhodnutí zde neexistuje vůči státu žádná pohledávka či jiné majetkové právo příjemce, které by bylo možné exekučně postihnout. Česká republika proto není v postavení dlužníka příjemce, resp. poddlužníka věřitele příjemce v řízení o poddlužnické žalobě podle ustanovení § 315 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 320 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013. 

Spolek; právnická osoba; obchodní rejstřík; rejstříkový soud; název; označení; zaměnitelnost, § 132 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb.

Název spolku, obsahující označení určitého sportu a název obce, v níž sídlí či v níž vyvíjí svoji činnost, není zaměnitelný s názvy spolků (či jiných právnických osob), obsahujících označení téhož sportu a jiné obce. 

Cizinec; narození; trvalý pobyt; veřejné zdravotní pojištění, § 66 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 326/1999 Sb., § 88 odst. 1 a 3 zák. č. 326/1999 Sb., § 3a zák. č. 325/1999 Sb., § 88 zák. č. 325/1999 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 48/1997 Sb., § 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 48/1997 Sb.

Fikce zakotvená v § 88 odst. 3 větě druhé zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se uplatní i v případech, kdy zákonný zástupce - bez ohledu na svůj pobytový status - podá za narozeného cizince ve lhůtě podle § 88 odst. 1 tohoto zákona žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona. 

Pojištění; pracovní úraz; postižní právo pojistitele; zaměstnanec; odpovědnost za škodu, § 365 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2007, § 101 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2011, § 367 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 1 vyhl. č. 125/1993 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 125/1993 Sb.

Zaměstnancem, s jehož zvláště závažným porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se podle § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojí postižní právo pojistitele vůči zaměstnavateli, se rozumí jiný zaměstnanec než poškozený. 

Smluvní pokuta; smluvní povinnost; dohodnutá cena; sleva z ceny; smluvní ujednání; splnění povinnosti, § 301 zák. č. 513/1991 Sb., § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Ujednání ve znění: „V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude dofakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě inzerce.“, je dostatečně určitým ujednáním o smluvní pokutě. 

Písemná forma; e-mail; elektronický podpis; úmluva CMR; reklamace, čl. 32 odst. 2 zák. č. 11/1975 Sb.

Písemná forma reklamace dle čl. 32 odst. 2 Úmluvy CMR je dodržena i v případě, kdy je reklamace učiněna prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.