Pracovní poměr; národní expert vyslaný do instituce Evropské unie; jiná důležitá osobní překážka v práci; náhrada výdajů; náhrada zvýšených životních nákladů, § 172 - 181 zák. č. 262/2006 Sb., § 199 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., § 3 nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost pracovní volno za účelem vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie, přísluší zaměstnanci po dobu přidělení od zaměstnavatele jen náhrada mzdy nebo platu; toto plnění nelze modifikovat a přiznávat jiné náhrady v závislosti na tom, jaké náhrady a v jakém rozsahu orgán či instituce, do níž je zaměstnanec přidělen, na základě svých předpisů poskytuje. 

Smlouva o úvěru, náležitosti smlouvy, RPSN; § 6 odst. 1 a § 8 zák. č. 145/2010Sb.

Věřitel splní informační povinnost stanovenou v § 6 odst. 1 zákona č. 145/2010 Sb. a konkretizovanou v příloze č. 3 k tomuto zákonu, uvede-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru úplně a správně všechny údaje vyžadované zákonem. 

Odpovědnost státu za škodu, nesprávný úřední postup, porodní asistentka, domácí porod; § 13 zák. č. 82/1998 Sb.; čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; čl. 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS

Státní orgány se nezajišťováním péče porodních asistentek u domácího porodu nedopouštějí nesprávného úředního postupu, ani tímto jednáním neporušují unijní právo, neboť z českých právních předpisů, z článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ani z článku 4 směrnice Rady č. 80/155/EHS neplyne povinnost státu zajistit těhotným ženám péči porodní asistentky v domácím prostředí. 

0bnova řízení, nemajetková újma, odpovědnost státu, délka řízení; § 13 a § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

Při posouzení přiměřenosti délky řízení se nepřihlíží k délce řízení o povolení obnovy. 

Rozhodčí řízení, neplatnost rozhodčího nálezu, incidenční spor, promlčení pohledávky, § 112 zák č. 40/1964 Sb.; § 14 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.; § 16 zák. č. 216/1994 Sb.; § 31 zák. č. 216/1994 Sb.; § 33 a § 34 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

Dokud insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí. 

Směnka; novace; převzetí dluhu; směnečný dlužník, čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb., § 531 zák. č. 89/2012 Sb.

Převzetí dluhu ze směnky třetí osobou jen na základě smlouvy uzavřené podle ustanovení § 531 odst. 1 obč. zák. není způsobilé přivodit změnu v osobě směnečného dlužníka; zakládá však relativní námitku, jíž se může směnečný dlužník bránit povinnosti směnku zaplatit. 

Promlčení; rozhodčí smlouva; rozhodčí řízení, § 403 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Promlčecí doba přestává běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná. 

Dělená pravomoc; stanovy; řešení sporů; pravomoc soudu, § 8 zák. č. 99/1963 Sb.

Dělenou pravomoc podle § 8 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, mohl stanovit pouze zákon, nikoliv stanovy občanského sdružení. 

Výpověď z pracovního poměru; ochranná doba; návrh na ústavní ošetřování; neplatnost výpovědi, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., § 53 odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb.

Návrhem na ústavní ošetřování ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce je třeba rozumět doporučení ošetřujícího lékaře k přijetí do ústavní péče; není zapotřebí, aby doporučení konkretizovalo zařízení, v němž má ústavní ošetřování probíhat. 

Žaloba pro zmatečnost, odvolání, doručování, § 50b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 157 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 158 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 205 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 229 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Rozhodl-li odvolací soud o odvolání účastníka podaném proti rozsudku soudu prvního stupně, aniž bylo účastníku doručeno písemné (elektronické) vyhotovení tohoto rozsudku, byla mu nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před odvolacím soudem ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř.