Náhrada škody; pojistitel; odpovědnost za škodu; motorové vozidlo, § 55 zák. č. 48/1997 Sb., § 6 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovna má proti pojistiteli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel přímý nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého pojištěnce zraněného zaviněným protiprávním jednáním při dopravní nehodě. 

Prorogace; obchodní podmínky; podnikatelská činnost, § 89a zák. č. 99/1963 Sb.

Dohodu o prorogaci podle § 89a o. s. ř. mohou podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich podnikatelské činnosti uzavřít i odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za podmínky, že obchodní podmínky byly stranám známy nebo k návrhu přiloženy. 

Postoupení pohledávky; procesní nástupnictví, § 107a zákona č. 99/1963 Sb.

Právní skutečností, s níž právní předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) podle § 107a o. s. ř. spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, je v případě postoupení pohledávky smlouva o postoupení pohledávky, není-li postoupení pohledávky oznámeno postupitelem dlužníkovi; k postupu podle § 107a odst. 2 o. s. ř. však postačí oznámení postoupení postupitelem. Účinky oznámení o postoupení pohledávky vzniklé před 1. 1. 2014 se i po tomto datu řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (§ 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

Bagatelní spory; přípustnost odvolání, § 229 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb. , § 202 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 218 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

Nepřevyšuje-li některý z více nároků na zaplacení peněžité částky se samostatným skutkovým základem, o nichž bylo rozhodnuto rozsudkem soudu prvního stupně, 10 000 Kč, je odvolání proti rozsudku ve vztahu k tomuto nároku přípustné, převyšuje-li uvedenou částku součet nároků, o nichž soud v rozsudku rozhodl. 

Sociálně-právní ochrana dětí; obec; obecní úřad; opatrovník; nezletilý, § 17 písm. a) zák. č. 359/1999 Sb., § 58a zák. č. 359/1999 Sb., § 7 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., § 61 zák. č. 128/2000 Sb., § 66 zák. č. 128/2000 Sb., § 19 zák. č. 99/1963 Sb., § 20 zák. č. 99/1963 Sb.

Je-li v řízení ve věcech péče o nezletilé dítě jmenován opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, označuje se názvem příslušné obce s uvedením sídla úřadu obce. 

Právnická osoba; statutární orgán; představenstvo; vyloučení člena; obchodní korporace, § 63 zák. č. 90/2012 Sb., § 66 zák. č. 90/2012 Sb., § 2 zák. č. 292/2013 Sb., § 85 zák. č. 292/2013 Sb.

Řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce (§ 63 a násl. z. o. k.) je řízením ve statusových věcech právnických osob ve smyslu § 2 písm. e) a § 85 písm. a) z. ř. s. Jsou-li dány důvody pro vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce, soud ve výroku usnesení vysloví, že konkrétní člen statutárního orgánu nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo v ní být osobou v obdobném postavení. 

Prodej bytové jednotky; spotřebitel; odpovědnost za vady, § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., § 612 zák. č. 40/1964 Sb.

I na prodej bytové jednotky v režimu ustanovení § 612 obč. zák. dopadá § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Nepřiměřená délka řízení; trestní řízení; adhezní řízení; odpovědnost státu; poškozený, § 31a odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb., § 43 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb. ve znění do 31. 8. 2012

V případě, že se zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku nepřiměřené délky řízení domáhá osoba, jež měla v trestním řízení postavení poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v penězích, případně nárok na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 tr. řádu), je třeba důvodnost jejího kompenzačního nároku odvíjet vždy od závěru o nepřiměřenosti délky trestního stíhání. Předpoklad zvýšeného významu řízení pro účastníka se neuplatní, domáhal-li se účastník nároku na náhradu škody na zdraví jako poškozený v adhezním řízení. 

Odpovědnost státu za škodu; nesprávný úřední postup; trest odnětí svobody, § 37 zák. č. 169/1999 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.

Odpovědnost za škodu (újmu) způsobenou odsouzenému v průběhu výkonu trestu, jakož i podmínky jejího uplatnění se ve smyslu § 37 zákona č. 169/1999 Sb. řídí občanským zákoníkem, ledaže by ke vzniku škody (újmy) odsouzeného došlo v důsledku výkonu práv a povinností orgánů veřejné moci; v takovém případě se použije úprava obsažená v zákoně č. 82/1998 Sb. Nesprávným úředním postupem orgánů Vězeňské služby ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je i porušení povinnosti přijmout preventivní opatření k ochraně života a zdraví vězňů, a rovněž porušení povinnosti zajistit vězni včasné poskytnutí odpovídající zdravotní péče. 

Vyvlastnění; oddělení části obce; rozdělení majetku, § 22 odst. 4 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., § 22 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb.

Rozdělení nemovitého majetku původní obce, včetně jeho příslušenství, věcných práv k věcem cizím a závazků váznoucích na nemovitostech, mezi původní obec (město) a nově vzniklou obec, na jejímž území se nacházel nemovitý majetek ke dni konání místního referenda o oddělení části obce [§ 22 odst. 4 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném ke dni 1. 1. 2013], je zákonným důsledkem oddělení nově vzniklé obce od obce původní na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu vydaného podle ustanovení § 22 odst. 5 tohoto zákona; nejde o vyvlastnění tohoto majetku původní obce bez náhrady.