Odpovědnost státu za škodu; nesprávný úřední postup; náhrada škody; promlčení, § 243d odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 26 zákona č. 82/1998 Sb., § 35 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., § 648 o. z., § 652 o. z.

Předběžné projednání nároku podle § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) není řízením před orgánem veřejné moci ve smyslu § 648 o. z.; pravidlo o prodloužení promlčecí lhůty podle § 652 o. z. se proto v takovém případě nepoužije. 

Ochrana osobnosti; náhrada při újmě na přirozených právech člověka; přiměřené zadostiučinění; právo na informace; právo na soukromý a rodinný život, § 81 o. z., § 82 o. z., § 2951 odst. 2 o. z., § 2956 o. z.

Preventivně-sankční funkce peněžité náhrady nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do osobnostních práv informačním médiem se může uplatnit pouze v rámci funkce kompenzačně-satisfakční; důvodem pro stanovení podstatně vyšší náhrady tato funkce sama o sobě není. Jestliže dehonestující, nepravdivé či indiskrétní informace ze svých internetových stránek odstraní ten, kdo je na ně umístil (provozovatel zdrojové webové stránky), splní tím svou povinnost zdržet se závadného jednání. 

Odvolání; neúplná apelace; započtení pohledávky; koncentrace řízení; prokura; postoupení věci, § 97 o. s. ř., § 98 o. s. ř., § 205a písm. f) o. s. ř, § 211a o. s. ř, § 212a odst. 3 o. s. ř

Žalovaný je oprávněn uplatnit v odvolacím řízení, jež se řídí principy neúplné apelace, jako odvolací důvod ve smyslu ustanovení § 205 písm. f/ o. s. ř. skutečnost, že po vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu prvního stupně učinil jednostranný hmotněprávní úkon směřující k započtení své pohledávky proti vymáhané pohledávce; to platí bez zřetele k tomu, že odvolací soud bude o této obraně žalovaného rozhodovat ve skutečnosti v jediné instanci. Odvolací soud však k takovému kompenzačnímu projevu přihlédne jen tehdy, nebrání-li posouzení jeho důvodnosti, že je (musí být) spojen s nepřípustným uplatněním těch skutečností, jež se týkají důvodu vzniku (pravosti), výše a splatnosti pohledávky žalovaného užité k započtení, jež nastaly (vznikly) před vyhlášením (vydáním) rozhodnutí soudu prvního stupně, nebo dokonce před podáním žaloby o zaplacení vymáhané pohledávky. Jestliže odvolací soud nepřihlédne v odvolacím řízení, jež se řídí principy neúplné apelace, k jednostrannému hmotněprávnímu úkonu, jímž žalovaný uplatnil vůči žalobci (mimo soud) svou pohledávku k započtení 

Společné jmění; majetkové vypořádání; výlučné vlastnictví; procesní lhůta; koncentrace řízení, § 55 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012, § 118b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2012, § 243e odst. 1 o. s. ř., § 243e odst. 2 o. s. ř.

Soud není omezen v maximální délce lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé o. s. ř. a ve vztahu ke lhůtě může předseda senátu reagovat na specifické okolnosti věci a na vývoj prvního jednání. Stanovení lhůty delší než 30 dnů by však mělo být spíše výjimečné a řádně odůvodněné okolnostmi konkrétního případu. 

Místní příslušnost; postoupení věci; obecný soud žalovaného; bydliště; ochrana osobnosti; náhrada nemajetkové újmy, § 80 o. z., § 85 odst. 1 o. s. ř., § 87 písm. b) o. s. ř.

Ve sporu o zadostiučinění za zásah do cti, vážnosti a důstojnosti zasláním nepravdivých informací elektronickou poštou je podle § 87 písm. b) o. s. ř. místně příslušným i soud, v jehož obvodu má žalobce v době zásahu bydliště (§ 80 o. z. a § 85 odst. 1 věta druhá a třetí o. s. ř.). 

Insolvenční řízení; úpadek; společné oddlužení manželů; splátkový kalendář; právní osobnost; společné jmění manželů; zastavení řízení, § 7 zákona č. 182/2006 Sb., § 142 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 389 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění do 30. 6. 2017, § 394a zákona č. 182/2006 Sb., § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., § 19 o. s. ř., § 103 o. s. ř., § 107 o. s. ř., § 23 o. z.

Skutečnost, že za trvání oddlužení (výlučně) plněním splátkového kalendáře zemřel jeden z manželů, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení (§ 394a insolvenčního zákona), není důvodem pro zastavení insolvenčního řízení (§ 142 písm. b/ insolvenčního zákona) ve vztahu k žádnému z nich. 

Insolvence; úpadek; oddlužení; splátkový kalendář; souhlas věřitele; zjevné zneužití práva; odepření právní ochrany; poctivost; zpětná účinnost právních předpisů, § 389 zákona č. 182/2006 Sb., § 390 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., § 395 zákona č. 182/2006 Sb., § 396 zákona č. 182/2006 Sb., § 397 zákona č. 182/2006 Sb., § 405 zákona č. 182/2006 Sb., § 8 o. z.

Nesouhlas věřitele s řešením úpadku dlužníka oddlužením (§ 389 insolvenčního zákona) není zjevným zneužitím práva, které nepožívá právní ochrany (§ 8 o. z.), jen proto, že jeho důsledkem je zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Jestliže usnesení o povolení oddlužení nabylo účinků i právní moci před 24. 4. 2020, je pro pozdější rozhodnutí o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení (§ 397 odst. 1 insolvenčního zákona) rozhodné ustanovení § 389 insolvenčního zákona ve znění účinném před uvedeným datem. 

Ochranné známky; průmyslové vlastnictví; právo přednosti; závadné jednání; nekalá soutěž; právní ochrana; přiměřené zadostiučinění, § 2976 o. z., § 2988 o. z., § 4 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., § 5 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb.

Pro vznik omezení účinků ochranné známky vůči uživateli nezapsaného označení podle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, je rozhodující okamžik podání přihlášky ochranné známky a nikoli uplatněné právo přednosti přihlášené ochranné známky na základě čl. 4 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 64/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.). Omezení účinků ochranné známky podle § 10 odst. 2 zákona o ochranných známkách může vzniknout vůči více uživatelům nezapsaného označení bez ohledu na vzájemný vztah těchto uživatelů, jsou-li u každého z nich v okamžiku podání přihlášky ochranné známky splněny podmínky stanovené v tomto ustanovení. Po vzniku omezení účinků ochranné 

Duševní útrapy; nemajetková újma; náhrada při újmě na přirozených právech člověka; zvlášť závažné ublížení na zdraví; primární oběť; sekundární oběť; dopravní nehoda; pojištění, § 2959 o. z., § 122 odst. 2 písm. i) zákona č. 40/2009 Sb.

Zvlášť závažným ublížením na zdraví ve smyslu § 2959 o. z. se rozumí ta nejtěžší zdravotní poškození mající následky srovnatelné svou závažností s usmrcením blízké osoby, popřípadě velmi těžká zranění, která budou primární oběť po delší dobu ohrožovat na životě nebo po delší dobu zatěžovat výrazně nepříznivým zdravotním stavem, což bude mít citelný dopad do osobnostní sféry blízkých osob, a jejich duševní útrapy tak budou do té míry intenzivní, že musí být odškodněny i přesto, že následky zranění nebudou nejtěžší. Za zvlášť závažné ublížení na zdraví (§ 2959 o. z.) nelze bez dalšího považovat každou vážnou poruchu zdraví trvající nejméně šest týdnů (§ 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku). 

Újma způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání; nemajetková újma; náhrada nemajetkové újmy; porušení zákona; zavinění, § 2920 o. z., § 2921 o. z.

Nezletilí, kteří nenabyli plné svéprávnosti, a duševně postižení hradí jimi způsobenou újmu, jestliže byli schopni posoudit následky svého jednání a ovládnout je. V opačném případě (s výjimkou situace, kdy je vzhledem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného spravedlivé, aby deliktně nezpůsobilým osobám byla přesto povinnost k náhradě uložena) má poškozený nárok na náhradu újmy jen proti osobě, která byla povinna vykonávat nad takovým škůdcem dohled, prokáže-li, že náležitý dohled zanedbala.