Výpověď z pracovního poměru, § 52 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, jestliže zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. 

Uznání cizího rozhodnutí; výkon cizího rozhodnutí; exekuce, § 16 zák. č. 91/2012 Sb., § 43a odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.

Podléhá-li výkon cizího rozhodnutí úpravě podle ustanovení § 14 až § 16 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, lze jej provést jen soudním výkonem rozhodnutí, přičemž exekuci prostřednictvím zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, lze v takovém případě provést pouze podle cizího rozhodnutí, jež bylo uznáno na základě zvláštního rozhodnutí českého soudu podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., tedy rozsudkem, který je třeba odůvodnit. 

Restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 2 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

Převodu historického majetku církví v dražbě prováděné na základě zákona č. 427/1990 Sb. nebránil § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012; pakliže by předmětem dražby odehrávající se po dni účinnosti zákona č. 229/1991 Sb. byl zemědělský majetek, mohlo jeho převod znemožnit ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012. 

Soudní poplatek; zastavení řízení; vrácení soudního poplatku, § 109 zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb., § 10 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb.

Bylo-li řízení zastaveno podle ustanovení § 141a insolvenčního zákona, vrátí soud žalobci jím zaplacený soudní poplatek v plné výši. 

Závazek; alternativní plnění; neurčité plnění; závazek, § 561 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 576 zák. č. 40/1964 Sb.

Uzavřou-li účastníci smlouvu s alternativním plněním, přičemž jedno ze dvou individualizovaných plnění je neurčité, závazek jen proto nezaniká, neboť jej lze splnit poskytnutím druhého plnění. 

Soudní poplatky; osvobození; soudní poplatky; nemajetnost, § 138 odst. 1 zák. č. 99/1943 Sb., § 30 zák. č. 99/1943 Sb.

Za objektivní okolnost, která by žalobci bránila ve výkonu trestu odnětí svobody pracovat, nelze považovat skutečnost, že žalobce zahajuje velké množství soudních sporů, pokud velká část žalobcem zahajovaných a vedených sporů jsou spory sudičské, odůvodněné žalobcovým kverulantstvím, které končí neúspěchem žalobce. Nemajetnost žalobce jako důsledek absence příjmů v takovém případě nelze vzít v úvahu jako důvod pro osvobození od povinnosti platit soudní poplatky. 

Spořitelní družstvo; nepodjatost; věřitelský výbor, § 59 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., zák. č. 87/1995 Sb.

Skutečnost, že dlužník je členem spořitelního družstva, nečiní ze spořitelního družstva sama o sobě osobu, u které je ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 insolvenčního zákona důvod pochybovat o její nepodjatosti coby členu věřitelského výboru dlužníka. 

Odměna advokáta; ustanovený zástupce; náhrada odměny advokáta; odnětí osvobození od soudních poplatků; zrušení usnesení o ustanovení zástupce, § 140 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb., § 30 zák. č. 99/1963 Sb.

Stát podle § 140 odst. 2 o. s. ř. hradí ustanovenému advokátovi hotové výdaje a odměnu za vykonané úkony právní služby zásadně po celou dobu, po niž byl ustanoven zástupcem účastníka. Nelze přiznat zpětnou účinnost rozhodnutí o zrušení usnesení o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), a to ani v případě, že zastoupenému účastníkovi bylo zpětně odejmuto přiznané osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.). 

Směnečný rukojmí; směnka, § 30 odst. 1 zák č. 191/1950 Sb., § 32 zák č. 191/1950 Sb., § 47 zák č. 191/1950 Sb., § 511 zák. č. 40/1964 Sb., § 77 odst. 3 zák č. 191/1950 Sb.

Směnečný rukojmí, který zaplatil směnku, nenabývá práv ze směnky vůči dalším rukojmím, zaručivším se za téhož dlužníka (výstavce vlastní směnky). Vnitřní vztah mezi takovými směnečnými rukojmími, jenž nemá povahu vztahu směnečného, se řídí pravidly určenými ustanovením § 511 odst. 2 a 3 obč. zák. 

Obchodní firma; obchodní jméno; ochranná známka; odštěpný závod; obchodní rejstřík; klamavost; zaměnitelnost, § 132 zák. č. 89/2012 Sb., § 423 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 424 zák. č. 89/2012 Sb., § 49 písm. a) zák. č. 304/2013 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb.

I. Před zápisem označení odštěpného závodu do obchodního rejstříku je rejstříkový soud povinen posoudit, zda navržené označení není zaměnitelné či klamavé. II. Skutečnost, že navrhovatel je majitelem ochranné známky tvořící (část) jména navrženého k zápisu do veřejného rejstříku, nevypovídá nic o tom, zda navrhované jméno je, či není zaměnitelné nebo klamavé. III. Kategorie zaměnitelnosti a klamavosti jmen navržených k zápisu do veřejného rejstříku je nezbytné odlišovat a posuzovat každou samostatně.