Sociálně-právní ochrana dětí; obec; obecní úřad; opatrovník; nezletilý, § 17 písm. a) zák. č. 359/1999 Sb., § 58a zák. č. 359/1999 Sb., § 7 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., § 61 zák. č. 128/2000 Sb., § 66 zák. č. 128/2000 Sb., § 19 zák. č. 99/1963 Sb., § 20 zák. č. 99/1963 Sb.

Je-li v řízení ve věcech péče o nezletilé dítě jmenován opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí, označuje se názvem příslušné obce s uvedením sídla úřadu obce. 

Právnická osoba; statutární orgán; představenstvo; vyloučení člena; obchodní korporace, § 63 zák. č. 90/2012 Sb., § 66 zák. č. 90/2012 Sb., § 2 zák. č. 292/2013 Sb., § 85 zák. č. 292/2013 Sb.

Řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce (§ 63 a násl. z. o. k.) je řízením ve statusových věcech právnických osob ve smyslu § 2 písm. e) a § 85 písm. a) z. ř. s. Jsou-li dány důvody pro vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce, soud ve výroku usnesení vysloví, že konkrétní člen statutárního orgánu nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo v ní být osobou v obdobném postavení. 

Prodej bytové jednotky; spotřebitel; odpovědnost za vady, § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb., § 612 zák. č. 40/1964 Sb.

I na prodej bytové jednotky v režimu ustanovení § 612 obč. zák. dopadá § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Nepřiměřená délka řízení; trestní řízení; adhezní řízení; odpovědnost státu; poškozený, § 31a odst. 3 zák. č. 82/1998 Sb., § 43 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb. ve znění do 31. 8. 2012

V případě, že se zadostiučinění za nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku nepřiměřené délky řízení domáhá osoba, jež měla v trestním řízení postavení poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v penězích, případně nárok na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 tr. řádu), je třeba důvodnost jejího kompenzačního nároku odvíjet vždy od závěru o nepřiměřenosti délky trestního stíhání. Předpoklad zvýšeného významu řízení pro účastníka se neuplatní, domáhal-li se účastník nároku na náhradu škody na zdraví jako poškozený v adhezním řízení. 

Odpovědnost státu za škodu; nesprávný úřední postup; trest odnětí svobody, § 37 zák. č. 169/1999 Sb., § 13 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.

Odpovědnost za škodu (újmu) způsobenou odsouzenému v průběhu výkonu trestu, jakož i podmínky jejího uplatnění se ve smyslu § 37 zákona č. 169/1999 Sb. řídí občanským zákoníkem, ledaže by ke vzniku škody (újmy) odsouzeného došlo v důsledku výkonu práv a povinností orgánů veřejné moci; v takovém případě se použije úprava obsažená v zákoně č. 82/1998 Sb. Nesprávným úředním postupem orgánů Vězeňské služby ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je i porušení povinnosti přijmout preventivní opatření k ochraně života a zdraví vězňů, a rovněž porušení povinnosti zajistit vězni včasné poskytnutí odpovídající zdravotní péče. 

Vyvlastnění; oddělení části obce; rozdělení majetku, § 22 odst. 4 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., § 22 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb.

Rozdělení nemovitého majetku původní obce, včetně jeho příslušenství, věcných práv k věcem cizím a závazků váznoucích na nemovitostech, mezi původní obec (město) a nově vzniklou obec, na jejímž území se nacházel nemovitý majetek ke dni konání místního referenda o oddělení části obce [§ 22 odst. 4 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném ke dni 1. 1. 2013], je zákonným důsledkem oddělení nově vzniklé obce od obce původní na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu vydaného podle ustanovení § 22 odst. 5 tohoto zákona; nejde o vyvlastnění tohoto majetku původní obce bez náhrady. 

Náklady řízení; znalecký posudek; odměna advokáta, § 142 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., § 142 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.

Základem pro určení výše odměny advokáta pro účely náhrady nákladů řízení podle § 142 odst. 3 o. s. ř. není částka požadovaná žalobou, nýbrž až částka přisouzená. 

Zrušení rozhodčího nálezu; aktivní legitimace; účastník rozhodčího řízení, § 31 písm. b) zák. č. 216/1994Sb., § 31 písm. e) zák. č. 216/1994Sb., § 145 zák. č. 40/1964 Sb.

K návrhu na zrušení rozhodčího nálezu není legitimována manželka účastníka rozhodčího řízení, i když v rozhodčím řízení bylo rozhodováno o dluhu ze závazku, který byl uzavřen za trvání manželství tímto účastníkem a který tvoří společné jmění manželů. 

Odpovědnost za škodu; objektivní odpovědnost; vada výrobku, § 440 zák. č. 40/1964 Sb., § 421a zák. č. 40/1964 Sb., § 2 zák. č. 59/1998 Sb.

Zaviněním podle § 440 obč. zák. se rozumí to, zda a do jaké míry lze osobě, která způsobila škodu, přičítat okolnosti, které ke vzniku škody vedly, a nikoliv vnitřní psychický vztah této osoby k jejímu jednání a jeho následku. 

Dědic; předkupní právo; spoluvlastník, § 603 zák. č. 40/1964 Sb.

Nabídka na realizaci zákonného předkupního práva, učiněná spoluvlastníkovi, váže dědice povinného spoluvlastníka; účinky nabídky nezanikají jeho smrtí.