Přechod majetku církví; přechod majetku na kraj, § 29 zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 290/2002 Sb.

Ustanovení § 29 zákona o půdě neznemožňovalo přechod historického majetku církví nacházejícího se ve vlastnictví státu na kraje dle zákona č. 290/2002 Sb. 

Směnka na řad; převod; zajišťovací směnka; spotřebitelská smlouva; smlouva o půjčce, § 55 zák. č. 40/1964 Sb., § 56 zák. č. 40/1964 Sb., § 1 zák. č. 321/2001 Sb., § 12 zák. č. 321/2001 Sb., čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb.

Dohoda smluvních stran (tzv. směnečná smlouva) o zajištění pohledávek ze spotřebitelské smlouvy směnkou není neplatná pro rozpor se zákonem podle ustanovení § 39 obč. zák. jen proto, že zajišťovací směnka byla vystavena ve formě na řad. 

Obecně prospěšná společnost; podnikatel; územně samosprávný celek, § 2 odst. 1 zák. č. 248/1995 Sb., § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 261 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.

Obecně prospěšné společnosti založené v režimu zákona č. 248/1995 Sb. nejsou podnikateli ve smyslu § 2 odst. 2 obch. zák., neboť nevyvíjejí podnikatelskou činnost, a na jejich právní vztahy s územními samosprávnými celky se nevztahuje ustanovení § 261 odst. 2 obch. zák. 

Rozhodce; doručování; písemná forma; fax, § 40 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb.

Právní úkon učiněný prostřednictvím telefaxu splňuje požadavek písemné formy, je-li telefaxem přenášená listina podepsána osobou, která právní úkon činí. 

Pojišťovna; cestovní kancelář; zájezd; úpadek; spotřebitel; limit pojistného plnění; pojistné plnění, § 8 odst. 5 zák. č. 159/1999 Sb., § 852k zák. č. 40/1964 Sb.

Limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě mezi cestovní kanceláří a pojišťovnou pro případ úpadku cestovní kanceláře nemůže omezovat právo spotřebitele, který uzavřel s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb., na zaplacení celé částky uhrazené za zájezd vůči pojišťovně. 

Ohrožení zájmu spoluvlastníka; odklad zrušení spoluvlastnictví; osoba blízká, § 1155 zák. č. 89/2012 Sb.

Vážné ohrožení oprávněného zájmu spoluvlastníka odůvodňující odklad zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu podle § 1155 o. z. může být výjimečně založeno i vážným ohrožením zájmu osoby blízké spoluvlastníku a spočívat v požadavku na realizaci práva na respektování rodinného života. 

Zastoupení právnické osoby; odměna opatrovníka; odměna advokáta; advokátní tarif; mimosmluvní odměna, § 29 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 140 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Odměna advokáta ustanoveného opatrovníkem právnické osoby, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 29 odst. 2 o. s. ř.), se určuje sazbou mimosmluvní odměny z tarifní hodnoty dle § 8 advokátního tarifu, tj. z tarifní hodnoty představované výší peněžitého plnění nebo cenou věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. 

Společenství vlastníků jednotek; věcná příslušnost soudu; spory o zaplacení příspěvků členů SVJ, § 11 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 9 odst. 3 písm. u) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 9 odst. 2 písm. l) zák. č. 99/1963 Sb. ve znění do 30. 4. 2015

K projednání sporů o zaplacení příspěvků členů společenství vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky je v prvním stupni i podle právní úpravy účinné do 30. 4. 2015 věcně příslušný okresní soud. 

Náhrada mzdy; náhrada škody; náhrada za ztrátu na výdělku; pokles pracovní způsobilosti, § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. , § 444 zák. č. 40/1964 Sb., § 445 zák. č. 40/1964 Sb., § 447 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Nedosahuje-li poškozený výdělku z důvodu situace na trhu práce, a nikoliv z důvodu poklesu jeho pracovní způsobilosti následkem úrazu způsobeného škůdcem, nemůže mu být uhrazena újma spočívající v tom, že pro nedostatek vhodných pracovních příležitostí nemá příjem z vlastní výdělečné činnosti, a to ani jako náhrada za ztrátu na výdělku podle § 447 obč. zák., ani jako ušlý zisk ve smyslu § 442 odst. 1 obč. zák. 

Nemajetková újma; trestní stíhání; amnestie; abolice; prezident, § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb.

Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dopadá též na případy, kdy bylo trestní stíhání zastaveno v důsledku aboličního rozhodnutí v rámci amnestie.