Stavba, superficies solo cedit, neoprávněná stavba, právní omyl, § 135c zák. č. 40/1964 Sb., § 130 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Právní režim vypořádání neoprávněných staveb, zcela zřízených na cizím pozemku před nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se řídí dosavadními předpisy (zejména § 135c obč. zák.). 

Újma; územní rezervy; vlastnické právo; nárok na náhradu, § 36 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.

Samotné vymezení územní rezervy podle § 36 odst. 1 stavebního zákona nezakládá vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu za omezení jejich vlastnického práva. 

Odstupné, srážky ze mzdy, § 278 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 299 odst. 1 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 145 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 302 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012

Základní částka, která nesmí být při provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinnému sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se od odstupného poskytnutého zaměstnanci při skončení pracovního poměru odečte tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. 

Obvyklý pobyt dítěte; výkon rodičovské odpovědnosti; dohoda; projev vůle, čl. 8 odst. 1 nařízení č. 2201/2003, čl. 2 bod 7 nařízení č. 2201/2003, čl. 858 zák. č. 89/2012 Sb., čl. 877 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., čl. 877 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., čl. 3 předpisu č. 34/1998 Sb., čl. 7 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 104 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Pro závěr, zda nezletilé dítě získalo obvyklý pobyt na území jiného členského státu Evropské unie podle čl. 8 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000, je vedle zjištění, že zde dítě žije po delší dobu a je zde sociálně a rodině začleněno, rovněž významná i vůle rodičů projevená v dohodě o výkonu povinností a práv z rodičovské odpovědnosti. 

Dlužník; zúžení společného jmění manželů; výlučné vlastnictví; odporovatelnost, § 42a zák. č. 40/1964 Sb., § 143a odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., § 145 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb.

Věřitel je za podmínek uvedených v ustanovení § 42a obč. zák. oprávněn odporovat nejen právním úkonům, které učinil dlužník, ale i právním úkonům manžela dlužníka, týkajícím se majetku, který manžel dlužníka nabyl na základě dohody o zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění do svého výlučného vlastnictví, a to za předpokladu, že věřitel měl právo uspokojit se (také) z majetku patřícího do společného jmění dlužníka a jeho manžela. 

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé; rodinná terapie; přípustnost odvolání, § 474 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., § 202 odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb.

Uloží-li soud rodičům povinnost účastnit se mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání či rodinné terapie, nebo jim nařídí setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie podle § 474 odst. 1 z. ř. s., jde o rozhodnutí, jímž se upravuje řízení, a proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné. 

Slovenský rozhodčí soud; uznání a výkon rozhodnutí; platnost rozhodčího nálezu, čl. 5 odst. 2 písm. b) předpisu č. 74/1959 Sb., čl. 23 písm. e) vyhlášky č. 209/1993 Sb., čl. 30 vyhlášky č. 15/1988 Sb., § 13 zák. č. 216/1994 Sb.

Vydal-li rozhodčí nález rozhodčí soud zřízený podle § 12 zákona č. 244/2002 Zbierky zákonov SR, nelze pouze na základě skutečnosti, že nejde o stálý rozhodčí soud ve smyslu § 13 zákona o rozhodčím řízení, odepřít výkon takového rozhodčího nálezu pro rozpor s veřejným pořádkem. 

Excindační žaloba; procesní nástupnictví; exekuce; vyloučení věcí; právní nástupce, § 107a zák. č. 99/1963 Sb., § 36 odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb., § 267 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. (ve znění účinném do 30. 6. 2015)

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda v řízení o vyloučení věcí z exekuce podle ustanovení § 267 o. s. ř. může založit procesní nástupnictví smlouva o postoupení pohledávky či až pravomocné rozhodnutí soudního exekutora o vstupu právního nástupce do exekučního řízení na místo původní oprávněné. 

Exekuce; exekuční titul; uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, § 37 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb.

Rozhodčí nález, jejž podle čl. III Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, uzavřené dne 10. 6. 1958 v New Yorku (vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 74/1959 Sb.), smluvní stát vykoná podle předpisů o řízení, jež platí na jeho území, nelze vykonat v exekučním řízení, pakliže nebylo ve vztahu k němu ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 exekučního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013, vydáno rozhodnutí o jeho uznání. 

Přistoupení k závazku; smlouva o dílo; budoucí závazek, § 533 zák. č. 40/1964 Sb.

Podle § 533 věty první obč. zák. lze přistoupit též k závazku, který ještě neexistuje a má vzniknout teprve v budoucnu. Okamžik přistoupení k budoucímu závazku (tj. okamžik, kdy se přistoupivší osoba stává dlužníkem) je pak totožný s okamžikem, kdy závazek vznikne.