Insolvence; oddlužení; osvobození od placení zbytku dluhů, § 417 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 414 zák. č. 182/2006 Sb., § 415 zák. č. 182/2006 Sb.

Ustanovení § 417 odst. 1 insolvenčního zákona umožňuje insolvenčnímu soudu odejmout dlužníku osvobození od placení pohledávek (přiznané podle § 414 a § 415 insolvenčního zákona) jen na základě návrhu podaného některým z dotčených věřitelů (mezi které patří i věřitelé, kteří nepřihlásili do insolvenčního řízení pohledávku, ač tak učinit měli) do tří let od jeho pravomocného přiznání, a za splnění podmínky, že námitku, podle níž ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, takový věřitel nemohl uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození. 

Rozvrhové usnesení; konečná zpráva; insolvenční správce; opravný prostředek, § 302 zák. č. 182/2006 Sb. , § 303 zák. č. 182/2006 Sb. , § 304 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. , § 306 zák. č. 182/2006 Sb. , § 307 zák. č. 182/2006 Sb.

I v poměrech upravených zákonem č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí, že námitkami, které měly zaznít při projednání a schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, se soud v rozvrhovém usnesení již nezabývá. 

Insolvenční řízení; oddlužení; popření přihlášené pohledávky; incidenční žaloba; oprávněná osoba, § 160 zákona č. 182/2006 Sb., § 190 zákona č. 182/2006 Sb., § 192 zákona č. 182/2006 Sb., § 198 zákona č. 182/2006 Sb., § 201 zákona č. 182/2006 Sb., § 410 zákona č. 182/2006 Sb.

Stejně jako insolvenční správce není ani dlužník v oddlužení, který popřel pravost nevykonatelné pohledávky přihlášeného věřitele, osobou legitimovanou k podání incidenční žaloby o tomto popření. Jestliže takovou žalobu přesto podá, insolvenční soud ji odmítne (má odmítnout) jako podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna (§ 160 odst. 4 insolvenčního zákona). 

Neúčinnost právních úkonů; odporovatelnost; insolvenční řízení, § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 242 zák. č. 182/2006 Sb.

Ustanovení § 242 insolvenčního zákona obsahuje samostatnou úpravu úmyslně zkracujících právních úkonů dlužníka. Posouzení, zda dlužník učinil v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení úmyslně zkracující právní úkon (§ 242 odst. 3 insolvenčního zákona), není závislé na zkoumání předpokladů obsažených v ustanovení § 240 insolvenčního zákona, které upravuje neúčinnost těch zkracujících právních úkonů, které dlužník učinil bez přiměřeného protiplnění. Předpokladem aplikace ustanovení § 242 insolvenčního zákona na právní úkon dlužníka učiněný v období 5 let před zahájením insolvenčního řízení tedy není požadavek, aby šlo o právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo aby šlo o právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. 

Společnost s ručením omezeným; jednatel; péče řádného hospodáře, § 135 zák. č. 513/1991 Sb., § 194 zák. č. 513/1991 Sb.

I. Aby dostál požadavku péče řádného hospodáře, je jednatel společnosti s ručením omezeným povinen jednat při výkonu své funkce (mimo jiné) s potřebnými znalostmi, a tedy i informovaně, tj. při konkrétním rozhodování využít rozumně dostupné (skutkové i právní) informační zdroje a na jejich základě pečlivě zvážit možné výhody i nevýhody (rozpoznatelná rizika) existujících variant podnikatelského rozhodnutí. 

Opatrovník; akciová společnost; představenstvo; jmenování člena; soud, § 165 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 443 zák. č. 90/2012 Sb.

I. Soud může akciové společnosti jmenovat opatrovníka podle § 165 odst. 1 o. z., nemá-li společnost člena představenstva či zanikla-li funkce některému z členů představenstva a zbývající členové nejsou z důvodu zániku funkce některého z nich schopni plnit své funkce, nezvolil-li příslušný orgán ve lhůtě podle § 443 z. o. k. nového člena představenstva a současně nebyl-li podán návrh na jmenování chybějícího člena představenstva soudem, popř. nebylo-li takovému návrhu vyhověno. 

Veřejná zakázka; veřejná soutěž; náhrada škody, § 44 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., § 153 zákona č. 134/2016 Sb., § 420 zákona č. 40/1964 Sb.

Jestliže uchazeč podal do veřejné soutěže nabídku, jež splnila předpoklady zadávacího řízení a byla úplná, a poté bylo zadávací řízení předčasně zrušeno v důsledku pochybení zadavatele při zpracování zadávací dokumentace, staly se náklady uchazeče vynaložené na účast ve veřejné soutěži zbytečně vynaloženými a představují tak jeho skutečnou škodu. 

Smlouva o půjčce; smlouva o úvěru; dohoda o podřízenosti pohledávek, § 6 odst. 1 zák. č. 145/201 Sb., § 8 zák. č. 145/2010 Sb.

Jestliže strany uzavřely smlouvu o podřízenosti pohledávek, v níž se dohodly, že některé pohledávky mají být uspokojeny až po splnění jiného dluhu dlužníka, nemůže se věřitel podřízené pohledávky domáhat jejího uspokojení před splněním podmínek sjednaných ve smlouvě o podřízenosti pohledávek. 

Ochranné známky; průmyslové vlastnictví; výklad unijního práva, § 4 odst. 1 zák. č. 221/2006 Sb., § 4 odst. 3 zák. č. 221/2006 Sb., článek 10 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES

Oprávněná osoba se může domáhat podle § 4 odst. 3 zákona č. 221/2006 Sb. nároků uvedených v § 4 odst. 1 téhož zákona i proti osobě, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajímá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami, a to za podmínek, které Soudní dvůr Evropské unie uvedl v rozsudku ze dne 12. 7. 2011, L’Oréal a další (C-324/09,EU:C:2011:474), a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na online tržišti. 

Dědictví; zůstavitel; zavrženíhodné chování; závěť, § 469 zák. č. 40/1964 Sb.

O zavrženíhodné jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy může jít pouze v případě jednání, jímž se dědic snaží vyvolat uspořádání dědické posloupnosti v rozporu s vůlí zůstavitele.