Předmět úschovy; soudní úschova; pohledávka; peněžité pohledávky; vydání složené částky; poddlužnická žaloba; úpadce; majetkové právo, § 314 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 315 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 320 odst. 1 a 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 312 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Povinnost České republiky (soudu), jakožto schovatele, vydat složené prostředky ze soudní úschovy konkrétní osobě vznikne až pravomocným rozhodnutím soudu o vydání předmětu úschovy konkrétní osobě, vydaným v řízení podle § 185a a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013. Před vydáním takového rozhodnutí zde neexistuje vůči státu žádná pohledávka či jiné majetkové právo příjemce, které by bylo možné exekučně postihnout. Česká republika proto není v postavení dlužníka příjemce, resp. poddlužníka věřitele příjemce v řízení o poddlužnické žalobě podle ustanovení § 315 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 320 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013. 

Spolek; právnická osoba; obchodní rejstřík; rejstříkový soud; název; označení; zaměnitelnost, § 132 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 90 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb.

Název spolku, obsahující označení určitého sportu a název obce, v níž sídlí či v níž vyvíjí svoji činnost, není zaměnitelný s názvy spolků (či jiných právnických osob), obsahujících označení téhož sportu a jiné obce. 

Cizinec; narození; trvalý pobyt; veřejné zdravotní pojištění, § 66 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 326/1999 Sb., § 88 odst. 1 a 3 zák. č. 326/1999 Sb., § 3a zák. č. 325/1999 Sb., § 88 zák. č. 325/1999 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) zák. č. 48/1997 Sb., § 3 odst. 1 písm. c) zák. č. 48/1997 Sb.

Fikce zakotvená v § 88 odst. 3 větě druhé zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se uplatní i v případech, kdy zákonný zástupce - bez ohledu na svůj pobytový status - podá za narozeného cizince ve lhůtě podle § 88 odst. 1 tohoto zákona žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona. 

Pojištění; pracovní úraz; postižní právo pojistitele; zaměstnanec; odpovědnost za škodu, § 365 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2007, § 101 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 12. 2011, § 367 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., § 2 odst. 1 vyhl. č. 125/1993 Sb., § 10 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 125/1993 Sb.

Zaměstnancem, s jehož zvláště závažným porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se podle § 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojí postižní právo pojistitele vůči zaměstnavateli, se rozumí jiný zaměstnanec než poškozený. 

Smluvní pokuta; smluvní povinnost; dohodnutá cena; sleva z ceny; smluvní ujednání; splnění povinnosti, § 301 zák. č. 513/1991 Sb., § 241 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

Ujednání ve znění: „V případě, že nebude dodržena splatnost faktury vycházející ze smluvních podmínek, bude dofakturována částka poskytnuté slevy k plné úhradě inzerce.“, je dostatečně určitým ujednáním o smluvní pokutě. 

Písemná forma; e-mail; elektronický podpis; úmluva CMR; reklamace, čl. 32 odst. 2 zák. č. 11/1975 Sb.

Písemná forma reklamace dle čl. 32 odst. 2 Úmluvy CMR je dodržena i v případě, kdy je reklamace učiněna prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu. 

Pasivní legitimace; veřejný ochránce práv; odpovědnost státu za škodu, § 1 odst. 1 a 3 zák. č. 82/1998 Sb., § 3 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 1 zák. č. 349/1999 Sb., čl. 2 odst. 3 úst. zák. č. 1/1993 Sb. , čl. 2 odst. 2 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. , čl. 36 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.

Za újmu způsobenou výkonem pravomocí Veřejného ochránce práv odpovídá stát podle zákona č. 82/1998 Sb. 

Odpovědnost sátu; výše odškodnění; nepřiměřená délka řízení; dědictví; procesní nástupnictví, § 31a odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb. ve znění od 27. 4. 2006, § 241a odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013, § 241a odst. 6 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 1. 1. 2013

Výše zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku nepřiměřené délky řízení by pro procesní nástupce původního účastníka řízení neměla přesahovat výši zadostiučinění, jež by za tutéž část řízení náležela jejich právnímu předchůdci. 

Náhrada nemajetkové újmy; odpovědnost státu; délka řízení; účastník; nízký věk, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31 písm. a) zák. č. 82/1998 Sb.

Nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce řízení vzniká také účastníku, který si neuvědomuje průběh řízení v důsledku svého nízkého věku. 

Místní příslušnost; soud; postoupení, § 87 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Vysloví-li soud podle § 105 odst. 2 o. s. ř., že není místně příslušný, není oprávněn postoupit věc po právní moci usnesení soudu danému na výběr podle § 87 o. s. ř.