Výmaz právnické osoby; veřejný rejstřík; obchodní rejstřík; zastavení řízení; procesní způsobilostýmaz právnické osoby; veřejný rejstřík; obchodní rejstřík; zastavení řízení; procesní způsobilost, § 107 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 107 odst. 5 zák. č. 99/1963 Sb., § 109 odst. 1 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb., § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 185 zák. č. 89/2012 Sb.

Byla-li právnická osoba vymazána z veřejného rejstříku po zahájení občanského soudního řízení (dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno) a vyšlo-li v průběhu řízení najevo, že u příslušného soudu byl podán návrh na zrušení zápisu o jejím výmazu, soud přeruší řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. do doby, než bude příslušným soudem o tomto návrhu pravomocně rozhodnuto; závěr, že povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení s touto právnickou osobou jako s účastníkem řízení, smí učinit a o zastavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. smí rozhodnout pouze tehdy, jestliže příslušný soud návrh na zrušení zápisu o výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku pravomocně zamítl. 

Vyklizení; insolvence; příslušnost soudu, § 294 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. , § 159 odst. 1 písm. g) zákona č. 182/2006 Sb., § 7a písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., § 7, § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.

K projednání a rozhodnutí té části žaloby, kterou se insolvenční správce domáhal u insolvenčního soudu vedle určení, že dlužník je vlastníkem nemovité věci (ve smyslu § 7a písm. b/, ve spojení s § 159 odst. 1 písm. g/ insolvenčního zákona), vůči žalovanému též vyklizení této věci, je v prvním stupni věcně příslušný okresní soud; potud nejde o incidenční spor. 

Změna smlouvy o dílo; platnost právního úkonu; dodatek, § 37 zák. č. 40/1964 Sb., § 66 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb.

Jen ze skutečnosti, že dodatek ke smlouvě nebyl očíslován, ač si strany číslování dodatků dohodly, nelze dovozovat neplatnost takového dodatku. 

Převedení zaměstnance; nejvyšší přípustná expozice; lékařský posudek, § 37 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., § 82 odst. 2 písm. d) zák. č. 258/2000 Sb., § 41 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb.

Podmínkou pro převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci pro dosažení nejvyšší přípustné expozice [§ 41 odst. 1 písm. b) zák. práce] není, aby neschopnost k výkonu dosavadní práce byla vyslovena lékařským posudkem. Krajské hygienické stanici nepřísluší rozhodovat o tom, jakou práci může zaměstnanec po dosažení nejvyšší přípustné expozice vykonávat. 

Odvolání; předběžné opatření; insolvence; exekuce; výkon rozhodnutí, § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb.

Není-li překážkou provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) zahájení odvolacího řízení o předběžném opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, jímž insolvenční soud umožnil provedení exekuce (výkonu rozhodnutí), nemá na provedení exekuce (výkonu rozhodnutí) zpětně vliv ani takové rozhodnutí odvolacího soudu, v jehož důsledku předběžné opatření zaniklo. 

Hromadný správce; ochranná organizace; kolektivní správce; odpovědnost státu za škodu; ušlý zisk; úřední povolení, § 13 zák. č. 82/1998 Sb. , § 7 zák. č. 237/1995 Sb., § 106 odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., § 100 zák. č. 121/2000 Sb.

1. Jestliže Ministerstvo kultury nevydalo oprávnění ve smyslu § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. v tam stanovené lhůtě a svým dalším postupem vyvolalo pochybnosti o tom, která práva vykonávaná hromadným správcem podle zákona č. 237/1995 Sb. a v jakém rozsahu mohou být tímto správcem vykonávána i podle zákona č. 121/2000 Sb., nelze bez dalšího uzavřít, že příčinou vzniku ušlého zisku v důsledku nevykonávání daných práv podle zákona č. 121/2000 Sb. je rozhodnutí hromadného správce tato práva nevykonávat. 2. Je-li vydání úředního povolení pro výkon určité činnosti součástí obvyklého běhu věcí, je jeho nevydání v zákonem stanovené lhůtě příčinou ztráty zisku ušlého tím, že poškozený nemohl činnost, pro niž o povolení žádal, realizovat. 

Náhrada škody; prevenční povinnost; sociální služby; domov se zvláštním režimem, § 415 zák. č. 40/1964 Sb., § 420 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., § 88 zák. č. 108/2006 Sb., § 89 zák. č. 108/2006 Sb., § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.

Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Reorganizace; reorganizační plán; insolvence; pohledávka; věřitelé; nepřednostní pohledávka, § 356 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 352 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 344 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 337 zák. č. 182/2006 Sb.

Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu nelze měnit jeho obsah ani důsledky plynoucí ze zařazení věřitelů do jednotlivých skupin. 

Místní příslušnost; zrušení spoluvlastnictví; nemovitost, § 1155 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 88 písm. b) zák. č. 99/1963 Sb.

Místně příslušným soudem v řízení o odložení zrušení spoluvlastnictví k nemovité věci podle § 1155 odst. 1 o. z. je podle § 88 písm. b) o. s. ř. soud, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází. 

Mezinárodní příslušnost soudu; místní příslušnost soudu; listinná akcie; sídlo mimo území členského státu; majetkové právo akcionáře; doručení žaloby, čl. 24 Nařízení (ES) č. 44/2001 , § 37 zák. č. 97/1964 Sb., § 86 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

Je-li žalovaný akcionářem akciové společnosti se sídlem na území České republiky, má majetek (i) v obvodu soudu, kde má sídlo dotčená společnost, ve smyslu § 86 odst. 2 o. s. ř. bez ohledu na to, zda se v obvodu tohoto soudu nacházejí listinné akcie, s nimiž jsou spojena práva žalovaného jakožto akcionáře ve smyslu § 155 odst. 1 obch. zák. Mezinárodní a místní příslušnost českého soudu může být založena postupem podle článku 24 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, i v řízení proti žalovanému s bydlištěm mimo území některého členského státu Evropské unie.