Pasivní legitimace; veřejný ochránce práv; odpovědnost státu za škodu, § 1 odst. 1 a 3 zák. č. 82/1998 Sb., § 3 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 1 zák. č. 349/1999 Sb., čl. 2 odst. 3 úst. zák. č. 1/1993 Sb. , čl. 2 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. , čl. 36 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.

Za újmu způsobenou výkonem pravomocí Veřejného ochránce práv odpovídá stát podle zákona č. 82/1998 Sb. 

Odpovědnost sátu; výše odškodnění; nepřiměřená délka řízení; dědictví; procesní nástupnictví, § 31a odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb. ve znění od 27. 4. 2006, § 241a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013, § 241a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013

Výše zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku nepřiměřené délky řízení by pro procesní nástupce původního účastníka řízení neměla přesahovat výši zadostiučinění, jež by za tutéž část řízení náležela jejich právnímu předchůdci. 

Náhrada nemajetkové újmy; odpovědnost státu; délka řízení; účastník; nízký věk, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31 písm. a) zák. č. 82/1998 Sb.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce řízení vzniká také účastníku, který si neuvědomuje průběh řízení v důsledku svého nízkého věku. 

Místní příslušnost; soud; postoupení, § 87 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Vysloví-li soud podle § 105 odst. 2 o. s. ř., že není místně příslušný, není oprávněn postoupit věc po právní moci usnesení soudu danému na výběr podle § 87 o. s. ř. 

Insolvenční řízení; přihláška; pohledávka za majetkovou podstatou; neoprávněný odběr elektrické energie, § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 136 zákona č. 182/2006 Sb. , § 168 zákona č. 182/2006 Sb. , § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 185 zákona č. 182/2006 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.

Nárok na náhradu škody za neoprávněný odběr elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) v době předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka (škůdce), není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 insolvenčního zákona. 

Vykonatelná pohledávka; popěrný úkon; promlčení; naturální obligace; insolvenční řízení, § 199 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.

Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“. 

Zpeněžení; majetková podstata; insolvence; dražba; insolvenční správce; odpovědnost, § 286 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 37 zák. č. 182/2006 Sb.

Odpovědnost za škodu způsobenou insolvenčním správcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědností). Pouhá volba některého z předepsaných (taxativně určených) způsobů zpeněžení (jak jsou obsaženy v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona) insolvenčním správcem sama o sobě nevede k závěru, že insolvenční správce při výkonu funkce porušil zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s odbornou péčí. 

Soudní poplatek; odvolání; nezaplacení soudního poplatku; zastavení řízení, § 9 zák. č. 549/1991 Sb.

Zaplatí li žalobce soudní poplatek za řízení před soudem prvního stupně až poté, kdy uplynula lhůta k podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku (§ 9 odst. 1 část věty za středníkem zákona o soudních poplatcích), avšak dříve, než odvolací soud rozhodne o jeho včasném odvolání proti usnesení o zastavení řízení, odvolací soud usnesení o zastavení řízení změní tak, že se řízení nezastavuje, neboť důvod pro zastavení řízení (v důsledku zaplacení soudního poplatku) odpadl. 

Aktivní legitimace; náhrada nákladů léčení; nesoběstačná osoba, § 449 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., § 449 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.

Nárok na náhradu nákladů péče o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví a o její domácnost náleží přímo poškozenému, nikoliv třetí osobě, která péči v potřebném rozsahu a nad rámec běžné a standardní rodinné spolupráce a solidarity osobně vykonává, aniž na ni vynakládá finanční prostředky. 

Náhrada škody; neoprávněný odběr plynu; smlouva; právní úkon; promlčení, § 74 odst. 1 písm. a) zák. č. 485/2000 Sb., § 106 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Neoprávněný odběr plynu bez řádně uzavřené smlouvy může mít formu úmyslného jednání (přímého či nepřímého úmyslu) zakládajícího běh desetileté objektivní promlčecí doby nároku na náhradu škody.