Insolvenční řízení; přihláška; pohledávka za majetkovou podstatou; neoprávněný odběr elektrické energie, § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 136 zákona č. 182/2006 Sb. , § 168 zákona č. 182/2006 Sb. , § 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., § 185 zákona č. 182/2006 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.

Nárok na náhradu škody za neoprávněný odběr elektrické energie podle zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) v době předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka (škůdce), není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 insolvenčního zákona. 

Vykonatelná pohledávka; popěrný úkon; promlčení; naturální obligace; insolvenční řízení, § 199 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.

Pravidlo, podle kterého „důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci“ (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel „exekuční titul“. 

Zpeněžení; majetková podstata; insolvence; dražba; insolvenční správce; odpovědnost, § 286 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 37 zák. č. 182/2006 Sb.

Odpovědnost za škodu způsobenou insolvenčním správcem při výkonu jeho funkce je odpovědností bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědností). Pouhá volba některého z předepsaných (taxativně určených) způsobů zpeněžení (jak jsou obsaženy v ustanovení § 286 odst. 1 insolvenčního zákona) insolvenčním správcem sama o sobě nevede k závěru, že insolvenční správce při výkonu funkce porušil zákonem stanovenou nebo soudem uloženou povinnost, ani k závěru, že porušil povinnost postupovat s odbornou péčí. 

Soudní poplatek; odvolání; nezaplacení soudního poplatku; zastavení řízení, § 9 zák. č. 549/1991 Sb.

Zaplatí li žalobce soudní poplatek za řízení před soudem prvního stupně až poté, kdy uplynula lhůta k podání odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku (§ 9 odst. 1 část věty za středníkem zákona o soudních poplatcích), avšak dříve, než odvolací soud rozhodne o jeho včasném odvolání proti usnesení o zastavení řízení, odvolací soud usnesení o zastavení řízení změní tak, že se řízení nezastavuje, neboť důvod pro zastavení řízení (v důsledku zaplacení soudního poplatku) odpadl. 

Aktivní legitimace; náhrada nákladů léčení; nesoběstačná osoba, § 449 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., § 449 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb.

Nárok na náhradu nákladů péče o nesoběstačnou osobu poškozenou na zdraví a o její domácnost náleží přímo poškozenému, nikoliv třetí osobě, která péči v potřebném rozsahu a nad rámec běžné a standardní rodinné spolupráce a solidarity osobně vykonává, aniž na ni vynakládá finanční prostředky. 

Náhrada škody; neoprávněný odběr plynu; smlouva; právní úkon; promlčení, § 74 odst. 1 písm. a) zák. č. 485/2000 Sb., § 106 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Neoprávněný odběr plynu bez řádně uzavřené smlouvy může mít formu úmyslného jednání (přímého či nepřímého úmyslu) zakládajícího běh desetileté objektivní promlčecí doby nároku na náhradu škody. 

Náhrada škody; pojistitel; odpovědnost za škodu; motorové vozidlo, § 55 zák. č. 48/1997 Sb., § 6 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovna má proti pojistiteli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel přímý nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého pojištěnce zraněného zaviněným protiprávním jednáním při dopravní nehodě. 

Prorogace; obchodní podmínky; podnikatelská činnost, § 89a zák. č. 99/1963 Sb.

Dohodu o prorogaci podle § 89a o. s. ř. mohou podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich podnikatelské činnosti uzavřít i odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za podmínky, že obchodní podmínky byly stranám známy nebo k návrhu přiloženy. 

Postoupení pohledávky; procesní nástupnictví, § 107a zákona č. 99/1963 Sb.

Právní skutečností, s níž právní předpisy (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) podle § 107a o. s. ř. spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, je v případě postoupení pohledávky smlouva o postoupení pohledávky, není-li postoupení pohledávky oznámeno postupitelem dlužníkovi; k postupu podle § 107a odst. 2 o. s. ř. však postačí oznámení postoupení postupitelem. Účinky oznámení o postoupení pohledávky vzniklé před 1. 1. 2014 se i po tomto datu řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. (§ 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). 

Bagatelní spory; přípustnost odvolání, § 229 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb. , § 202 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 218 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb.

Nepřevyšuje-li některý z více nároků na zaplacení peněžité částky se samostatným skutkovým základem, o nichž bylo rozhodnuto rozsudkem soudu prvního stupně, 10 000 Kč, je odvolání proti rozsudku ve vztahu k tomuto nároku přípustné, převyšuje-li uvedenou částku součet nároků, o nichž soud v rozsudku rozhodl.