Rozhodčí řízení, neplatnost rozhodčího nálezu, incidenční spor, promlčení pohledávky, § 112 zák č. 40/1964 Sb.; § 14 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.; § 16 zák. č. 216/1994 Sb.; § 31 zák. č. 216/1994 Sb.; § 33 a § 34 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

Dokud insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí. 

Směnka; novace; převzetí dluhu; směnečný dlužník, čl. I. § 17 zák. č. 191/1950 Sb., § 531 zák. č. 89/2012 Sb.

Převzetí dluhu ze směnky třetí osobou jen na základě smlouvy uzavřené podle ustanovení § 531 odst. 1 obč. zák. není způsobilé přivodit změnu v osobě směnečného dlužníka; zakládá však relativní námitku, jíž se může směnečný dlužník bránit povinnosti směnku zaplatit. 

Promlčení; rozhodčí smlouva; rozhodčí řízení, § 403 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Promlčecí doba přestává běžet zahájením rozhodčího řízení, i když rozhodčí smlouva je neplatná. 

Dělená pravomoc; stanovy; řešení sporů; pravomoc soudu, § 8 zák. č. 99/1963 Sb.

Dělenou pravomoc podle § 8 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2013, mohl stanovit pouze zákon, nikoliv stanovy občanského sdružení. 

Výpověď z pracovního poměru; ochranná doba; návrh na ústavní ošetřování; neplatnost výpovědi, § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., § 53 odst. 1 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb.

Návrhem na ústavní ošetřování ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zák. práce je třeba rozumět doporučení ošetřujícího lékaře k přijetí do ústavní péče; není zapotřebí, aby doporučení konkretizovalo zařízení, v němž má ústavní ošetřování probíhat. 

Žaloba pro zmatečnost, odvolání, doručování, § 50b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 157 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 158 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 205 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 229 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

Rozhodl-li odvolací soud o odvolání účastníka podaném proti rozsudku soudu prvního stupně, aniž bylo účastníku doručeno písemné (elektronické) vyhotovení tohoto rozsudku, byla mu nesprávným postupem soudu odňata možnost jednat před odvolacím soudem ve smyslu ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř. 

Výpověď z pracovního poměru, § 52 písm. f) zák. č. 262/2006 Sb.

Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, jestliže zaměstnanec tyto předpoklady nesplňuje jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. 

Uznání cizího rozhodnutí; výkon cizího rozhodnutí; exekuce, § 16 zák. č. 91/2012 Sb., § 43a odst. 5 zák. č. 120/2001 Sb.

Podléhá-li výkon cizího rozhodnutí úpravě podle ustanovení § 14 až § 16 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, lze jej provést jen soudním výkonem rozhodnutí, přičemž exekuci prostřednictvím zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, lze v takovém případě provést pouze podle cizího rozhodnutí, jež bylo uznáno na základě zvláštního rozhodnutí českého soudu podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., tedy rozsudkem, který je třeba odůvodnit. 

Restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 2 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 29 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2012, § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.

Převodu historického majetku církví v dražbě prováděné na základě zákona č. 427/1990 Sb. nebránil § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012; pakliže by předmětem dražby odehrávající se po dni účinnosti zákona č. 229/1991 Sb. byl zemědělský majetek, mohlo jeho převod znemožnit ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012. 

Soudní poplatek; zastavení řízení; vrácení soudního poplatku, § 109 zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb., § 10 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb.

Bylo-li řízení zastaveno podle ustanovení § 141a insolvenčního zákona, vrátí soud žalobci jím zaplacený soudní poplatek v plné výši.