Naturální restituce; výrok soudu; návrh účastníka; přisouzení jiné věci, § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák č. 99/1963 Sb., § 442 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

Upravil-li soud ve výroku rozsudku žalobní požadavek na uvedení věci do předešlého stavu tak, že stanovený rozsah prací nepostačuje k obnovení předchozího stavu, rozhodl v rozporu s § 153 o. s. ř. o jiném plnění. 

Nesprávný úřední postup; snížení hodnoty věci; vozidlo; příčinná souvislost, § 13 zák. č. 82/1991 Sb., § 26 zák. č. 82/1991 Sb., § 442 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb.

Snížení obvyklé ceny vozidla v důsledku plynutí času není v příčinné souvislosti s nepřiměřeně dlouhým řízením o schválení jeho technické způsobilosti. 

Přechod majetku na obce; přechod majetku církví; přechod majetku na stát; restituce; majetkové vyrovnání s církvemi, § 1 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb., § 4 odst. 2 zák. č. 172/1991 Sb., § 29 zák. č. 229/1991 Sb., zák. č. 428/2012 Sb.

Byly-li ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. splněny všechny podmínky přechodu sporných věcí do vlastnictví obcí, došlo k tomuto právnímu následku bez dalšího (ze zákona), přičemž dodatečné zakotvení zákazu dispozic s předmětným majetkem v § 29 zákona č. 229/1991 Sb. (ani uplatnění restitučních nároků dle posléze přijatého zákona č. 428/2012 Sb.) nemohlo retroaktivně způsobit jeho opětovné odnětí a zpětný přechod na stát. 

Insolvenční rejstřík; zveřejnění rozhodnutí; rozhodnutí o úpadku; přihláška pohledávky; veřejná listina, § 421 odst. 2 IZ, § 71 odst. 2 IZ, § 136 odst. 2 písm. d) IZ

Pro posouzení, zda zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku vyvolalo ohledně výzvy k podávání přihlášek věřitelů v propadné přihlašovací lhůtě zákonem předvídané účinky dovolující učinit závěr, že přihláška pohledávky podaná po uplynutí přihlašovací lhůty je opožděná, je určující, zda při zveřejnění rozhodnutí byl dodržen postup předjímaný ustanovením § 421 odst. 2 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 71 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Mezinárodní příslušnost; místní příslušnost; smlouva o prodeji zboží; smluvní pokuta; plnění ze smlouvy, článek 5 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I

Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I je v případě žaloby ze smlouvy o prodeji zboží mezinárodně příslušným soud místa, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno, a to i pro spor o zaplacení smluvní pokuty zajišťující splnění povinnosti z daného smluvního vztahu. 

Žaloba pro zmatečnost; přípustnost žaloby pro zmatečnost; fáze insolvenčního řízení; rozhodnutí, jímž se řízení končí; insolvenční správce, § 29 odst. 1 IZ, § 29 odst. 2 IZ, § 229 odst. 1 o. s. ř.

Ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř. se rozhodnutím, kterým bylo řízení (jeho relativně samostatná fáze) skončeno, v insolvenčním řízení rozumí pro první fázi i rozhodnutí o úpadku a pro druhou fázi i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Usnesení, kterým insolvenční soud potvrdil usnesení, jímž schůze věřitelů odvolala dosavadního insolvenčního správce dlužníka z funkce a ustanovila nového insolvenčního správce dlužníka (§ 29 insolvenčního zákona), není ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř. usnesením soudu prvního stupně, kterým bylo insolvenční řízení (jeho relativně samostatná fáze) skončeno. 

Obvyklá cena; smluvní cena; neúčinný právní úkon; insolvence, § 240 IZ, § 235 IZ

Pro účely posouzení, zda se dlužník zavázal poskytnout plnění za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník (§ 240 insolvenčního zákona), je významné především kvantitativní hledisko [ poměr mezi cenou obvyklou a cenou sjednanou (vyjádřitelný např. v procentech) a rozdíl obou cen (představující konkrétní částku)]. Současně je ale nutno přihlédnout k dopadu sporného právního úkonu do majetkové sféry dlužníka z hlediska možnosti věřitelů, jimž k datu nabytí účinků sporného právního úkonu dlužníka svědčila pohledávka za dlužníkem, dosáhnout vůči dlužníku úhrady pohledávek (a schopnosti dlužníka tyto pohledávky zaplatit) a k důvodům, pro které dlužník sporný právní úkon učinil (např. snaha získat prostředky k úhradě již splatných pohledávek věřitelů), jakož i k dalším okolnostem, za nichž dlužník dotčený právní úkon učinil. 

Pozemní komunikace; náhrada škody; závada ve sjízdnosti, § 26 zák. č. 13/1997 Sb., § 27 zák. č. 13/1997 Sb.

Kámen padající z místa mimo komunikaci, který zasáhl a poškodil projíždějící vozidlo, není závadou ve sjízdnosti ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyživovací povinnost; výživné; prarodiče; dohoda rodičů; oprávněné potřeby dítěte; dlužné výživné; úroky z prodlení; potenciální příjem, § 85 zák. č. 94/1963 Sb., § 88 zák. č. 94/1963 Sb., § 90 zák. č. 94/1963 Sb., § 96 zák. č. 94/1963 Sb., § 833 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 910 zák. č. 89/2012 Sb., § 913 zák. č. 89/2012 Sb., § 915 zák. č. 89/2012 Sb., § 923 zák. č. 89/2012 Sb.

I. Vyživovací povinnost prarodičů a dalších předků vůči dítěti nastupuje tehdy, jestliže rodič nemůže své vyživovací povinnosti byť i částečně - do 31. 12. 2013 tehdy, neplnil-li rodič vyživovací povinnost v rozsahu uspokojujícím nutné potřeby dítěte - dostát z objektivních důvodů nebo je-li vyloučeno, aby plnění vyživovací povinnosti mohlo být na rodičích vymáháno. Výživné prarodičům a dalším předkům vůči dítěti po 1. 1. 2014 soudy stanoví v rozsahu odpovídajícím odůvodněným potřebám oprávněného a jeho majetkovým poměrům, jakož i schopnostem 

Náhrada škody; ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti; promlčení; opětující se plnění, § 101 zák. č. 40/1964 Sb., § 106 zák. č. 40/1964 Sb., § 110 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., § 445 zák. č. 40/1964 Sb., § 447 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

Promlčení nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 447 obč. zák. se s ohledem na dobu jeho vzniku a dobu jeho uplatnění u soudu posuzuje podle § 106 obč. zák., zatímco promlčení postupně vznikajících nároků na jednotlivá měsíčně se opětující plnění v jeho rámci se s ohledem na § 110 odst. 3 obč. zák. a na jejich splatnost řídí ustanovením § 101 obč. zák.